852/1988

Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1988

Asetus eräistä valtion omistamille alueille perustetuista soidensuojelualueista

Ympäristöministerin esittelystä säädetään 23 päivänä helmikuuta 1923 annetun luonnonsuojelulain (71/23) 2 §:n 2 momentin sekä eräiden valtion omistamien alueiden muodostamisesta soidensuojelualueiksi 30 päivänä syyskuuta 1988 annetun lain (851/88) 5 §:n nojalla:

1 §

Eräiden valtion omistamien alueiden muodostamisesta soidensuojelualueiksi 30 päivänä syyskuuta 1988 annetussa laissa (851/88) tarkoitetuilla soidensuojelualueilla on kielletty:

1) ojitus, maa-ainesten ottaminen sekä maaja kallioperän vahingoittaminen;

2) rakennusten, teiden ja rakennelmien rakentaminen;

3) turvemailla olevan puuston hakkaaminen;

4) luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten tappaminen, pyydystäminen ja hätyyttäminen sekä selkärangattomien eläinten pyydystäminen ja kerääminen jäljempänä säädettävin poikkeuksin; sekä

5) muut toimenpiteet, jotka saattavat muuttaa suoalueen luonnonmukaista vesitasapainoa.

Ympäristöministeriö voi kieltää määrätyn ruohovartisen kasvilajin yksilöiden poimimisen ja keräämisen soidensuojelualueella.

2 §

Sen lisäksi, mitä edellä 1 §:ssä on säädetty, ovat Siukatanjärvien, Suikeloaavan, Joutsenaavan–Kaita-aavan, Löytöjängän–Suksenpaistama-aavan, Hyöteikönsuon, Leväsuon–Kärppäsuon, Linjasalmennevan sekä Ison–Huppion soidensuojelualueilla kaikki metsätaloudelliset toimenpiteet metsäpuiden käpyjen ja siementen keräämistä sekä metsänjalostukseen tarvittavien kasvinosien vähäistä ottamista lukuunottamatta kiellettyjä.

Muiden kuin 1 momentissa mainittujen soidensuojelualueiden kivennäismaiden metsätaloudellinen käyttö ja hoito suoritetaan 4 §:ssä mainitun hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti. Hoito ja käyttösuunnitelmassa voidaan 1 §:n säännösten estämättä sallia myös alueen käytön tai hoidon kannalta tarpeellisen tien rakentaminen soidensuojelualueelle.

3 §

Soidensuojelualueella on 1 §:n säännösten estämättä sallittu:

1) sellaisten rakennusten, rakennelmien ja polkujen rakentaminen ja kunnossapito, jotka ovat tarpeen yleisön opastamista, tutkimustoimintaa ja luonnonharrastusta varten;

2) metsästys niillä soidensuojelualueilla, jotka sijaitsevat metsästyslain (290/62) 3 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa kunnissa ja, sen mukaan kuin järjestyssäännössä tarkemmin määrätään, myös muilla soidensuojelualueilla;

3) kalastus;

4) tieteellisessä tai opetuksellisessa tarkoituksessa tapahtuva eläinten tappaminen, pyydystäminen ja kerääminen sekä kivennäisnäytteiden vähäinen ottaminen metsähallituksen luvalla;

5) liiallisen lisääntymisen vuoksi tai muusta syystä vahingollisen kasvi- tai eläinlajin yksilöiden vähentäminen ympäristöministeriön luvalla;

6) toimenpiteet, jotka ovat tarpeen alueen luonnonmukaisen kehityksen palauttamiseksi;

7) toimenpiteet alueella olevien rakennusten teiden, rakennelmien sekä sähkö- ja puhelinlinjojen kunnossapitämiseksi;

8) poronhoito ja sen edellyttämät toimenpiteet;

9) toimenpiteet, jotka ovat tarpeen alueen ja sen ympäristön suojelemiseksi metsäpalolta;

10) toimenpiteet, jotka ovat tarpeen uittoa, palovartiointia, pelastuspalvelua, valtakunnan rajojen vartiointia ja valvontaa sekä kartoitusja maanmittaustöitä varten;

11) toimenpiteet, jotka ovat välttämättömiä lennätin-, puhelin- tai radiotoimintaa taikka geologista tutkimusta tai malminetsintää varten edellyttäen, että siihen on saatu ympäristöministeriön lupa; sekä

12) muut toimenpiteet, jotka ovat tarpeellisia soidensuojelualueen tarkoituksenmukaisen hoidon ja käytön kannalta ja jotka ympäristöministeriö on hyväksynyt.

4 §

Soidensuojelualueen hoitoa ja käyttöä varten laaditaan tarvittaessa hoito- ja käyttösuunnitelma. Suunnitelman vahvistaa ympäristöministeriö.

5 §

Säännökset, joiden mukaan eräät toimenpiteet soidensuojelualueilla sallitaan, eivät perusta kenellekään laajempaa oikeutta kuin mitä asianomaiselle muutoin kuuluu.

Soidensuojelualuetta koskevat rauhoitussäännökset tulevat noudatettaviksi sen jälkeen, kun alueen rajojen määräämistoimitus on saatettu loppuun.

6 §

Soidensuojelualueet ovat metsähallituksen hallinnassa ja hoidossa.

7 §

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa ympäristöministeriö.

Ohjeet soidensuojelualueiden rajojen määräämistoimituksista antaa maanmittaushallitus.

8 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1988.

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.