549/1988

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988

Asetus koti- ja laitostalousoppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan koti- ja laitostalousoppilaitoksista 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (494/87) 25§:n 1 momentti, 52§ ja 57§:n 2 momentti sekä

lisätään 35§:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3, 4 ja 5 momentti siirtyvät 4, 5 ja 6 momentiksi, 36§:ään uusi 6 ja 7 momentti, 42§:ään uusi 3 momentti ja asetukseen uusi 53 a§ seuraavasti:

25 §

Opiskelijat valitaan aikaisemmissa opinnoissa menestymisen, koulutusmotivaation, koulutustarpeen ja työkokemuksen sekä muiden niihin verrattavien taikka yhteiskunnan koulutustarpeeseen liittyvien seikkojen perusteella sen mukaan kuin valtioneuvosto tarvittaessa tarkemmin määrää. Ammattikasvatushallitus päättää opiskelijoiden valintajärjestyksen perusteista sekä mahdollisten pääsy- ja soveltuvuuskokeiden järjestämisestä.


35 §

Taide- ja ympäristökasvatusta on kelpoinen opettamaan myös henkilö, joka täyttää jonkin 2 momentin 1-5 kohdassa tarkoitetun lehtorin kelpoisuusvaatimukset ja joka lisäksi on suorittanut opetusministeriön määräämät lisäopinnot.


36 §

Valtion oppilaitoksen rehtorille myöntää virkavapautta johtokunta. Yli vuoden kestävän harkinnanvaraisen virkavapauden myöntää rehtorille kuitenkin lääninhallitus. Lehtorille ja aikuiskoulutusosaston johtajalle myöntää virkavapautta rehtori. Yli kolme kuukautta kestävän harkinnanvaraisen virkavapauden lehtorille ja aikuiskoulutusosaston johtajalle myöntää kuitenkin johtokunta.

Valtion oppilaitoksessa viransijaisen ottaa se, joka myöntää virkavapauden. Lehtorin ja aikuiskoulutusosaston johtajan viransijaisen yli kolmeksi kuukaudeksi ottaa kuitenkin johtokunta.

42 §

Opetusministeriö päättää tarvittaessa aikuiskoulutuksen tarvitsemien erityisjärjestelyiden yleisistä perusteista.

52 §

Lääninhallituksen päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta, jos päätös koskee opetusryhmän kokoa tai 25§:n 3 momentissa taikka 28§:n 3 momentissa tarkoitettua asiaa.

53 a §

Valton virkamieslain (755/86) 8§:ssä tarkoitetusta viran siirtämisestä valtion koti- ja laitostalousoppilaitoksesta toiseen päättää ammattikasvatushallitus.

57 §

Lehtorin (tietotekniikka) virkaan tai toimeen on kelpoinen myös lehtori (ammattiaineet) ja lehtori (matematiikka, fysiikka, kemia), joka on suorittanut vuoden 1995 loppuun mennessä tietotekniikassa opetusministeriön määräämät lisäopinnot.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1988.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.