711/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 1988

Laki kilpailuvirastosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Kauppa- ja teollisuusministeriön alaisena toimii kilpailuvirasto, jonka tehtävänä on terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen.

2 §

Kilpailuvirasto tutkii kilpailuolosuhteita, selvittää kilpailunrajoituksia, ryhtyy toimenpiteisiin kilpailunrajoitusten vahingollisten vaikutusten poistamiseksi ja tekee aloitteita kilpailun edistämiseksi sekä huolehtii muista sille säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä.

3 §

Elinkeinonharjoittaja tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymä on velvollinen antamaan kilpailuvirastolle tietoja, joita tämä 2§:ssä tarkoitettuja kilpailuolosuhdetutkimuksia varten tarvitsee. Tiedot on annettava viranomaisen määräämän riittävän pitkän ajan kuluessa ja ne on annettava niin vaadittaessa kirjallisina.

Kilpailuvirasto julkaisee harkitsemassaan laajuudessa suorittamiensa tutkimusten tulokset silloin kun niiden julkaiseminen katsotaan tarpeelliseksi.

Tutkimustuloksia julkaistaessa ei saa paljastaa liike- tai ammattisalaisuuksiksi katsottavia tietoja, ellei se, jota tieto koskee, ole antanut suostumustaan julkaisemiseen.

4 §

Tarkemmat säännökset kilpailuviraston tehtävistä, organisaatiosta, hallinnosta ja viroista annetaan asetuksella.

5 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1988.

Tällä lailla kumotaan kilpailuasiamiehestä 25 päivänä toukokuuta 1973 annettu laki (424/73) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin kilpailuviraston virkojen täyttämiseksi sekä muihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen kilpailuviraston toiminnan aloittamiseksi lain tullessa voimaan.

Hallituksen esitys 150/87
Talousvaliok. miet. 7/88
Suuren valiok. miet. 53/88

Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.