869/1988

Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1988

Valtioneuvoston päätös valtion liikelaitoksilta valtion alueellisten työterveysasemien tuottamista terveydenhuoltopalveluista perittävien korvausten yleisistä perusteista

Valtioneuvosto on valtion liikelaitoksista 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetun lain (627/87) 25§:n nojalla valtiovarainministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Valtion liikelaitos, johon sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (627/87), maksaa valtion alueellisilta työterveysasemilta saamistaan terveydenhuoltopalveluista kiinteän vuotuisen perusmaksun ja suoritekohtaiset maksut sen mukaan kuin jäljempänä määrätään.

2 §

Seuraavista lakisääteisen ja siihen rinnastettavan työterveyshuollon palveluista peritään kiinteä vuotuinen perusmaksu:

1)terveydenhuollon ammattihenkilöiden suorittamat työpaikkaselvitykset ja työterveyshuollon sisällön suunnitteleminen;

2)terveydenhuollon ammattihenkilöiden tarpeelliseksi katsomat työhygieeniset mittaukset, ergonomiset selvitykset ja psyykkisten tekijöiden arviointi;

3)terveydenhuollon ammattihenkilöiden osallistuminen työpaikan olosuhteiden korjausehdotusten laatimiseen, seurantaan ja valvontaan;

4)terveyskasvatus, tietojen antaminen työolosuhteista työntekijöille sekä työmenetelmiä ja työtapoja koskeva ohjaus;

5)terveystarkastukset työhön sijoitettaessa tai työn muuttuessa;

6)terveystarkastukset erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavassa työssä;

7)muut lakisääteiset terveystarkastukset;

8)työolosuhteita koskevien selvitysten ja terveystarkastustietojen kerääminen ja taltioiminen;

9)vajaakuntoisen työntekijän työssä selviytymisen seuranta sekä hoitoon ja kuntoutukseen ohjaaminen;

10)ensiapuvalmiuden suunnitteluun osallistuminen, ensiapuvalmiuden ylläpitäminen ja ensiavun antaminen työpaikalla; sekä

11)muut työperäisiä terveysvaaroja, työyhteisön ongelmien käsittelyä ja työterveyden edistämistä koskevat toimenpiteet sen mukaan, kuin ne katsotaan tarpeellisiksi ja niistä on sovittu, sekä varhaiskuntoutukseen liittyvät toimenpiteet.

3 §

Seuraavista muista terveydenhuoltopalveluista peritään suoritekohtaiset maksut:

1)yleislääkärin antama hoito vastaanotolla;

2)käynti sairauden johdosta työterveyshoitajan vastaanotolla;

3)erikoislääkärin antama hoito vastaanotolla;

4)laboratoriotutkimukset;

5)röntgentutkimukset;

6)fysikaalinen hoito;

7)työterveyshoitajan työpaikkakäynti sairauden johdosta;

8)yleislääkärin työpaikkakäynti sairauden johdosta;

9)muut kuin lakisääteiset terveystarkastukset;

10)tavanomaiseen työterveyshuoltoon tai sairaanhoitoon kuulumattomat laajat erillistutkimukset tai hoitotoimenpiteet;

11)ulkopuolelta hankitut palvelut;

12)sairaanhoitoon liittyvät tarvikkeet ja laitteet, joilla on huomattavaa taloudellista merkitystä; sekä

13)muut terveydenhuollon palvelut.

4 §

Perusmaksu ja suoritekohtaiset maksut määrätään siten, että ne vastaavat palvelujen tuottamisesta valtion alueellisille työterveysasemille aiheutuneita kokonaiskustannuksia eli omakustannusarvoa. Omakustannusarvoon lasketaan valtion alueellisen työterveysaseman henkilöstön palkat ja muut palkkaukseen liittyvät henkilökustannukset, kone- ja laitekustannukset, työtilakustannukset sekä työterveysaseman muut kustannukset täysimääräisinä.

Kustannusten laskennassa sovelletaan valtion maksuperustelain (980/73) soveltamisohjeiden (13.11.1974 TM 3568, muut. 26.1.1977 ja 15.5.1980) mukaisia kustannuslaskennan periaatteita.

5 §

Tähän päätökseen perustuvat maksut perii liikelaitokselta valtiokonttori tai muu valtion alueellisen työterveysaseman toiminnasta vastaava virasto, jonka kanssa liikelaitos on sopinut henkilöstönsä työterveyspalvelujen järjestämisestä, perusmaksun suuruudesta ja muista kuin perusmaksuun sisältyvistä palveluista perittävistä, suoritekohtaisista maksuista.

Maksut peritään liikelaitokselta neljännesvuosittain jälkikäteen.

Maksu on suoritettava 14 päivän kuluessa siitä, kun lasku on toimitettu liikelaitokselle. Postitse lähetetty lasku katsotaan toimitetuksi liikelaitokselle seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun lasku on annettu postin kuljetettavaksi.

Jos maksua ei suoriteta määräajassa, peritään liikelaitokselta 16 prosentin vuotuinen viivästyskorko.

6 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1988

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Alivaltiosihteeri
Eino Keinänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.