761/1988

Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 1988

Valtioneuvoston päätös ammatillisen koulutuksen järjestämisestä väliaikaisesti

Valtioneuvosto on ammatillisista oppilaitoksista 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lain (487/87) 35 §:n, ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain (498/83) 3 §:n 2 momentin ja ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain (494/83)13 §:n 1 momentin nojalla opetusministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Ammatillisessa oppilaitoksessa voidaan järjestää nuorisolle tai aikuisille tarkoitettua ammatillista peruskoulutusta sekä ammatillista lisäkoulutusta jatkolinjoina väliaikaisesti siten kuin tässä päätöksessä määrätään.

2 §

Väliaikainen ammatillinen koulutus on järjestettävä siten, että:

1) ammatillisten oppilaitosten aloituspaikkojen määrä nuorten ammatillisen peruskoulutuksen osalta koulutusaloittain ja -asteittain vastaa keskiasteen koulutuksen kehittämisestä annetun lain (474/78) 9 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun kehittämisohjelman määräyksiä sekä kehittämisohjelman nojalla opetusministeriön lääneittäin ja kieliryhmittäin vuosittain päättämiä tavoitteita;

2) sen tavoitteet samoin kuin sen tuottama ammattitaito ja jatko-opintokelpoisuus sekä opetussuunnitelmat ovat samat kuin vastaavassa pysyväksi tarkoitetussa ammatillisessa koulutuksessa;

3) siitä aiheutuu pysyväksi tarkoitettuja valtionosuuteen tai -avustukseen oikeuttavia rakennusinvestointeja samoin kuin muita menoja enintään valtion tulo- ja menoarvioon otetun määrärahan mukaisesti;

4) yli 15 000 markkaa maksavat kalusto- ja laitehankinnat ovat valtiolle kuuluvaa omaisuutta, jotka voidaan tarvittaessa siirtää koulutuspisteestä toiseen tai jotka oppilaitos voi väliaikaisen koulutuksen päätyttyä lunastaa; ja että

5) siitä ei aiheudu pysyvien opettajan tai muiden virkojen ja toimien perustamista.

Opetusministeriö voi erityisestä syystä antaa ammattikasvatushallitukselle luvan poiketa yksittäisen opintolinjan kohdalla siitä, mitä 1 momentin 2 kohdassa on määrätty.

3 §

Koulutus voidaan aloittaa lääninhallituksen luvalla sen määräämänä ajankohtana. Luvan teknillisessä oppilaitoksessa, merenkulkuoppilaitoksessa ja ammatillisessa erikoisoppilaitoksessa järjestettävän väliaikaisen koulutuksen aloittamiseen antaa kuitenkin ammatti kasvatushallitus. Väliaikaisen koulutuksen aloittamiseen sellaisella koulutusalalla tai -asteella, jota asianomaisessa oppilaitoksessa ei ole, lääninhallitus voi antaa luvan ainoastaan, jos ammattikasvatushallitus on antanut koulutuksen järjestämisestä puoltavan lausunnon. Niin ikään lääninhallitus voi antaa luvan aikuiskoulutuksena järjestettävän väliaikaisen koulutuksen aloittamiseen, jos ammattikasvatushallitus on antanut koulutuksen järjestämisestä puoltavan lausunnon.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun lupaan tulee liittää hyväksytty kustannusarvio.

4 §

Opettajien kelpoisuusvaatimukset määräytyvät ja opettajien valinta suoritetaan asianomaisia oppilaitoksia koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Jos opettajaksi ei ole saatavissa kaikki kelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa, voidaan opettajaksi ottaa kuitenkin henkilö, jolla on riittävät tiedot ja taidot opetettavalla alalla.

5 §

Opiskelijaksi pääsyn vaatimuksista on voimassa, mitä asianomaisen oppilaitoksen pääsyvaatimuksista on säädetty tai määrätty. Opiskelijat valitaan asianomaista oppilaitosta koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Opetusministeriö voi kuitenkin erityisestä syystä antaa ammattikasvatushallitukselle luvan poiketa pysyväksi tarkoitetun ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden valintaa koskevista määräyksistä.

6 §

Ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain (498/83) 3 §:n 2 momentissa tarkoitettuina lisättyinä opintososiaalisina etuina opiskelijoille voidaan antaa:

1) matka oppilasvalintatilaisuuteen ja takaisin halvimman matkustustavan mukaan, ei kuitenkaan silloin, kun hakija osallistuu läänin oppilasvalintalautakunnasta annetun asetuksen (293/77) mukaiseen yhteisvalintaan;

2) maksut on koulukuljetus tai asuminen ammattikasvatushallituksen ohjeiden mukaan;

3) tarpeelliset kotimatkat, milloin opiskelijalle on järjestetty maksuton asuminen; sekä

4) lainaksi tai omaksi henkilökohtaiseen käyttöön tarvittavat työvarusteet, opiskelutarvikkeet, välineet, oppikirjat ja monisteet tarpeen mukaan.

7 §

Oppilaitoksen on 3 §:n 1 momentissa tarkoitettua lupaa haettaessa annettava soveltuvin osin samat selvitykset kuin mitä asianomaisen oppilaitoksen ylläpitämisluvan hakemisesta on säädetty tai määrätty. Lisäksi hakemukseen tulee liittää selvitys opetus- ja muista tiloista, vuokrattavien huonetilojen vuokraehdoista sekä näitä tiloja koskevien muutostöiden kustannuksista, oppilaille tarjottavista lisätyistä opintososiaalisista eduista, kalustohankinnoista sekä vuokrattavien koneiden, laitteiden ja kaluston vuokraehdoista. Siinä tapauksessa, että tarkoituksena on poiketa asianomaista oppilaitosta koskevista opiskelijoiden valintaperusteista, on tästä niin ikään liitettävä selvitys.

8 §

Ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain (494/83) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetuista perustamiskustannuksista luetaan kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain (35/73) 3 §:n 1–4 sekä 6 ja 7 kohdassa tarkoitetut väliaikaisesta koulutuksesta aiheutuvat kustannukset käyttökustannuksiksi soveltuvin osin samojen perusteiden mukaisesti kuin valtioneuvosto on ensiksi mainitun lain 2 §:n 2 momentin 4 kohdan nojalla rakennustyön kustannuksista kunakin vuonna päättänyt.

Lääninhallitus voi väliaikaisen koulutuksen aloittamisluvan yhteydessä hyväksyä 1 momentissa tarkoitetussa valtioneuvoston päätöksessä rakennustyölle vahvistetun markkamäärän ylittävät huonetilojen muutostöiden kustannukset, jos ammattikasvatushallitus on antanut töiden tarpeellisuudesta puoltavan lausunnon. Muutoin muutostöiden kustannukset tulee esittää tarpeellisessa määrin eriteltynä vuotuisen kustannusarvion yhteydessä.

9 §

Väliaikaista ammatillista koulutusta varten ammattikasvatushallituksessa on kalustorekisteri, johon merkitään valtion lukuun hankitut koneet, laitteet ja muu kalusto. Ammatillisen oppilaitoksen tulee ennen hankintojen suorittamista selvittää kalustorekisteristä koulutusta varten tarvittavien kalustojen siirtomahdollisuudet muista oppilaitoksista. Tarkempia ohjeita kalustorekisteristä antaa ammattikasvatushallitus.

10 §

Väliaikaista koulutusta varten suoritettaviin laite- ja kalustohankintoihin, jotka ylittävät 50 000 markkaa, voi lääninhallitus antaa luvan vain siinä tapauksessa, että ammattikasvatushallitus on antanut hankintojen tarkoituksenmukaisuudesta ja tarpeellisuudesta puoltavan lausunnon.

11 §

Väliaikaisen ammatillisen koulutuksen määrärahojen budjetoinnissa ja keskitetyssä seurannassa sekä opiskelijoiden kotikuntien laskutuksessa noudatetaan samaa järjestelmää kuin vakinaisessa ammatillisessa koulutuksessa. Tarkempia ohjeita asiasta antaa ammatti kasvatushallitus.

12 §

Mikäli tästä päätöksestä ei muuta johdu, väliaikaisesti järjestettyyn ammatilliseen koulutukseen sovelletaan, mitä asianomaisesta oppilaitoksesta on säädetty tai määrätty.

13 §

Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen soveltamisesta antaa tarvittaessa opetusministeriö.

14 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989 ja sillä kumotaan ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisestä väliaikaisesti 28 päivänä marraskuuta 1985 annettu valtioneuvoston päätös (924/85).

Tätä päätöstä sovelletaan myös 1 momentissa mainitun kumotun päätöksen nojalla ennen 1 päivää tammikuuta 1989 aloitettuun väliaikaiseen ammatilliseen peruskoulutukseen.

Aloittamislupia vuodelle 1989 annettaessa voidaan poiketa siitä, mitä 3 §:n 2 momentissa on säädetty.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä päätöksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Lääninhallitus voi antaa luvan vuonna 1989 järjestettävän väliaikaisen ammatillisen koulutuksen aloittamiseen ennen tämän päätöksen voimaantuloa.

Helsingissä 18 päivänä elokuuta 1988

Ministeri
ANNA-LIISA PIIPARI

Vanhempi hallitussihteeri
Erkki Norbäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.