555/1988

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988

Asetus teknillisistä oppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan teknillisistä oppilaitoksista 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (500/87) 11§, 23§:n 1 momentti, 24§:n 1 momentti, 36§:n 1 momentti, 43§:n 1 ja 2 momentti, 44§:n 1 momentti ja 49§ sekä

lisätään 33§:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, 34§:ään uusi 5 ja 6 momentti, 40§:ään uusi 3 momentti ja asetukseen uusi 49 a§ seuraavasti:

11 §

Oppilaitokseen voidaan valita virassa tai toimessa olevien opettajien keskuudesta enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan apulaisrehtori, joka rehtorin alaisena hoitaa osan rehtorin tehtävistä. Jos oppilaitoksessa on apulaisrehtori, hän toimii myös rehtorin sijaisena.

Jollei oppilaitoksessa ole apulaisrehtoria, on opettajakunnan keskuudesta valittava enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan vararehtori, joka rehtorin estyneenä ollessa hoitaa hänen tehtävänsä.

Apulaisrehtorin ja vararehtorin määrää johtokunta. Ennen apulaisrehtorin tai vararehtorin valitsemista on opettajakunnalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Apulaisrehtorille ja vararehtorille annettu määräys voidaan peruuttaa, kun siihen on syytä.

23 §

Teknilliseen oppilaitokseen voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut saman tai ammattikasvatushallituksen hyväksymän vastaavaksi katsottavan lähialan peruslinjan yleisjakson tai vastaavan kouluasteen ammatillisen koulutuksen tai ylioppilastutkinnon ja sen jälkeen hankkinut vähintään vuoden hyväksyttävän työkokemuksen opintoja vastaavalta alalta taikka hankkinut vähintään kolmen vuoden hyväksyttävän työkokemuksen opintoja vastaavalta alalta.


24 §

Opiskelijat valitaan aikaisemmissa opinnoissa menestymisen, koulutusmotivaation, koulutustarpeen ja työkokemuksen sekä muiden niihin verrattavien taikka yhteiskunnan koulutustarpeeseen liittyvien seikkojen ja pääsykokeen perusteella sen mukaan kuin valtioneuvosto tarvittaessa tarkemmin määrää. Ammattikasvatushallitus päättää opiskelijoiden valintajärjestyksen perusteista.


33 §

Sen lisäksi mitä 2 momentin 1 ja 3 kohdassa on säädetty, yliopettajaksi (talous- ja työelämätieto) on kelpoinen myös henkilö, joka on suorittanut virkaan tai toimeen soveltuvalla tieteenalalla lisensiaatin tutkinnon, samoin kuin lehtoriksi (talous- ja työelämätieto) myös henkilö, joka on suorittanut virkaan tai toimeen soveltuvalla tieteenalalla ylemmän korkeakoulututkinnon ja jolla on vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus vastaavalla alalla tutkinnon jälkeen.


34 §

Valtion oppilaitoksessa rehtorille myöntää virkavapautta johtokunta. Yli vuoden kestävän harkinnanvaraisen virkavapauden myöntää rehtorille kuitenkin ammattikasvatushallitus. Yliopettajalle, lehtorille ja kurssiosaston johtajalle myöntää virkavapautta rehtori. Yli kolme kuukautta kestävän harkinnanvaraisen virkavapauden myöntää kuitenkin yliopettajalle, lehtorille ja kurssiosaston johtajalle johtokunta.

Valtion oppilaitoksessa viransijaisen ottaa se, joka myöntää virasta virkavapautta. Yliopettajan, lehtorin ja kurssiosaston johtajan viransijaisen yli kolmeksi kuukaudeksi ottaa kuitenkin johtokunta.

36 §

Rehtorin, apulaisrehtorin ja vararehtorin palkkauksen perusteista, opetusvelvollisuudesta ja työajasta sekä osastonjohtajan ja linjanjohtajan opetusvelvollisuudesta on voimassa, mitä siitä on opetusministeriön päätöksellä määrätty tai erikseen sovittu.


40 §

Opetusministeriö päättää tarvittaessa lisäkoulutuksen tarvitsemien erityisjärjestelyiden yleisistä perusteista.

43 §

Alan ammatillista lisäkoulutusta ja muuta koulutustoimintaa varten voi oppilaitoksessa olla kurssiosasto. Saman ylläpitäjän oppilaitoksilla voi olla yhteinen aikuiskoulutus- tai kurssiosasto.

Milloin oppilaitoksessa on kurssiosasto, siinä voi olla kurssiosaston johtajan virka tai toimi, johon vaaditaan 33§:n 2 momentin 1 tai 3 kohdassa tarkoitettu kelpoisuus. Yhteisen aikuiskoulutus- tai kurssiosaston johtajan virkaan tai toimeen on kelpoinen henkilö, jolla on aikuiskoulutusosaston tai kurssiosaston johtajan kelpoisuus johonkin 1 momentissa mainituista oppilaitoksista.


44 §

Palvelu- ja tutkimustoimintaa varten teknillisessä oppilaitoksessa voi ammattikasvatushallituksen luvalla olla teknologiapalveluosasto. Kurssiosasto ja teknologiapalveluosasto voidaan ammattikasvatushallituksen luvalla yhdistää kurssi- ja teknologiapalveluosastoksi.


49 §

Ammattikasvatushallituksen päätökseen, jolla on ratkaistu johtokunnan päätöksestä tehty valitus, ei saa hakea muutosta valittamalla. Niin ikään ammattikasvatushallituksen päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta, jos päätös koskee opetusryhmän kokoa.

Lääninhallituksen päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta, jos päätös koskee 24§:n 3 momentissa tarkoitettua asiaa.

49 a §

Valtion virkamieslain (755/86) 8§:n tarkoitetusta viran siirtämisestä valtion teknillisestä oppilaitoksesta toiseen päättää ammattikasvatushallitus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1988.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.