540/1988

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988

Asetus maatila-asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan 13 päivänä toukokuuta 1977 annetun maatila-asetuksen (385/77) 4§:n 2 ja 3 momentti, 36§:n 1 momentti, 59§:n 1 momentin 12 ja 13 kohta sekä 4 momentti, 88 a§:n 1 momentti ja 92§:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 59§:n 1 momentin 12 kohta 15 päivänä huhtikuuta 1988 annetussa asetuksessa (331/88), 59§:n 1 momentin 13 kohta 24 päivänä syyskuuta 1982 annetussa asetuksessa (720/82) ja 4 momentti 17 päivänä lokakuuta 1980 annetussa asetuksessa (698/80) ja siirrettynä 8 päivänä toukokuuta 1981 annetulla asetuksella (320/81), 88 a§:n 1 momentti 14 päivänä kesäkuuta 1985 annetussa asetuksessa (449/85) ja 92§:n 2 momentti 25 päivänä toukokuuta 1984 annetussa asetuksessa (409/84), sekä

lisätään asetukseen uusi 5 a§, uusi 43 b§ ja 59§:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainituilla 17 päivänä lokakuuta 1980, 24 päivänä syyskuuta 1982 ja 15 päivänä huhtikuuta 1988 annetuilla asetuksilla, uusi 14 kohta seuraavasti:

4 §

Jos maatilan yhteisomistajista ainakin yksi täyttää maatilalain 2§:n 1 momentissa ja edellä 3§:ssä säädetyt edellytykset sekä omistaa maatilasta vähintään yhden kolmasosan, voidaan heille yhteisesti myöntää muuta kuin 1 momentissa mainittua lainaa, vaikka muut yhteisomistajat eivät täyttäisikään sanottuja edellytyksiä.

Edellä 2 momentissa mainitut edellytykset täyttävälle henkilölle tai henkilöille voidaan myöntää sanotussa momentissa tarkoitettuja lainoja niin ikään, jos muut yhteisomistajat antavat siihen suostumuksensa ja, mikäli lainan vakuutena tulee olla kiinteistökiinnitys, suostumus käsittää myös kiinteistön kiinnittämisen lainan vakuudeksi.

5 a §

Maatilahallituksen maatilalain 5§:n 2 momentin nojalla antamaan ennakkotietoa koskevaan ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla.

36 §

Valtion saaminen voidaan irtisanoa kokonaan tai osaksi heti takaisin maksettavaksi noudattaen soveltuvin osin, mitä lainan irtisanomisesta on 59§:n 1 momentin 5, 6, 9-12 ja 14 kohdassa säädetty. Saaminen voidaan kokonaan tai osaksi irtisanoa myös, jollei lisäalueella tai maatilalla taikka asuntotilalla tai -tontilla olevia rakennuksia ole palovakuutettu täydestä arvostaan.


43 b §

Maanostolainaa vaiheittaisen sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseksi voidaan myöntää, jos kyseistä sukupolvenvaihdosta voidaan pitää luovuttajan ja luovutuksensaajan olosuhteet huomioon ottaen perusteltuna ja, jos maatila on kooltaan vähintään kaksi kertaa edellä 42§:n 1 momentissa tarkoitetun suuruinen ja jatkajalle muodostuva osa siitä on vähintään yksi kolmasosa. Lisäksi on noudatettava, mitä pellon ja metsämaan korvaamisesta toisillaan, maatilan vähimmäiskokoa koskevista alentamis- ja korottamisperusteista sekä vähimmäiskokovaatimusten soveltamisesta erikoismaatalouteen on edellä 42§:n 4 ja 5 momentissa ja 43§:ssä säädetty.

Vaiheittaisen sukupolvenvaihdoksen kuluessa myönnettävien muiden lainojen edellytyksistä on soveltuvin osin voimassa, mitä asianomaisista lainoista on muualla tässä asetuksessa säädetty.

59 §

Laina voidaan irtisanoa kokonaan tai osaksi heti takaisin maksettavaksi:


12)jos lainan saaja ei ole asunut eikä omatoimisesti viljellyt lainoitettua maatilaa kahteen vuoteen eikä menettelyn voida katsoa johtuneen 10 kohdassa tarkoitetusta syystä tai jos metsätalouden harjoittaja ei ole asunut lainoitettua metsätaloustilaa kahteen vuoteen;

13)jos maatilalain 52§:n 3 momentin 1 virkkeessä tarkoitettua tilan tai alueen hankkimista varten maanostolainaa tai tämän asetuksen 46§:n nojalla perusparannuslainaa saaneen henkilön vanhempien tai toisen vanhemmista omistama maatila tai osa siitä taikka maatilalain 52§:n 3 momentin 2 virkkeessä tarkoitettua tilan määräosan hankkimista varten maanostolainaa saaneen henkilön yhdessä vanhempiensa tai heistä toisen kanssa omistama maatila tai osa siitä on luovutettu muulle kuin lainan saajalle. Mitä edellä 8-12 kohdassa on säädetty lainoitetusta maatilasta, sovelletaan vastaavasti kahdessa ensinmainitussa säännöksessä tarkoitettuun tilaan ja alueeseen, kuitenkin niin, että 12 kohdassa mainittu kahden vuoden aika on tällöin yksi vuosi. Mitä edellä 8-12 kohdassa on säädetty lainoitetusta maatilasta, sovelletaan vastaavasti lainan saajan yhdessä vanhempiensa tai heistä toisen kanssa omistamaan maatilaan; taikka

14)jos lainaa maatilan vaiheittaiseen sukupolvenvaihdokseen tai muuhun tarkoitukseen vaiheittaisen sukupolvenvaihdoksen kestäessä saaneen henkilön yhdessä vanhempiensa tai heistä toisen kanssa omistama maatila taikka osa siitä on luovutettu muulle kuin lainan saajalle.


Milloin 1 momentin 1, 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13 tai 14 kohdassa mainittu irtisanomisperuste on olemassa, maatilahallituksen asiana on päättää, onko luottolaitoksen irtisanottava laina kokonaan tai osaksi heti takaisin maksettavaksi. Maatilahallituksen sanotussa asiassa tekemään päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Milloin mainitussa 13 tai 14 kohdassa tarkoitettu luovutus käsittää vain epäolennaisen osan asianomaisesta maatilasta, käsitellään asia kuitenkin 3 momentin 1 virkkeessä säädetyssä järjestyksessä.


88 a §

Ensimmäisen maatilansa tai vaiheittaisen sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseksi osan siitä alle 35-vuotiaana hankkineelle henkilölle myönnetään maatilalain 71§:n 3 momentissa tarkoitettua lykkäystä lyhennyksen osalta yksi vuosi tai, milloin hän olisi oikeutettu saamaan kaksi vuotta lykkäystä sanotun lain 71§:n 2 momentin nojalla, kaksi vuotta, jos rahana maksettava kauppahinta tai, kun kysymyksessä on rakentamistyö, sen kustannusarvio on suuruudeltaan vähintään 10 ja enintään 50 prosenttia henkilön ja hänen aviopuolisonsa varallisuuden käyvästä arvosta. Sanottuun arvoon luetaan lainoitettavan rakentamistyön osalta puolet kustannusarvion määrästä. Kauppahinnan tai kustannusarvion ylittäessä 50 prosenttia ja ollessa enintään 80 prosenttia sanotusta käyvästä arvosta myönnetään lykkäystä lyhennyksen osalta kolme vuotta. Jos kauppahinta tai kustannusarvio on suurempi kuin 80 prosenttia sanotusta käyvästä arvosta ja jos lisäksi henkilön ja hänen aviopuolisonsa tulot ja varallisuus ovat suuruudeltaan enintään kaksi kolmannesta täysimääräiseen asuntolainaan oikeuttavien tulojen ja varallisuuden määrästä, myönnetään henkilölle mainittua lykkäystä viisi vuotta.


92 §

Jos maatilan yhteisomistajista ainakin yksi täyttää 1 momentissa mainitut edellytykset ja omistaa tilasta vähintään yhden kolmasosan, saadaan heille yhteisesti myöntää sanotussa momentissa tarkoitettuja avustuksia, vaikka muut yhteisomistajat eivät täyttäisikään kyseisiä edellytyksiä. Avustusta saadaan myöntää mainitut edellytykset täyttävälle henkilölle yksinäänkin, jos muut yhteisomistajat antavat siihen suostumuksensa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1988.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.