620/1988

Annettu Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 1988

Suomen Pankin päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta annetun Suomen Pankin päätöksen muuttamisesta

Suomen Pankki on 13 päivänä joulukuuta 1985 annetun valuuttalain (954/85) ja sen täytäntöönpanosta samana päivänä annetun valtioneuvoston päätöksen (955/85) nojalla

kumonnut mainitun päätöksen soveltamisesta samana päivänä antamansa päätöksen (979/85) 7 luvun 4 ja 5§:n ja 8 a§:n 3 momentin sekä 11 luvun 3§:n 2 momentin sellaisina kuin 7 luvun 4§ ja 8 a§:n 3 momentti ovat 13 päivänä toukokuuta 1987 annetussa Suomen Pankin päätöksessä (513/87), 7 luvun 5§ 15 päivänä joulukuuta 1987 annetussa Suomen Pankin päätöksessä (4/88) ja 11 luvun 3§:n 2 momentti 18 päivänä huhtikuuta 1986 annetussa Suomen Pankin päätöksessä (344/86),

muuttanut mainitun päätöksen (979/85) 3 luvun 9§:n, 5 luvun 1§:n a)-kohdan, 6 a luvun 1§:n, 7 luvun otsikon, 7 luvun 3 ja 7§:n ja 8 a§:n 1 ja 2 momentin ja 9§:n sekä 8 luvun 1 ja 2§:n, näistä 3 luvun 9§:n, 5 luvun 1§:n a)-kohdan, 6 a luvun 1§:n, 7 luvun 3§:n ja 8 a§:n 1 ja 2 momentin ja 9§:n sekä 8 luvun 1§:n sellaisina kuin ne ovat 13 päivänä toukokuuta 1987 annetussa Suomen Pankin päätöksessä (513/87), sekä 7 luvun otsikon sellaisena kuin se on 18 päivänä huhtikuuta 1986 annetussa Suomen Pankin päätöksessä (344/86), sekä

lisännyt 6 lukuun uuden 5 b§:n, 7 luvun 9§:ään uuden 2 momentin sekä 7 lukuun uudet 10 ja 11§:n, 8 luvun 1§:ään uuden 3 momentin ja 2§:ään uuden 2 momentin, seuraavasti:

3 luku

Valuutan kotiuttaminen

9 §

Kotiuttamisvelvollisuus ei koske 7 luvun 3§:n 2 momentissa, 8 a§:n 2 momentissa eikä 9§:n 2 momentissa mainittuja ulkomaisten sijoitusten tuottoja ja myyntituloja eikä 8 luvun 1 ja 2§:ssä mainittuja rahalaitossaamisia eikä myöskään Suomessa asuvan Suomessa olevia maksuvälineitä, joiden arvo on enintään 10 000 Suomen markkaa.

5 luku

Juoksevat valuuttatoimet

1 §

Seuraavat valuuttatoimet edellyttävät maksun aiheen toteamiseksi Suomen Pankin erityislupaa:

a) ulkomailta Suomeen tuotavan tavaran maksaminen tähän tarkoitukseen hankitulla Suomesta mukana vietävällä valuutalla, jos yksittäisen tavaraostoksen arvo ylittää 100 000 Suomen markkaa, tai matkavaluutalla, jos yksittäisen tavaraostoksen arvo ylittää 10 000 Suomen markkaa, ellei tavaraa hankita Suomen Pankin erikseen määrittelemää tilapäistä ulkomailla oleskelua varten;6 luku

Luotot ja vakuudet

5 b §

Suomessa asuva, joka ostaa ulkomailla asuvalta ulkomailla sijaitsevan asunnon, asunnon osa-aikaosuuden taikka asuin- tai muun kiinteistön, saa ottaa vastaan ulkomailla asuvalta myyjältä toimitusluottoa, jos luottoaika on enintään 12 kuukautta.

6 a luku

Suorat sijoitukset

1 §

Suorat sijoitukset ulkomaille ovat sallittuja Suomen Pankin erikseen antamien määräysten mukaisesti. Jos sijoittaja on Suomessa asuva luonnollinen henkilö tai Suomen Pankin erikseen määrittelemä rahoitussektorilla toimiva yhtiö tai jos sijoitus tehdään maksusopimusmaahan tai rahoitussektorilla toimivaan yritykseen ulkomaille, sijoitus edellyttää kuitenkin Suomen Pankin erityislupaa.

7 luku

Arvopaperi-, asunto-, kiinteistö- ja tavarasijoitukset

3 §

Ulkomailla julkisesti noteerattuja ulkomaisia arvopapereita saadaan ostaa ulkomailla asuvalta, valuuttapankilta tai muulta arvopapereiden välittäjältä Suomen Pankin erikseen antamien määräysten mukaisesti, jos Suomesta arvopapereiden ja 9§:n 1 momentissa mainittujen ulkomaisten tavarasijoitusten hankintaan siirrettävien varojen määrä yhdessä joko suoraan tai 8 luvun 1§:n 1 momentissa tarkoitetulle ulkomaiselle tilille ulkomaisten arvopapereiden ja ulkomaisten tavarasijoitusten hankintaan aiemmin siirrettyjen varojen kanssa on enintään 300 000 Suomen markkaa hankkijaa kohti. Tähän enimmäismäärään lasketaan mukaan myös ennen 1.8.1988 ulkomailla julkisesti noteerattuihin arvopapereihin sijoitetut varat. Tämän lisäksi Suomesta saa siirtää arvopapereiden sekä 9§:n 1 momentissa mainittujen tavarasijoitusten hankintaan määrän, joka on kotiutettu ulkomailta ulkomaisten arvopapereiden tuottoina tai myyntituloina tai saatu Suomesta ulkomaisten arvopapereiden myynnistä valuuttapankille tai muulle arvopapereiden välittäjälle.

Ulkomaisten arvopapereiden tuottoja ja myyntituloja saa käyttää kotiuttamatta ulkomaisten arvopapereiden hankkimiseen ulkomailla sekä 8 a§:n 1 momentissa mainittujen asunto- ja kiinteistösijoitusten sekä 9§:n 1 momentissa mainittujen tavarasijoitusten tekemiseen.

Suomessa asuva saa lisäksi hankkia ulkomailla asuvalta Suomen Pankin erikseen hankittavaksi hyväksymiä ulkomaisia arvopapereita ilman 1 momentissa mainittua 300 000 Suomen markan rajoitusta. Lisäksi Suomessa asuva saa hankkia Helsingin Arvopaperipörssistä tai Suomen Pankin hyväksymiltä OTC-markkinoilta ulkomaisia arvopapereita, jos Suomen Pankki on erikseen hyväksynyt niiden myynnin Suomessa asuvalle. Tässä momentissa mainittujen arvopapereiden tuotoilla ja myyntituloilla ei saa hankkia ulkomaisia arvopapereita ulkomailta eikä tehdä ulkomaisia asunto-, kiinteistö- tai tavarasijoituksia.

7 §

Suomessa olevan kiinteän omaisuuden hankkiminen ulkomailla asuvalta on sallittua Suomen Pankin erikseen antamien määräysten mukaisesti.

8 a §

Suomessa asuva saa hankkia ulkomailla sijaitsevia asuntoja, asuntojen osa-aikakäyttöön oikeuttavia osuuksia taikka asuin- tai muita kiinteistöjä ulkomailla asuvalta, jos hankintojen kokonaishinta on yhteensä enintään 1 000 000 Suomen markkaa ja hankinnassa noudatetaan Suomen Pankin erikseen antamia määräyksiä. Tähän enimmäismäärään lasketaan mukaan myös ennen 1.8.1988 ulkomaisiin asuntoihin ja kiinteistöihin sijoitetut varat. Tämän lisäksi Suomesta saa siirtää asunto- ja kiinteistösijoitusten hankintaan määrän, joka on kotiutettu ulkomailta ulkomaisten asunto- ja kiinteistösijoitusten tuottoina ja myyntituloina.

Ulkomaisten asunto- ja kiinteistösijoitusten tuottoja ja myyntituloja saa käyttää kotiuttamatta ulkomaisiin asunto- ja kiinteistösijoituksiin.

9 §

Suomessa asuva saa tehdä sijoituksia ulkomaille jääviin tavaroihin Suomen Pankin erikseen antamien määräysten mukaisesti, jos Suomesta ulkomaisten tavarasijoitusten ja 3§:n 1 momentissa mainittujen ulkomaisten arvopapereiden hankintaan siirrettävien varojen määrä joko suoraan tai 8 luvun 1§:n 1 momentissa tarkoitetulle ulkomaiselle tilille ulkomaisten tavarasijoitusten tai ulkomaisten arvopapereiden hankintaan aiemmin siirrettyjen varojen kanssa on enintään 300 000 Suomen markkaa hankkijaa kohti. Tämän lisäksi Suomesta saa siirtää tavarasijoituksiin ja 3§:n 1 momentissa mainittuihin arvopaperisijoituksiin määrän, joka on kotiutettu ulkomailta ulkomaisten tavarasijoitusten tuottoina ja myyntituloina.

Ulkomaisten tavarasijoitusten tuottoja ja myyntituloja saa käyttää kotiuttamatta ulkomaisiin tavarasijoituksiin sekä 3§:n 1 momentissa mainittuihin ulkomaisiin arvopaperisijoituksiin ja 8 a§:n 1 momentissa mainittuihin asunto- ja kiinteistösijoituksiin.

10 §

Tässä luvussa mainittujen ulkomaisten arvopapereiden, ulkomaille jäävien tavaroiden ja ulkomailla sijaitsevien asuntojen ja asuntojen osa-aikakäyttöön oikeuttavien osuuksien sekä kiinteistöjen takaisin myyminen ulkomailla asuvalle on sallittua, jos sijoitukset on tehty valuuttamääräysten sallimalla tavalla tai Suomen Pankin erityisluvalla. Suomen Pankki voi kuitenkin asettaa erikseen rajoituksia tämän luvun 3§:n 3 momentissa tarkoitettujen tai Suomen Pankin erityisluvalla tehtyjen sijoitusten takaisin myymiselle.

11 §

Suomessa asuva saa myydä toiselle Suomessa asuvalle valuuttamääräysten sallimalla tavalla omistukseensa tulleita, tässä luvussa mainittuja ulkomaisia arvopapereita, ulkomaille jääviä tavaroita, ulkomailla sijaitsevia asuntoja ja asuntojen osa-aikakäyttöön oikeuttavia osuuksia sekä kiinteistöjä. Suomen Pankki voi kuitenkin asettaa erikseen rajoituksia Suomen Pankin erityisluvalla hankittujen ulkomaisten arvopapereiden myymiselle Suomessa asuvalle. Ulkomaisten arvopapereiden ostamista valuuttapankilta tai muulta arvopapereiden välittäjältä koskevat kuitenkin tämän luvun 3§:n 1 momentissa olevat rajoitukset. Suomalaisilta vakuutusyhtiöiltä tai sijoitusrahastotoimintaa harjoittavilta suomalaisilta rahastoyhtiöiltä Suomessa asuva saa hankkia vain tämän luvun 3§:n 3 momentissa mainittuja ulkomaisia arvopapereita.

8 luku

Suomessa asuvan tilit ulkomailla ja vaihdettavat tilit Suomessa

1 §

Suomessa asuva saa siirtää Suomesta ulkomaisissa rahalaitoksissa oleville tileilleen varoja 7 luvun 3§:n 1 momentissa, 8 a§:n 1 momentissa ja 9§:n 1 momentissa sekä 8 luvun 2§:n 1 momentissa mainittuihin tarkoituksiin. Lisäksi Suomessa asuva saa jättää kotiuttamatta tai siirtää Suomesta näille tileilleen varoja enintään 10 000 Suomen markan arvoisina yksittäisinä suorituksina sekä 8 luvun 2§:ssä mainittuihin tarkoituksiin. Varojen siirrossa Suomesta on noudatettava Suomen Pankin erikseen antamia määräyksiä.

Tilivaroja saa käyttää 7 luvun 3§:n 1 momentissa, 8 a§:n 1 momentissa sekä 9§:n 1 momentissa mainittuihin ulkomaisiin sijoituksiin sekä 8 luvun 2§:n 1 momentissa mainittuihin tarkoituksiin ja muihin valuuttamääräysten mukaan sallittuihin enintään 10 000 Suomen markan arvoisiin yksittäisiin valuuttatoimiin.

Tilillä saa kotiuttamatta pitää edellä mainittujen varojen lisäksi 7 luvun 3§:n 2 momentissa, 8 a§:n 2 momentissa sekä 9§:n 2 momentissa mainitut tuotot ja myyntitulot sekä tilivaroille kertyneet korot.

2 §

Suomessa asuva saa oleskellessaan ulkomailla työn, opiskelun tai muun vastaavan syyn vuoksi pitää varoja tilillään ulkomaisessa rahalaitoksessa tai vaihdettavalla tilillä valuuttapankissa ja käyttää niitä valuuttamääräysten mukaan sallittuihin valuuttatoimiin.

Ulkomailla oleskelun päätyttyä tilivarat voidaan jättää kotiuttamatta käytettäväksi 7 luvussa sallittuihin sijoituksiin taikka 8 luvun 1§:ssä mainittuihin enintään 10 000 Suomen markan arvoisiin yksittäisiin valuuttatoimiin. Tilillä saa kotiuttamatta pitää edellä mainittujen varojen lisäksi 7 luvun 3§:n 2 momentissa, 8 a§:n 2 momentissa sekä 9§:n 2 momentissa mainittujen sijoitusten tuotot ja myyntitulot sekä tilivaroille kertyneet korot.

11 luku

Muut pääomanliikkeet

3 §

Valuuttaa saa hankkia ulkomailla asuvalle annettaviin avustuksiin ja lahjoituksiin Suomen Pankin erikseen antamien määräysten mukaisesti.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1988.

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 1988

Suomen Pankki


Rolf Kullberg Johtokunnan puheenjohtaja


Pentti Uusivirta Johtokunnan jäsen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.