582/1988

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988

Asetus kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista 12 päivänä lokakuuta 1984 annetun asetuksen (724/84) 31 ja 32§,

muutetaan 2§:n 15-18 kohta, 9§, 10§:n 5 ja 7 kohta, 25 a §, 26§:n 1 ja 3 momentti, 37§:n 1 ja 3 momentti ja 38§,

sellaisina kuin niistä ovat 9 ja 25 a§ sekä 26§:n 3 momentti 25 päivänä huhtikuuta 1986 annetussa asetuksessa (312/86), sekä

lisätään asetukseen uusi 24 a ja 24 b§ seuraavasti:

2 §

Johtokunnan tehtävänä on:


15)tarvittaessa ehdottaa viran perustamista, lakkauttamista ja uudelleen järjestämistä;

16)nimittää opettajat sekä nimittää tai ottaa muu henkilökunta;

17)myöntää yli kolme kuukautta kestävä harkinnanvarainen virkavapaus opettajille ja yli vuoden kestävä harkinnanvarainen virkavapaus muille virkamiehille sekä ottaa opettajan viransijainen yli kolmeksi kuukaudeksi;

18)antaa lausunto kouluhallitukselle koulun palveluksessa olevan henkilön sivutoimilupaa koskevassa asiassa;


9 §

Kuulovammaisten ja näkövammaisten koulujen johtajana toimii rehtori ja apulaisjohtajana apulaisrehtori.

Liikuntavammaisten koulussa on johtaja ja apulaisjohtaja. Lisäksi kouluissa, joiden perusopetusryhmien määrä on vähintään 15, voi toimia toinenkin apulaisjohtaja. Apulaisjohtajan määrää tällöin johtokunta kolmeksi vuodeksi kerrallaan koulun opettajista.

10 §

Johtajan tehtävistä on soveltuvin osin voimassa, mitä peruskoulun johtajan tehtävistä on säädetty. Tämän lisäksi johtajan tehtävänä on:


5) myöntää virkamiehille virkavapautta sekä ottaa viransijainen muissa kuin 2§:n 17 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa;


7) huolehtia, että koulun virkamiehistä pidetään säädetyn kaavan mukaista nimikirjaa;


5 luku

Opettajat ja muu henkilökunta

24 a §

Koulussa on rehtorin tai johtajan ja apulaisrehtorin tai apulaisjohtajan virka. Lisäksi koulussa voi olla oppilaskodinjohtajan ja opettajan virkoja ja muita virkoja. Opettajan virkoja ovat ohjaavan opettajan, erityisluokanopettajan, esiasteen erityisluokanopettajan, lehtorin, erityisopettajan ja apuopettajan virat.

Koulussa voi myös olla tuntiopettajia ja muita tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

24 b §

Rehtorin ja johtajan sekä apulaisrehtorin ja apulaisjohtajan nimittää kouluhallitus.

Rehtorille ja johtajalle sekä apulaisrehtorille ja apulaisjohtajalle myöntää virkavapautta johtokunta. Yli vuoden kestävän harkinnanvaraisen virkavapauden myöntää heille kouluhallitus.

25 a §

Liikuntavammaisten koulun johtajan virkaan on kelpoinen henkilö, joka on suorittanut virkaan soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon ja siinä tai erillään arvosanan erityispedagogiikassa sekä jolla lisäksi on riittävää perehtyneisyyttä vammaishuoltoon ja hallintotehtäviin. Apulaisjohtajan virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on tässä asetuksessa tarkoitetun apulaisrehtorin virkaan vaadittava kelpoisuus.

26 §

Tuntiopettajaksi on kelpoinen henkilö, jolla on vastaavaan opettajan virkaan vaadittava kelpoisuus.


Muilta tilapäisiltä virkamiehiltä vaaditaan vastaavaan vakinaiseen virkaan säädetty tai määrätty kelpoisuus. Mikäli vastaavaa vakinaista virkaa ei ole, kouluhallitus määrää kelpoisuusvaatimukset. Opetusministeriö voi määrätä kelpoisuusvaatimukset toisinkin kuin tässä momentissa on säädetty.

37 §

Virkamiehen ja muun koulukohtaisen hallintoelimen kuin johtokunnan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.


Kouluhallituksen päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

38 §

Päätös voidaan valituksesta huolimatta panna täytäntöön, jollei muutoksen hakeminen päätökseen käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi tai valitusviranomainen kiellä päätöksen täytäntöönpanoa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1988.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.