659/1988

Annettu Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 1988

Asetus valtion siementarkastuslaitoksen tarkastusmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan valtion siementarkastuslaitoksen tarkastusmaksuista 28 päivänä kesäkuuta 1985 annetun asetuksen (514/85) 2§:n 1 ja 2 momentti, 3-6§ ja 8§:n 3 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 2§:n 1 ja 2 momentti ja 3-6§ 5 päivänä syyskuuta 1986 annetussa asetuksessa (657/86), näin kuuluviksi:

2 §

Maksut laboratoriossa suoritettavista siementavaranäytteiden puhtaus- ja itävyystarkastuksista ovat:

Puhtaus mk
Viljat ja herne sekä Beta- ja Brassicapeltokasvit 75,-
Nurmipalkokasvit, timotei ja rölli 140,-
Muut nurmi- ja nurmikkokasvit 280,-
Öljytavara 110,-
Muiden lajien siemenet kpl/kg 121,-
Itävyys mk
Viljat ja herne 112,-
Viljat peitattuna 116,-
Viljat ilman peittausta ja peitattuna 195,-
Beta- ja Brassicapeltokasvit 128,-
Nurmipalkokasvit ja timotei 104,-
Muut nurmi- ja nurmikkokasvit 150,-
Vihannes- ja koristekasvit 110,-
Viljat tetrazolium-menetelmällä 480,-

Maksut muista laboratoriotarkastuksista ovat:

mk
Orastuminen 113,-
Aitous, viljat ja herne 126,-
Aitous, peruna 203,-
1 000 siemenen paino 52,-
Kosteus 84,-
Kuoriutuneet siemenet 65,-
Ohran viirutauti 126,-
Lentonoen alkiomääritys 200,-
Sakoluku 150,-
Hehtolitran paino 60,-
Hukkakauramääritys 98,-
Perunan mukuloiden taudit ja vioitukset 119,-
Perunan lajitteluaste 87,-
Perunan X-, S- ja Y-virustestaus lehdistä 345,-
Perunan Y-virustestaus mukuloista 376,-

3 §

Maksut kenttäkoeviljelyksin suoritettavista tarkastuksista ovat:

mk
Viljat ja herne 950,-
Nurmi-, öljy- ja vihanneskasvit 410,-
Peruna, ilman virustestausta 293,-
Peruna, virustestauksen kanssa 638,-
4 §

Siemenviljelyksen tarkastuksesta peritään perusmaksuna 250 markkaa tarkastettua viljelystä kohti ja lisämaksuna 28 markkaa tarkastetun viljelyksen kultakin täydeltä hehtaarilta.

Maanäytteen ottamisesta peruna- ja pikkuistukassipuliviljelyksiltä sekä lehtinäytteen ottamisesta perunaviljelyksiltä peritään perusmaksuna 250 markkaa tilakäynniltä ja lisämaksuna 25 markkaa viljelyksen kultakin täydeltä hehtaarilta. Jos sanottu näytteenotto tapahtuu edellä 1 momentissa tarkoitetun tarkastuksen yhteydessä, peritään siitä kuitenkin 25 markkaa hehtaarilta.

Siemenperunan ja pikkuistukassipulin varastotarkastuksesta peritään 383 markkaa tarkastettavaa näytettä kohden.

Viljelystarkastustodistuksesta ja varastotarkastustodistuksesta peritään 52 markkaa.

5 §

Siementavaran tarkastusta varten suoritettavasta näytteenotosta, lukuunottamatta siemenperunaa, peritään näytteenottomaksuna 90 penniä siementavaraerän kultakin alkavalta sadalta kilolta, kuitenkin vähintään 55 markkaa siemennäytettä kohden ja vähintään 250 markkaa näytteenottokerralta. Jos näytteenotto on suoritettava kiireellisenä, siitä peritään 30 prosentilla korotettu maksu.

Siemenperunan näytteenotosta peritään 150 markkaa näytteeltä, kuitenkin vähintään 250 markkaa näytteenottokerralta. Jos näytteenotto on suoritettava kiireellisenä, siitä peritään 30 prosentilla korotettu maksu.

Siementavaran varustamisesta vakuustodistuksella sekä virallisella lyijykkeellä tai merkillä peritään 1 markka säkiltä tai pakkaukselta, kuitenkin vähintään 250 markkaa toimituskerralta.

Jokaisesta kiinnitettävästä näytteenottotodistuksesta, vakuustodistuksesta tai lyijykkeestä peritään tarvikkeen hankintahinta lisättynä 8§:n 3 kohdan mukaisella välillisten kustannusten määrällä. Näytteenottotodistuksista ja vakuustodistuksista peritään lisäksi lähetyserää kohden käsittelymaksuna 60 markkaa.

6 §

Muita maksuja peritään seuraavasti:

mk
Siemenseosilmoitusten tarkastamisesta 95,-
Kansainvälisestä tarkastustodistuksesta 78,-
Kirjallisesti tai muulla tavoin annetusta tarkastustodistuksen ennakkoilmoituksesta 14,-
Tarkastustodistuksen läpilyöntijäljennöksestä 3,-
Muusta jäljennöksestä 8,-
Kansainvälisen todistuksen hyväksymistarkastuksesta 148,-
8 §

Milloin maksua ei voida määrätä 2-6§:n nojalla, se määrätään laskemalla kunkin suoritteen osalta erikseen sen tuottamisesta valtiolle aiheutuvat kokonaiskustannukset eli suoritteen omakustannusarvo. Omakustannusarvoon kuuluvat kustannukset, jotka jäljempänä jaetaan työ-, kone- ja laite- sekä muihin kustannuksiin, lasketaan seuraavasti:


3) Muut kustannukset. Laitoksen suorittamat maksut muilta ostamistaan, suoritteen tuottamiseen kuuluvista palveluksista ja suoritetta varten tekemistään hankinnoista sekä henkilökunnan matkakustannuksista otetaan erikseen huomioon täysimääräisinä. Valtion maksuperustelain (980/73) 2§:n 1 momentissa tarkoitettuina välillisinä kustannuksina veloitetaan määrä, joka on 78 prosenttia 1 kohdan mukaan lasketuista työkustannuksista.


Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä heinäkuuta 1988. Ennen sanottua ajankohtaa valtion siementarkastuslaitokseen toimitettujen näytteiden tarkastuksista perittäviin maksuihin sovelletaan kuitenkin aikaisempia säännöksiä.

Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.