660/1988

Annettu Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 1988

Asetus liikenneministeriöstä

Liikenneministerin esittelystä säädetään valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain 5§:n nojalla, sellaisena kuin se on 9 päivänä tammikuuta 1970 annetussa laissa (16/70), sekä asiain ratkaisemisesta valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain 3§:n nojalla, sellaisena kuin se on 5 päivänä marraskuuta 1965 annetussa laissa (577/65):

Ministeriön organisaatio
1 §

Liikenneministeriössä on:

1)viestintähallinto-osasto;

2)liikennetalousosasto; ja

3)tieliikenneosasto.

Lisäksi ministeriössä on erillinen hallintotoimisto.

2 §

Ministeriön osastot jakaantuvat toimistoihin sen mukaan kuin tässä asetuksessa säädetään. Toimistot voivat jakaantua jaostoihin ja muihin toimintayksiköihin siten kuin ministeriön työjärjestyksessä määrätään.

Ministeriön alaiset virastot ja laitokset
3 §

Ministeriön alaisia ovat:

1)Valtionrautatiet;

2)tie- ja vesirakennuslaitos;

3)posti- ja telelaitos;

4)ilmailuhallinto;

5)Ilmatieteen laitos;

6)Autorekisterikeskus; ja

7)Saimaan kanavan hoitokunta.

Viestintähallinto-osasto
4 §

Viestintähallinto-osastossa on teletarkastustoimisto.

5 §

Viestintähallinto-osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1)posti- ja telelaitosta;

2)toimiluvan alaisia telelaitoksia;

3)postitoimintaa;

4)tele- ja radiotoimintaa;

5)yleisradio- ja kaapelilähetystoimintaa; sekä

6) viestintätutkimusta.

Lisäksi viestintähallinto-osasto käsittelee muita ministeriölle kuuluvia viestintää koskevia asioita.

Liikennetalousosasto
6 §

Liikennetalousosastossa on liikennepolitiikan toimisto.

7 §

Liikennetalousosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1)rautateitä;

2)yleisiä ja yksityisiä teitä;

3)sisävesiliikennettä ja sen väyliä;

4)satamia, mikäli asia ei kuulu muulle ministeriölle;

5)siviili-ilmailua ja ilmailuhallintoa;

6)Ilmatieteen laitosta;

7)katujen rakentamiseen ja kunnossapitoon myönnettäviä valtionavustuksia ja valtionosuuksia;

8)liikennepoliittista ja -taloudellista suunnittelua ja tutkimusta;

9)taloussuunnitelmia;

10)tulo- ja menoarviota; sekä

11)ministeriötä tilivirastona.

Tieliikenneosasto
8 §

Tieliikenneosastossa on:

1)yleinen toimisto;

2)teknillinen toimisto; ja

3)liikenneturvallisuustoimisto.

9 §

Tieliikenneosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1)tieliikennettä;

2)tieliikenteessä käytettäviä ajoneuvoja;

3)ammattimaista moottoriajoneuvoliikennettä;

4)tieliikenneturvallisuutta; ja

5)Autorekisterikeskusta.

Hallintotoimisto
10 §

Hallintotoimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1)ministeriön henkilöstöhallintoa ja muuta sisäistä hallintoa sekä ministeriön hallinnonalaa koskevaa hallintoa siltä osin kuin asiat eivät kuulu osastoille;

2)ministeriön ulkoista tiedotustoimintaa ja sisäistä tiedotusta; sekä

3)ministeriön asiakirjojen kirjaamista, lähettämistä ja arkistointia.

Lisäksi hallintotoimisto käsittelee muita kansliapäällikön erikseen määräämiä tehtäviä.

11 §

Hallintotoimiston päällikkönä toimii ministeriön erikseen määräämä virkamies.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset
12 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1)kansliapäälliköllä, osastopäälliköllä ja apulaisosastopäälliköllä mitä valtioneuvoston ohjesäännössä (995/43) on säädetty, minkä lisäksi vaaditaan:

a)kansliapäälliköltä perehtyneisyys liikenne- ja viestintäasioihin; sekä

b)osastopäälliköltä ja apulaisosastopäälliköltä perehtyneisyys osaston toimialaan kuuluviin tehtäviin;

2)toimistopäälliköllä ja neuvottelevalla virkamiehellä mitä valtioneuvoston ohjesäännössä on säädetty, minkä lisäksi vaaditaan:

a)toimistopäälliköltä perehtyneisyys toimiston toimialaan kuuluviin tehtäviin; sekä

b)neuvottelevalta virkamieheltä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin ja tehtävien hoitamisen edellyttämä kielitaito;

3)hallitusneuvoksella osastopäällikkönä ja hallitusneuvoksella toimistopäällikkönä mitä valtioneuvoston ohjesäännössä on hallitusneuvoksen kelpoisuusvaatimuksista säädetty, minkä lisäksi vaaditaan:

a)hallitusneuvokselta osastopäällikkönä perehtyneisyys osaston toimialaan kuuluviin tehtäviin; ja

b)hallitusneuvokselta toimistopäällikkönä perehtyneisyys toimiston toimialaan kuuluviin tehtäviin;

4)hallitusneuvoksella ja hallitussihteerillä mitä valtioneuvoston ohjesäännössä on säädetty;

5)tieliikenneosaston yli-insinöörillä toimistopäällikkönä virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto ja perehtyneisyys autoteknisiin kysymyksiin;

6)viestintähallinto-osastolle sijoitetulla yli-insinöörillä virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto sekä perehtyneisyys tietoliikenteen teknisiin kysymyksiin;

7)rakennusneuvoksella ja liikennetalousosastolle sijoitetulla yli-insinöörillä virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto;

8)tieliikenneosastolle sijoitetuista yli-insinööreistä toisella virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto ja perehtyneisyys autoteknisiin kysymyksiin sekä toisella virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto ja perehtyneisyys tieliikenneturvallisuusasioihin;

9)erikoistutkijalla virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys liikennetaloudellisiin asioihin;

10)ylitarkastajista viestintähallinto-osastolle sijoitetulla ylitarkastajalla virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viestintäasioihin, liikennetalousosastolle sijoitetulla ylitarkastajalla virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys liikenneoloihin ja taloudellisiin kysymyksiin sekä tieliikenneosastolle sijoitetulla ylitarkastajalla virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja virkaan kuuluvien tehtävien edellyttämä perehtyneisyys tieliikenteeseen, autoteknisiin kysymyksiin tai vaarallisten aineiden kuljetuksiin;

11)taloussihteerillä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys julkiseen taloushallintoon ja -suunnitteluun;

12)tiedotuspäälliköllä ja tiedotussihteerillä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tiedotustoimintaan;

13)esittelijällä oikeustieteen kandidaatin tutkinto;

14)tutkijalla, liikennetarkastajalla, tarkastajalla ja kamreerilla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto sekä liikennetarkastajalla lisäksi perehtyneisyys tieliikenteeseen ja kamreerilla kirjanpidon ja valtion tililaitoksen tuntemus;

15)kansainvälisten asioiden sihteerillä ja kielenkääntäjällä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja sellainen kielitaito, jota viran hoitaminen edellyttää;

16)kirjaajalla ja osastosihteerillä varanotaarin tutkinto tai muu virkaan soveltuva korkeakoulututkinto; sekä

17)muilla virkamiehillä sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Virkojen täyttäminen ja virkavapaus
13 §

Kansliapäällikön, osastopäällikön, hallitusneuvoksen osastopäällikkönä, apulaisosastopäällikön, toimistopäällikköä ylemmän neuvottelevan virkamiehen, hallitusneuvoksen toimistopäällikkönä, yli-insinöörin toimistopäällikkönä, toimistopäällikön, hallitusneuvoksen, rakennusneuvoksen ja hallitussihteerin nimittämisestä on voimassa, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä on säädetty.

Muut virat täyttää sekä työsopimussuhteessa olevan henkilöstön ottaa ministeriö.

14 §

Muista kuin 13§:n 1 momentissa mainituista virkamiehistä nimittää ministeri ne virkamiehet, joiden erityiset kelpoisuusvaatimukset on säädetty 12§:ssä.

Muut vakinaiset virkamiehet nimittää ja työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa kansliapäällikkö.

15 §

Virkavapautta, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla sekä tätä virkavapautta vastaavan vapautuksen työsopimussuhteiselle henkilöstölle myöntää kansliapäällikkö.

16 §

Muuta kuin 15§:ssä tarkoitettua virkavapautta tai vastaavaa vapautusta myöntää:

1)virkamiehelle, jonka tasavallan presidentti nimittää, enintään yhdeksi vuodeksi ministeri ja yli yhdeksi vuodeksi valtioneuvosto;

2)virkamiehelle, jonka ministeri nimittää, kansliapäällikkö; ja

3)virkamiehelle, jonka kansliapäällikkö nimittää, sekä työsopimussuhteiselle henkilöstölle kansliapäällikkö.

17 §

Viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta avoinna olevaan virkaan ja viran hoitamisesta virkapauden aikana päättää se, joka 16§:n mukaan myöntää virkavapauden.

Virkamiesten tehtävät
18 §

Sen lisäksi, mitä kansliapäällikön tehtävistä on säädetty valtioneuvoston ohjesäännössä, hänen tulee ministerin lähimpänä apulaisena johtaa ja valvoa ministeriön toimintaa erityisesti liikenne- ja viestintäpolitiikan suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä lainsäädännön valmistelussa, yhteensovittaa ministeriön osastojen ja ministeriön alaisten virastojen ja laitosten toimintatavoitteita sekä käsitellä tulo- ja menoarviota, sen täytäntöönpanoa sekä toiminta- ja taloussuunnittelua koskevat tärkeimmät asiat.

19 §

Osastopäällikön tulee:

1)toimia osaston toimialaan kuuluvissa asioissa ministerin ja kansliapäällikön apuna;

2)johtaa osaston toimintaa ja valvoa, että osaston asiat hoidetaan tehokkaasti;

3)seurata lainsäädännön ja hallinnon kehitystä osaston toimialalla sekä tehdä tarpeellisia aloitteita lainsäädäntö- ja muiksi uudistuksiksi;

4)huolehtia osaston toimialan tarkoituksenmukaisesta ja taloudellisesta suunnittelusta; sekä

5)käsitellä ne osaston asiat, jotka työjärjestyksessä hänelle määrätään tai jotka hän pidättää käsiteltäväkseen.

20 §

Apulaisosastopäällikön tulee osastopäällikön apuna johtaa, kehittää ja valvoa osaston toimintaa. Liikennetalousosaston apulaisosastopäällikkö toimii lisäksi liikennetalousosaston liikennepolitiikan toimiston päällikkönä.

Apulaisosastopäällikön tehtävistä muutoin ja toimistopäällikön tehtävistä on soveltuvin osin voimassa, mitä tässä asetuksessa on säädetty osastopäällikön tehtävistä.

21 §

Virkamiesten tehtävistä ja työnjaosta annetaan tarkemmat määräykset työjärjestyksessä, jonka ministeriö vahvistaa. Vahvistetusta työnjaosta riippumatta virkamies on velvollinen tarvittaessa suorittamaan tehtävät, jotka ministeri, kansliapäällikkö tai asianomainen osastopäällikkö tai toimistopäällikkö hänelle määrää.

Jos syntyy epätietoisuutta siitä, minkä osaston käsiteltäviin asia kuuluu, ratkaisee kysymyksen kansliapäällikkö. Toimistojen toimialaa koskevan kysymyksen ratkaisee osastopäällikkö.

22 §

Kansliapäällikön ollessa estynyt toimii hänen sijaisenaan ministerin määräämä osastopäällikkö tai neuvotteleva virkamies. Viestintähallinto-osaston ja liikennetalousosaston osastopäällikön sijaisena toimii apulaisosastopäällikkö tai muu kansliapäällikön määräämä virkamies. Tieliikenneosaston osastopäällikön sijaisen määrää kansliapäällikkö. Toimistopäälliköiden sijaiset määrää osastopäällikkö.

Asioiden ratkaiseminen
23 §

Kansliapäällikön oikeudesta ratkaista sekä kansliapäällikön ja osastopäällikön oikeudesta pidättää ratkaistavakseen asioita on voimassa, mitä siitä on säädetty valtioneuvoston ohjesäännössä.

24 §

Osastopäälliköt ja muut virkamiehet ratkaisevat 25-28§:ssä mainitut toimialaansa kuuluvat ja ministeriössä päätettävät asiat, jollei valtioneuvoston ohjesäännön 32 tai 36§:stä muuta johdu.

25 §

Osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1)lausunnon tai selityksen antamista muille viranomaisille, ei kuitenkaan lain tai asetuksen säätämistä, muuttamista tai kumoamista koskevista ehdotuksista; ja

2)osaston käytettäväksi tilapäisen henkilökunnan palkkaamiseen, toimisto- ja matkakuluihin sekä konttorikoneiden ja kaluston hankintaan osoitettujen varojen käyttämistä.

26 §

Viestintähallinto-osaston osastopäällikkö ratkaisee telehallinnosta annetun lain (518/88) 3§:n nojalla liikenneministeriön ratkaistaviksi pidätetyistä asioista teknillisiä määräyksiä koskevat asiat.

27 §

Tieliikenneosaston osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat ammattimaisen moottoriajoneuvoliikenteen ja kuljettajaopetustoiminnan harjoittamista.

28 §

Tieliikenneosaston teknillisen toimiston toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1)rekisteröimättömän ajoneuvon käyttämistä liikenteessä;

2)ajoneuvojen jaottelua ja siitä johtuvia erikoisohjeita; sekä

3)ajoneuvojen rakenteeseen, varusteisiin, kytkentään ja kuormitukseen liittyviä lupia sekä poikkeuksia annetuista määräyksistä.

Erinäisiä säännöksiä
29 §

Mikäli muuta ei ole säädetty, ministeriöstä on voimassa, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä on säädetty.

30 §

Valtioneuvoston ja ministeriön ratkaisemista asioista annettavien toimituskirjojen allekirjoittamisesta on voimassa, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä on säädetty tai valtioneuvosto muuten määrää.

31 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1988 ja sillä kumotaan liikenneministeriöstä 15 päivänä helmikuuta 1985 annettu asetus (198/85) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin sen täytäntöönpanemiseksi.

Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.