737/1988

Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1988

Laki Suomen ja ulkomaan viranomaisten yhteistoiminnasta oikeudenkäynnissä sekä ulkomaan tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanosta eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Suomen ja ulkomaan viranomaisten yhteistoiminnasta oikeudenkäynnissä sekä ulkomaan tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanosta eräissä tapauksissa 10 päivänä kesäkuuta 1921 annetun lain (171/21) 9 §:n 2 momentti ja 17 § sekä

lisätään 18 §:ään, sellaisena kuin se on 18 päivänä helmikuuta 1927 annetussa laissa (49/27), uusi 3 momentti, sekä lakiin uusi 4 luku seuraavasti:

1 luku

Ulkomaan viranomaiselle annettava virka-apu

9 §

Jos tasavallan presidentti, vieraan valtion kanssa tehdyn sopimuksen johdosta, on määrännyt, ettei määrätynlaisia kuluja ole perittävä, älköön sellaisia kuluja ulkomaan viranomaiselle ilmoitettako, jollei toisin ole sovittu.

3 luku

Ulkomaan tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpano eräissä tapauksissa

17 §

Edellä 16 §:ssä tarkoitetun päätöksen täytäntöönpanoa pyydetään, jollei vieraan valtion kanssa ole toisin sovittu, ulosotonhaltijalta joko diplomaattista tietä tai siten, että asianosainen jättää suoraan ulosotonhaltijalle hakemuksen.

Hakemukseen on liitettävä:

1) oikeaksi todistettu jäljennös päätöksen niistä osista, joista käy ilmi asianosaisten nimi ja asema oikeudenkäynnissä sekä oikeudenkäyntikulujen suoritusvelvollisuus; sekä

2) todistus siitä, että päätös on lainvoimainen ja täytäntöönpanokelpoinen siinä valtiossa, jossa se on annettu.

Jos asiakirja on laadittu muulla kielellä kuin suomeksi tai ruotsiksi, on hakemukseen liitettävä oikeaksi todistettu käännös siitä jommalle kummalle näistä kielistä, jollei ulosotonhaltija myönnä tästä poikkeusta.

18 §

Asian käsittelystä tai asiassa annettavasta toimituskirjasta ei peritä maksua.

4 luku

Maksuttoman oikeudenkäynnin myöntäminen eräissä tapauksissa

19 §

Asiassa, joka koskee Haagissa 25 päivänä lokakuuta 1980 tehtyyn kansainvälisluonteisten oikeudenkäyntien helpottamista koskevaan yleissopimukseen osallisessa valtiossa annetun tuomioistuimen päätöksen saattamista Suomessa tunnustetuksi tai täytäntöönpanokelpoiseksi, on hakijalle pyynnöstä myönnettävä maksuton oikeudenkäynti korvausvelvollisuudetta valtiolle, jos hakijalla on kokonaan tai osittain ollut maksuton oikeudenkäynti siinä menettelyssä, jossa päätös on annettu.

20 §

Asetuksella voidaan vastavuoroisuuden ehdolla säätää, että maksuton oikeudenkäynti myönnetään asetuksessa säädettävissä asioissa pyynnöstä henkilölle, jolla ei ole kotipaikkaa

Suomessa ja jolle maksutonta oikeudenkäyntiä ei muutoin voida myöntää.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Hallituksen esitys 106/87
Lakivaliok. miet. 1/88
Suuren valiok. miet. 6/88

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.