596/1988

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988

Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ortodoksisesta kirkkokunnasta 8 päivänä elokuuta 1969 annetun lain (521/69) 5 ja 18§ sekä 54§:n 1 momentti,

näistä 5 ja 18§ sellaisina kuin ne ovat 27 päivänä marraskuuta 1987 annetussa laissa (893/87), sekä

lisätään lakiin uusi 16 a§ seuraavasti:

5 §

Seurakunnat ovat velvolliset hankkimaan ja kunnossapitämään kirkkonsa ja hautausmaansa sekä palkkaamaan papistonsa ja kanttorinsa samoin kuin tarvittaessa muut viran- ja toimenhaltijansa.

16 a §

Papiston jäsenen ja kanttorin tulee asua seurakunnan alueella. Asunto ei saa sijaita niin kaukana virkapaikasta, että virkatehtävien hoito siitä kärsii. Jos asunnon sijainnista syntyy erimielisyyttä eikä asianomainen voi sopia asiasta seurakunnanneuvoston kanssa, ratkaisee asian kirkollishallitus.

18 §

Seurakunnan papistolle ja kanttoreille suoritetaan rahapalkkaa ja viranhoidosta aiheutuvien kustannusten korvausta, joista samoin kuin muista palvelussuhteen ehdoista säädetään asetuksella.

54 §

Virantoimituseroon tuomittu pappi ei virantoimituseroaikana saa toimittaa papillista virkaa. Rangaistusajalta hänelle ei lueta virkavuosia, eikä hän sinä aikana voi saada nimitystä tai määräystä papin virkaan. Jos hänellä on vakinainen virka, hän menettää siitä rangaistusajalta tulevat palkkaedut. Se osa palkasta, jota ei tarvita viransijaisen palkkaukseen, jää asianomaisen seurakunnan seurakuntarahastoon.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989. Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Viranhaltija, joka on nimitetty tai määrätty koeajaksi ennen tämän lain voimaantuloa, säilyttää aikaisemman lain mukaisen palkkausoikeutensa, jos hän kolmen kuukauden kuluessa tämän lain voimaantulosta kirjallisesti ilmoittaa seurakunnanneuvostolle niin haluavansa. Seurakunnat ovat velvolliset hankkimaan ja kunnossapitämään tällaisia viranhaltijoita varten tarvittavat virkatalot ja virka-asunnot. Tässä momentissa tarkoitettu viranhaltija voi myöhemmin siirtyä kokonaispalkkaukseen kalenterivuoden alusta lukien, mikäli hän tekee siitä kirjallisen ilmoituksen seurakunnanneuvostolle edellisen kalenterivuoden syyskuun loppuun mennessä.

Hallituksen esitys 18/88
Laki- ja talousvaliok. miet. 3/88
Suuren valiok. miet. 31/88

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.