570/1988

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988

Asetus työvoimaministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Työvoimaministerin esittelystä

muutetaan työvoimaministeriöstä 30 päivänä joulukuuta 1977 annetun asetuksen (1121/77) 1§, 11§:n edellä oleva väliotsikko, 11-16§, 19§:n 1 momentti, 20§:n 1 momentin 4 kohta ja 35§,

sellaisina kuin niistä ovat 19§:n 1 momentti ja 20§:n 1 momentin 4 kohta 25 päivänä maaliskuuta 1988 annetussa asetuksessa (251/88) sekä 35§ osittain muutettuna viimeksi mainitulla astuksella, sekä

lisätään 14§:n edelle uusi väliotsikko ja asetukseen uusi 16 a§ seuraavasti:

Ministeriön osastot
1 §

Työvoimaministeriössä on:

1)yleinen osasto;

2)suunnitteluosasto;

3)työllisyysosasto; sekä

4)työvoimapalveluosasto.

Työllisyysosasto
11 §

Työllisyysosastossa on työllisyystoimisto ja sijainninohjaustoimisto.

12 §

Työllisyystoimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) työllisyyttä ja työttömyyden torjuntaa sekä työttömien toimeentuloturvaa;

2) valtion työvirastojen työohjelmaa ja työvoiman käyttösuunnitelman laatimista ja valvontaa;

3) työllisyysmäärärahoilla suoritettavien töiden valmistelua, ohjelmointia ja valvontaa; sekä

4) työllisyysehtoja myönnettäessä valtion varoista avustuksia, lainoja ja korkotukea investointiluontoisiin töihin.

13 §

Sijainninohjaustoimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) yritysten ja laitosten sijaintipaikan valintaan vaikuttavien työvoimapoliittisten tietojen kokoamista ja niiden muodostaman tiedoston ylläpitoa; sekä

2) edellisessä kohdassa tarkoitettujen tietojen välittämistä yrityksille, laitoksille ja muille yritysten sijaintipaikan valinnasta päättäville tai siihen vaikuttaville.

Lisäksi sijainninohjaustoimiston tehtävänä on käydä yritysten kanssa sijainninohjausneuvotteluja.

Työvoimapalveluosasto
14 §

Työvoimapalveluosastossa on työnvälitysasiain toimisto, ammatinvalinnanohjaustoimisto ja ammattikurssiasiain toimisto.

15 §

Työnvälitysasiain toimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) työnvälitystä;

2) työvoiman ammatillisen ja alueellisen liikkuvuuden edistämistä;

3) työvoiman vuokraamista;

4) vajaakuntoisten työnhakijoiden työhönsijoittumisen edistämistä;

5) kansainvälistä harjoittelijanvaihtoa; sekä

6) maasta- ja paluumuuttoa sekä maahanmuuttoa.

16 §

Ammatinvalinnanohjaustoimisto käsittelee ministeriölle kuuluvat ammatinvalinnanohjausasiat sekä osastolle kuuluvat tietopalveluasiat.

16 a §

Ammattikurssiasiain toimisto käsittelee asiat, jotka koskevat ministeriölle kuuluvaa työvoiman ammatillista koulutusta.

Ministeriön virkamiehet ja heidän tehtävänsä
19 §

Ministeriössä voi olla sopimuspalkkainen kansliapäällikkö, sopimuspalkkainen yleisen osaston osastopäällikkö, sopimuspalkkainen suunnitteluosaston osastopäällikkö, sopimuspalkkainen työllisyysosaston osastopäällikkö, sopimuspalkkainen työvoimapalveluosaston osastopäällikkö, sopimuspalkkainen työvoimapalveluosaston apulaisosastopäällikkö, sopimuspalkkainen rakennusneuvos, sopimuspalkkainen neuvotteleva virkamies, neuvotteleva virkamies, hallitusneuvos toimistopäällikkönä, toimistopäälliköitä, tutkimusjohtaja, vanhempia ja nuorempia hallitussihteereitä, ylitarkastajia, sopimuspalkkaisia erikoistutkijoita, sopimuspalkkaisia erikoissuunnittelijoita ja erikoissuunnittelija, sopimuspalkkaisia ja muita tutkijoita, sopimuspalkkaisia ja muita tarkastajia, atk-päällikkö ja atk-suunnittelijoita, koulutuspäällikkö, taloussihteeri, työvoima-avustaja, tiedotussihteeri, esittelijöitä, ylikamreeri ja ylireviisori, suunnittelijoita, kielenkääntäjiä, apulaistarkastaja, kirjaaja, osastosihteereitä, apulaisosastosihteereitä, arkistonhoitaja, pääkirjanpitäjä, ylivirastomestari, tilastonlaatijoita, toimialasihteereitä, toimistosihteereitä, virastomestareita, kanslisteja, kirjanpitäjä, tiedostonhoitajia, vahtimestareita, vahtimestari-autonkuljettaja, apulaisvahtimestareita, konekirjoittajia, puhelunvälittäjiä, toimistoapulaisia, toimistovirkailijoita sekä muita virkamiehiä.


20 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:


4) työllisyysosaston ja työvoimapalveluosaston osastopäällikön sekä työvoimapalveluosaston apulaisosastopäällikön virkaan ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys työvoimapoliittisiin kysymyksiin;


35 §

Työvoimapalveluosaston osastopäällikkö ratkaisee 31§:ssä säädettyjen asioiden lisäksi:

1) asiat, jotka koskevat työnvälitystä, työvoiman vuokraamista ja ammatinvalinnanohjausta; sekä

2) ministeriölle kuuluvaa työvoiman ammatillista koulutusta koskevat asiat lukuun ottamatta määrärahojen ja koulutuspaikkojen alueellista jakoa koskevat asiat.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1988.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin sen täytäntöönpanemiseksi.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työvoimaministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.