631/1988

Annettu Naantalissa 1 päivänä heinäkuuta 1988

Asetus peruskouluasetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan 12 päivänä lokakuuta 1984 annetun peruskouluasetuksen (718/84) 32, 110-114 ja 127§, 135§:n 3 momentti, 136§:n 2 momentti, 137§:n 5 kohta ja 143§,

näistä 110§ sellaisena kuin se on 6 päivänä maaliskuuta 1987 annetussa asetuksessa (242/87),

muutetaan 3§:n 1 momentin 5 kohta, 29 ja 31§, 35§:n 4 momentti, 45§:n 1 ja 2 momentti, 85§:n 1 momentin 1 kohta, 97§:n 1 momentti, 98§:n 4 momentti, 134§, 135§:n 2 momentti, 137§:n 1 kohta, 138§, 139§:n 2 ja 3 momentti, 141§:n 1 momentin 1 kohta ja 147§:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 139§:n 2 momentti 18 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1093/87) ja 139§:n 3 momentti 7 päivänä elokuuta 1987 annetussa asetuksessa (702/87), sekä

lisätään 102§:ään uusi 5 momentti ja 109§:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

3 §

Johtokunnan tulee:


5)päättää asianomaisen aineen opettajia kuultuaan hyväksyttyjen oppikirjojen käyttöön ottamisesta ja alistaa päätöksensä koululautakunnalle sekä päättää koulun työjärjestyksestä ja opettajan 116§:ssä tarkoitetuista tehtävistä;


29 §

Ehdotuksen opetussuunnitelman muuttamiseksi sen työsuunnitelmaa lukuun ottamatta valmistelee koululautakunnan asettama toimikunta. Toimikuntaan tulee kuulua jäsenenä ainakin yksi opettaja tai johtaja kultakin sellaiselta kouluasteelta ja erityisopetuksen alalta, jota opetussuunnitelma koskee. Opetussuunnitelman muutoksen hyväksyy koululautakunta sen jälkeen, kun koulujen johtajat lautakunnan koolle kutsumassa kokouksessa ovat antaneet siitä lausuntonsa. Koululautakunta toimittaa hyväksytyn opetussuunnitelman muutoksen edelleen lääninhallitukselle tiedoksi.

31 §

Ehdotuksen työsuunnitelmaksi laatii koulun johtaja yhdessä opettajien kanssa. Työsuunnitelman hyväksyy johtokunta.

Hyväksytty työsuunnitelma on toimitettava viipymättä koululautakunnalle tiedoksi. Koululautakunta toimittaa työsuunnitelman edelleen lääninhallitukselle tiedoksi.

35 §

Peruskoulun yläasteella valinnaisena aineena tarjottavia vieraita kieliä ovat ranska, saksa ja venäjä. Milloin yläasteen opetussuunnitelmaan kuuluu yhteisenä aineena muu vieras kieli kuin englannin kieli, opetussuunnitelmaan tulee lisäksi kuulua valinnaisaineena englannin kieli.


45 §

Peruskoulun ala-asteella peruskoululain 31§:n 1 momentissa tarkoitetusta tuntimäärästä saadaan käyttää opetussuunnitelmassa vahvistettujen oppiaineiden opettamiseen ja luokkamuotoiseen oppilaanohjaukseen kutakin peruskoulun piiriin sijoitettua rehtorin ja luokanopettajan virkaa kohti 23 tuntia viikossa. Milloin piirin peruskoulun ala-asteella on vähintään seitsemän edellä tarkoitettua virkaa, saadaan kutakin virkaa kohti käytettävää tuntimäärää korottaa kahdella tunnilla viikossa. Kutakin rehtorin ja luokanopettajan virkaa kohti on tukiopetukseen varattava kaksi tuntia viikossa. Koululautakunta päättää kutakin edellä mainittua virkaa kohti viikossa käytettävän, enintään 3,5 tunnin sijoittamisesta ala-asteen tai yläasteen kouluihin taikka erityisopetukseen. Koululautakunnan on päätöstä tehdessään otettava erityisesti huomioon kielten opetuksen järjestäminen ja opetussuunnitelman mahdolliset painotukset eri kouluissa.

Peruskoulun yläasteella peruskoululain 31§:n 2 momentissa tarkoitettu tuntimäärä, vähennettynä kahdella tunnilla viikossa kutakin perusopetusryhmää kohti, käytetään opetussuunnitelmassa vahvistettujen oppiaineiden opettamiseen, luokkamuotoiseen oppilaanohjaukseen ja tukiopetukseen. Vähintään 0,5 tuntia viikossa perusopetusryhmää kohti on varattava käytettäväksi tukiopetukseen. Koululautakunta päättää, miten käytetään kaksi tuntia viikossa perusopetusryhmää kohti kunnan peruskoulujen yläasteilla tai ala-asteilla taikka erityisopetuksessa. Koululautakunnan on päätöstä tehdessään otettava erityisesti huomioon kielten opetuksen järjestäminen ja opetussuunnitelman mahdolliset painotukset eri kouluissa.


85 §

Oppilaskodissa tulee olla oppilaskodinhoitajan virka. Oppilaskodissa voi olla:

1)kaksi oppilaskodinhoitajan virkaa, jos oppilaskotiin sijoitettuja oppilaita on vähintään 40;


97 §

Luokanopettajan virkaan on kelpoinen henkilö, joka on suorittanut:

1)kasvatustieteiden kandidaatin tutkinnon luokanopettajan koulutusohjelman mukaan;

2)korkeakoulututkinnon sekä opettajankoulutusyksikön järjestämät luokanopettajan koulutusohjelmaa vastaavat opinnot;

3)peruskoulun luokanopettajan tai kansakoulunopettajan tutkinnon; taikka

4)alakansakoulunopettajan pätevyyteen vaaditut

opinnot.

98 §

Kaupallisten aineiden aineenopettajan virkaan on kelpoinen myös henkilö, joka on suorittanut 160 opintoviikon laajuisen ekonomin tutkinnon sekä aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot. Maa- ja metsätalouden sekä puutarhanhoidon aineenopettajan virkaan on kelpoinen myös henkilö, joka on suorittanut maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinnon maatalouden koulutusohjelman mukaan sekä aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot. Musiikin aineenopettajan virkaan on kelpoinen myös henkilö, joka on suorittanut Jyväskylän yliopistossa musiikinopettajan tutkintoa vastaavat opinnot sekä niiden yhteydessä tai erillisinä aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot.


102 §

Musiikin lehtorin virkaan on kelpoinen myös henkilö, joka on suorittanut Jyväskylän yliopistossa musiikinopettajan tutkintoa vastaavat opinnot sekä niiden yhteydessä tai erillisinä vähintään 15 opintoviikon laajuiset opinnot musiikkitieteessä ja aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot.

109 §

Viranhaltijoiden ottamisesta on muutoin voimassa, mitä kunnan virkasäännössä määrätään.

134 §

Peruskoulun viranhaltijan ja tuntiopettajan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla paitsi jos kysymys on johtajan ratkaisusta 14§:n 1 momentin 10 kohdassa tai 38§:ssä tarkoitetussa asiassa.

Muun koulukohtaisen hallintoelimen kuin johtokunnan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

135 §

Johtokunnan päätökseen, joka koskee työjärjestyksen hyväksymistä, uuden oppikirjan käyttöön ottamista tai oppilaalle annettavaa kirjallista varoitusta, ei saa hakea muutosta valittamalla.

137 §

Koululautakunnan päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta, jos päätös koskee:

1)peruskoulun johtajan tai johtokunnan päätöksestä tehdyn valituksen ratkaisemista paitsi jos kysymys on johtokunnan päätöksestä, joka koskee oppilaan vapauttamista kielen opiskelusta;


138 §

Lääninhallituksen päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta, jos päätös koskee avoimen viran hoitajan määräämistä, oppilasarvostelua, luokalta siirtämistä tai oikeutta päästä erityiseen tutkintoon.

139 §

Viranhaltijan siirtämistä koskevaan kouluhallituksen ja ammattikasvatushallituksen päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Kouluhallituksen ja ammattikasvatushallituksen päätökseen, joka koskee peruskoulun viranhaltijan siirtämistä peruskoulun virkaan taikka peruskoululain 58 b§:ssä tarkoitetun viran vakinaisena haltijana olleen henkilön nimittämistä keskusviraston alaisen oppilaitoksen virkaan, saa kuitenkin hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kouluhallituksen päätökseen, jolla on ratkaistu lääninhallituksen päätöksestä tehty valitus, ei saa hakea muutosta valittamalla, jos päätös koskee oppilaan määräaikaista erottamista koulusta taikka 55§:n mukaista oppilaan ottamista tai siirtämistä erityisopetukseen.


141 §

Koululautakunnan päätökseen haetaan muutosta kunnanhallitukselta kunnallisvalituksin, jos päätös koskee:

1) oppilaan koulunkäyntiä muun kuin oman piirin koulussa tai, mikäli oppilaan koulupiirissä on kaksi tai useampia kouluja, koululautakunnan määräämässä koulussa;


147 §

Peruskoululain 85§:ssä tarkoitettua nuorisotyötä voidaan järjestää, mikäli toimintaan ilmoittautuu vähintään kahdeksan peruskoulunkäyntinsä päättänyttä nuorta tai vähintään viisi erityisluokalla ollutta peruskoulunkäyntinsä päättänyttä nuorta. Työjärjestys, jossa määrätään ohjaaja tai ohjaajat ja, jos se on tarpeen, yhteinen johtaja, laaditaan niin kuin 30 ja 31§:ssä on säädetty. Aloitettua toimintaa saadaan jatkaa niin kauan kuin vähintään neljä peruskoulunkäyntinsä päättänyttä nuorta ottaa siihen säännöllisesti osaa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1988.

Sen estämättä, mitä 29§:ssä säädetään, noudatetaan kunnan opetussuunnitelmaa ensimmäisen kerran hyväksyttäessä tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä.

Naantalissa 1 päivänä heinäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.