589/1988

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988

Asetus saamelaisalueen ammatillisesta koulutuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan saamelaisalueen ammatillisesta koulutuskeskuksesta 21 päivänä huhtikuuta 1978 annetun asetuksen (302/78) 9§, 11 §:n 5 kohta, 12§, 13§:n 2 momentti ja 14§ sekä

lisätään asetukseen uusi 14 a§ seuraavasti:

9 §

Koulutuskeskuksessa on koulumuotoista toimintaa varten oppilaitostoimikunta, josta on voimassa, mitä ammattioppilaitosten oppilaitostoimikunnista on säädetty.

11 §

Koulutuskeskuksen rehtorin tehtävänä on:


5) panna täytäntöön johtokunnan ja opettajakunnan päätökset, pitää säädettyä nimikirjaa koulun virkamiehistä samoin kuin laatia ja asianomaisille toimittaa tarvittavat kirjelmät, tilastolliset ja muut koulutuskeskusta koskevat tiedonannot sekä vuosikertomus;


12 §

Koulutuskeskuksessa on rehtorin virka. Koulutuskeskuksessa voi lisäksi olla opettajan virkoja ja muita virkoja.

Koulutuskeskuksessa voi myös olla tuntiopettajia ja muita tilapäisiä virkamiehiä sekä työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

13 §

Koulutuskeskuksen opettajien kelpoisuusvaatimuksena on sama ammatillinen pätevyys ja pedagoginen koulutus kuin kulloinkin kysymyksessä olevan oppilaitosmuodon vastaavalla opettajalla on vastaavassa virassa.

14 §

Rehtorin nimittää ammattikasvatushallitus.

Opettajan ja muun henkilökunnan nimittää tai ottaa johtokunta.

14 a §

Rehtorille myöntää virkavapautta johtokunta. Yli vuoden kestävän harkinnanvaraisen virkavapauden myöntää rehtorille kuitenkin ammattikasvatushallitus.

Muille virkamiehille myöntää virkavapautta rehtori. Yli kolme kuukautta kestävän harkinnanvaraisen virkavapauden myöntää opettajalle kuitenkin johtokunta.

Viransijaisen ottaa se, joka myöntää virkavapauden. Opettajan viransijaisen yli kolmeksi kuukaudeksi ottaa kuitenkin johtokunta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1988.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.