687/1988

Annettu Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 1988

Laki kauppakaaren 10 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kauppakaaren 10 luvun 2 ja 7§ näin kuuluviksi:

10 luku

Pantista ja takauksesta

2 §

Pantinhaltija saa myydä pantin ja ottaa saatavansa kauppahinnasta, jos

1) saatava on erääntynyt maksettavaksi;

2) pantin omistajalle on saatavan erääntymisen jälkeen ilmoitettu, että jollei saatavaa makseta tietyn, vähintään yhden kuukauden pituisen ajan kuluessa ilmoituksesta, esine myydään; ja

3) ilmoituksessa mainittu aika on kulunut, eikä saatavaa ole maksettu.

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei kuitenkaan estä pantin myymistä, jos momentin säännöksien noudattamisesta ilmeisesti aiheutuisi pantin arvon alenemisen takia olennaista vahinkoa.

Jos pantiksi on annettu osakkeita, jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa, jota yksinomaan tai pääasiallisesti käytetään pantin omistajan asuntona, on pantin omistajalle varattava pantinhaltijan saatavan maksamiseen vähintään kahden kuukauden pituinen aika 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta ilmoituksesta. Sopimus, jolla lyhennetään tätä määräaikaa tai poiketaan 1 momentin säännöksistä pantiksi annettujen osakkeiden omistajan vahingoksi, on tehoton.

Pantin myymisessä on muutoin soveltuvin osin noudatettava, mitä elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine annetun lain (688/88) 4 ja 8-10 §:ssä on säädetty. Tuolloin sovelletaan pantinhaltijaan, mitä sanotussa laissa on säädetty elinkeinonharjoittajasta, ja pantin omistajaan, mitä tilaajasta on säädetty. Jos pantin omistaja on asetettu konkurssiin, sovelletaan konkurssisäännön 76 §:n säännöksiä.

7 §

Jos pantinhaltija tahallisesti tai huolimattomuudesta laiminlyö noudattaa, mitä 2§:ssä on säädetty pantin myymisestä, hän on velvollinen korvaamaan laiminlyönnistä aiheutuneen vahingon.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989. Jos panttioikeus perustuu ennen lain voimaantuloa tehtyyn sopimukseen, on kuitenkin sovellettava ennen tämän lain voimaan tuloa voimassa olleita säännöksiä.

Hallituksen esitys 1/88
Lakivaliok. miet. 8/88
Suuren valiok. miet. 70/88

Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.