633/1988

Annettu Naantalissa 1 päivänä heinäkuuta 1988

Asetus peruskoulua korvaavasta koulusta ja yksityisestä lukiosta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan peruskoulua korvaavasta koulusta ja yksityisestä lukiosta 12 päivänä lokakuuta 1984 annetun asetuksen (720/84) 10§:n 1 momentin 4 kohta, 11§:n 1 momentin 4 ja 5 kohta, 16§ ja 35§:n 2 momentti sekä

muutetaan 2§, 3§:n 1 momentti, 6§:n 4 ja 5 kohta, 8§, 11§:n 1 momentin johdantolause ja 3 kohta, 12§, 13§:n 1 momentti ja 29§:n 2 momentti,

näistä 2§ ja 3§:n 1 momentti sellaisina kuin ne ovat 18 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1095/87), näin kuuluviksi:

2 §

Mitä peruskouluasetuksen 1-3 ja 7-12§:ssä, 14§:n 1 ja 2 momentissa, 17-31, 33-35, 37-39 ja 41-45§:ssä, 46§:n 4 momentissa, 47-49, 53-70, 72, 74-80, 85, 89 a, 89 b ja 91-102§:ssä, 103§:n 3 momentissa, 104-107§:ssä, 115§:n 1, 2 ja 4 momentissa, 116, 126 a, 128, 129 ja 133-135§:ssä, 136§:n 3 momentissa, 145-149, 153 ja 157-159§:ssä on säädetty, on vastaavasti voimassa peruskoulua korvaavasta koulusta sekä sen oppilaista, toimista, toimenhaltijoista ja tuntiopettajista.

Mitä peruskouluasetuksen 5§:n 1 ja 2 momentissa, 14§:n 3 momentissa, 15, 16, 89, 108 ja 109§:ssä, 115§:n 3 momentissa, 117, 121-123, 123 a, 124, 124 a, 124 b ja 151§:ssä on säädetty, on soveltuvin osin voimassa peruskoulua korvaavassa koulussa. Koululautakunnalle säädetyt tehtävät hoitaa kuitenkin peruskoulua korvaavan koulun johtokunta.

3 §

Mitä lukioasetuksen 2§:n 1 ja 3 momentissa, 7-26, 29, 30, 32-64, 68, 68 a, 68 b, 70, 70 a ja 71-83§:ssä, 89§:n 1-4 momentissa, 90, 94-96, 96 a, 97, 97 a, 97 b, 98 a, 100, 101 ja 105-107§:ssä, 108§:n 3 momentissa, 118 ja 119§:ssä, 120§:n 1, 2 ja 4 momentissa, 121, 122, 124, 125 ja 127-129§:ssä on säädetty, on vastaavasti voimassa yksityisestä lukiosta ja sen oppilaista, toimista, toimenhaltijoista ja tuntiopettajista. Koululautakunnalle säädetyt tehtävät hoitaa kuitenkin yksityisen lukion johtokunta lukuun ottamatta lukioasetuksen 47§:n 3 momentissa tarkoitettua asiaa ja johtokunnan päätöksestä tehdyn valituksen ratkaisemista.


6 §

Yksityisen lukion johtokunnan tehtävänä on sen lisäksi, mitä muualla on säädetty:


4) hyväksyä opetussuunnitelma ja sen muutokset sekä toimittaa ne viipymättä lääninhallitukselle tiedoksi noudattaen soveltuvin osin lukioasetuksen 27 ja 28§:n säännöksiä;

5) päättää lukion oppimäärän suorittamiseksi pidettävistä tutkinnoista perittävästä maksusta;


8 §

Yksityisen koulun ylläpitäjä voi pidättää itsellään ohjesäännön laatimisen ja hyväksymisen sekä yksityisen lukion ylläpitäjä lisäksi valtionavustuksen hakemisen sekä erityisestä tutkinnosta suoritettavan maksun suuruudesta päättämisen.

11 §

Yksityisellä lukiolla on ohjesääntö, jossa määrätään:


3) rehtorin, opettajien ja muun henkilökunnan ottamisesta, oikeuksista ja velvollisuuksista; sekä


12 §

Yksityisen koulun ohjesääntö on alistettava lääninhallituksen vahvistettavaksi.

Jos lääninhallitus katsoo, ettei se voi ohjesääntöä vahvistaa, sen tulee tarpeelliset ohjeet antaen palauttaa ohjesääntö uudelleen käsiteltäväksi. Jollei lääninhallitus vahvista uuttakaan ohjesääntöä, sen tulee alistaa asia kouluhallituksen ratkaistavaksi.

Jos kouluhallitus katsoo, että ohjesääntöä on muutettava, yksityisen koulun johtokunta on velvollinen neljän kuukauden kuluessa kouluhallituksen päätöksestä tiedon saatuaan alistamaan uuden ohjesäännön lääninhallituksen vahvistettavaksi.

13 §

Yksityisessä koulussa voi olla rehtorin toimi ja opettajan toimia sekä yksityisessä lukiossa lisäksi iltalinjan rehtorin ja opettajan toimia.


29 §

Yksityisen koulun johtokunnan tai ylläpitäjän päätökseen, joka koskee erityisestä tutkinnosta suoritettavan maksun suuruutta taikka 6§:n 7, 8 ja 12 kohdassa tarkoitettua asiaa, ei saa hakea muutosta valittamalla.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1988.

Naantalissa 1 päivänä heinäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.