765/1988

Annettu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 1988

Asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan maa- ja metsätalousministeriöstä 21 päivänä lokakuuta 1983 annetun asetuksen (804/83)14 §:n 2 momentin 18 kohta, 15 §:n 22 ja 23 kohta, 25 §:n 2 kohta, 27 ja 28 § sekä 29 §:n 1 momentin 8 kohta,

sellaisina kuin ne ovat 14 §:n 2 momentin 18 kohta, 15 §:n 22 ja 23 kohta ja 29 §:n 1 momentin 8 kohta 18 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1033/87), 25 §:n 2 kohta 19 päivänä helmikuuta 1988 annetussa asetuksessa (179/88), 27 § osittain muutettuna mainitulla 19 päivänä helmikuuta 1988 annetulla asetuksella ja 28 § osittain muutettuna 8 päivänä helmikuuta 1985 annetulla asetuksella (137/85) sekä

lisätään 15 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 18 päivänä joulukuuta 1987 annetulla asetuksella, uusi 24 kohta, ja 29 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 14 päivänä helmikuuta 1986 annetulla asetuksella (164/86) ja mainituilla 18 päivänä joulukuuta 1987 ja 19 päivänä helmikuuta 1988 annetuilla asetuksilla, uusi 9 kohta seuraavasti:

14 §

Ministeriössä on seuraavat peruspalkkaiset virat:


18) osastosihteereitä, ministerin sihteeri, kirjaaja, pääkirjanpitäjä, laskentasihteeri, toimistosihteereitä, apulaiskirjaaja, kirjanpitäjiä, konekirjoittajia ja toimistovirkailijoita; sekä


15 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:


22) pääkirjanpitäjällä virkaan soveltuva tutkinto sekä kirjanpidon ja valtion tilinlaitoksen tuntemus;

23) laskentasihteerillä virkaan soveltuva tutkinto, jonka lisäksi hänellä tulee olla valtion taloushallinnon tuntemusta; sekä

24) muilla virkamiehillä sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoito edellyttää.

25 §

Kansliapäällikön oikeudesta ratkaista ministeriössä päätettäviä asioita on voimassa, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä on säädetty, jollei tästä asetuksesta muuta johdu. Sen lisäksi kansliapäällikkö ratkaisee, mikäli tässä asetuksessa ei ole toisin säädetty, asiat, jotka koskevat:


2) muuta kuin sellaista virkavapautta, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla sellaisesta virasta tai tehtävästä, johon kansliapäällikkö nimittää tai ottaa, ja mainitun harkinnanvaraisen virkavapauden myöntämistä enintään kolmen kuukauden ajaksi ministeriön virkamiehelle sellaisesta virasta, johon tasavallan presidentti, valtioneuvosto tai ministeri nimittää;


27 §

Osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon tai selityksen antamista muulle viranomaiselle;

2) kotimaassa tehtäviä virkamatkoja koskevien määräysten antamista osaston virkamiehille;

3) osaston käytettäväksi asetettujen varojen käyttämistä sekä niitä koskevien laskujen hyväksymistä;

4) valtion virkamieslain 49 §:n 4 momentissa tarkoitetun todistuksen antamista irtisanoutumisesta ja lain 50 §:n 3 momentissa tarkoitetun todistuksen antamista virkasuhteen päättymisestä osaston toimialaan kuuluvan ministeriön alaisen viraston tai laitoksen virkamiehelle, mikäli irtisanoutuminen on osoitettava ministeriölle; sekä

5) osaston toimialaan kuuluvan ministeriön alaisen viraston tai laitoksen osalta tileistä poistoa siltä osin kuin nämä asiat kuuluvat ministeriössä käsiteltäviin.

28 §

Kalastus- ja metsästysosaston osastopäällikkö ratkaisee:

1) metsästyslain (290/62) 26, 31, 32 ja 48 §:ssä tarkoitetut asiat sekä ne maa- ja metsätalousministeriön ratkaistaviksi kuuluvat lupa- ja valitusasiat, jotka koskevat poikkeuksen myöntämistä hirvieläinten kaatoa, riistaeläinten pyydystämistä ja koiran irrallaan pitämistä koskevista yleisistä määräyksistä;

2) vesien saastumisesta ammattikalastajille aiheutuneiden kalavahinkojen korvaamisesta annetun lain (208/74) 3 §:n 3 momentissa tarkoitetut asiat;

3) asiat, jotka kalastuspiireistä annetun asetuksen (1061/82)13 ja 18 §:n mukaan kuuluvat maa- ja metsätalousministeriölle; sekä

4) kalastuspiirien ja niiden virkamiesten osalta asiat, jotka koskevat ikälisiä, myöhästyneinä esitettyjen matkalaskujen maksamista ja lupaa oman auton käyttämiseen virkamatkoilla samoin kuin haettaviksi julistettavien kalastuspiirien virkojen hakuajan määräämistä, mikäli haettavaksi julistaminen kuuluu ministeriölle.

29 §

Eläinlääkintöosaston osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:


8) ulkomaille tehtäviä virkamatkoja koskevien määräysten antamista eläinlääkintöosaston virkamiehille niihin nimenomaisesti osoitettujen eläinlääkintätoimen määrärahojen rajoissa; sekä

9) eläinlääkäreiden toimituspalkkioista annetussa asetuksessa tarkoitettuja myöhästyneinä esitettyjä matkalaskuja siltä osin kuin nämä asiat kuuluvat ministeriössä käsiteltäviin.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1988,

Helsingissä 26 päivänä elokuuta 1988

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.