517/1988

Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1988

Radiolaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä laissa säädetään radiolaitteista, niiden hallussapidosta ja käytöstä sekä radioviestinnän suojaamisesta häiriöiltä.

Tämä laki ei koske yleisradiolähetystoiminnan harjoittamista eikä yleisradiolähetysten vastaanottamiseen tarkoitettujen radiovastaanottimien käyttämiseen tarvittavia lupia.

Mitä tämän lain 2, 4, 5 ja 7-10§:ssä, 15§:n 2-4 momentissa sekä 16§:n 2-4 momentissa ja 5 luvussa on säädetty, ei koske puolustusvoimia eikä rajavartiolaitosta niiden harjoittaessa sotilaalliseen maanpuolustukseen liittyvää radioviestintää eikä niiden mainittuun tarkoitukseen käyttämiä radiolaitteita.

Sotilas- ja siviiliviranomaisten yhteistyöstä radioviestinnän järjestelyssä voidaan säätää asetuksella.

2 §
Erinäiset radiolaitteet

Tämä laki koskee suomalaisten alusten ja ilma-alusten radiolaitteita myös silloin, kun ne ovat Suomen alueen ulkopuolella.

Suomen alueella liikkuvissa ulkomaisissa kulkuneuvoissa olevista samoin kuin muistakin ulkomaalaisen henkilön Suomessa hallussa pitämistä radiolaitteista ja niiden käyttämisestä radioviestintään säädetään asetuksella.

3 §
Määritelmiä

Tässä laissa tarkoitetaan:

1)radioviestinnällä kaikkea merkin, merkinannon, kirjoituksen, kuvan, äänen tai muussa muodossa olevan tiedon siirtoa, lähettämistä tai vastaanottoa käyttäen hyväksi radioaaltoja;

2)turvallisuusradioviestinnällä radioviestintää, jota harjoitetaan jatkuvasti tai tilapäisesti ihmishengen tai omaisuuden turvaamiseksi ja pelastamiseksi;

3)hätäkutsulla turvallisuusradioviestintää, jonka tarkoituksena on ilmaista, että välittömiä pelastustoimia vaativa vaara uhkaa ihmishenkeä;

4)radiolaitteella laitetta, joka on tarkoitettu käytettäväksi radioaaltojen lähettämiseen (radiolähetin) tai vastaanottoon (radiovastaanotin) radioviestintää varten; sekä

5)radioaalloilla vapaasti eteneviä sähkömagneettisia aaltoja, joiden taajuus on pienempi kuin 3000 GHz.

2 luku

Radiolaitteiden hallussapito ja käyttö

4 §
Lupa

Radiolähettimen hallussapitoon ja käyttöön on hankittava lupa.

Asetuksella säädetään, milloin lupaa ei tarvita käyttövalmiudesta poistetun radiolähettimen hallussapitoon taikka erikseen määrätyllä yhteistaajuudella toimivan, tai radiolaitteena merkitykseltään vähäisen radiolähettimen hallussapitoon ja käyttöön.

Radiovastaanottimen hallussapitoon ja käyttöön ei tarvita lupaa.

Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä sellaisten 2 momentissa tarkoitettujen radiolähettimien käytöstä, joiden hallussapito ja käyttö eivät edellytä lupaa.

5 §
Luvan myöntäminen

Edellä 4§:ssä tarkoitettu lupa on voimassa määräajan, enintään 10 vuotta kerrallaan. Lupaan voidaan liittää tarpeellisiksi katsottuja ehtoja.

Lupaehtoja voidaan luvan voimassa ollessa muuttaa radiotaajuuksien käyttösuunnitelmien muuttumisen, kansainvälisten sopimusten solmimisen, ilmenneiden radiohäiriöiden poistamisen ja muiden, edellisiin verrattavien syiden vuoksi.

6 §
Käyttäjän velvollisuudet

Radiolaitteen käyttäjä on velvollinen viipymättä ryhtymään radiovastaanottimen välityksellä tietoonsa tulleen hätäkutsun vaatimiin toimiin sekä viranomaisen pyynnöstä itse lähettämään hätäkutsun, jos se on mahdollista.

Jos radiolaitteen toiminta häiritsee hätäkutsun lähettämistä tai vastaanottoa, radiolaitteen käyttö on heti keskeytettävä.

7 §
Radiosalaisuus

Joka vastaanottaa muun kuin hänelle tarkoitetun radiolähetyksen, jota ei ole tarkoitettu yleisesti vastaanotettavaksi, ei saa tallentaa sitä, eikä ilmaista tai käyttää hyväksi sen sisältöä taikka tietoa sen olemassaolosta.

Sellaisen laitteen hallussapito on kielletty, jonka käyttötarkoituksena on poistaa 1 momentissa mainitun radiolähetyksen erityisellä teknisellä järjestelmällä toteutettu suojaus. Telehallintokeskus voi antaa luvan tällaisen laitteen hallussapitoon.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty, radiolähetyksen olemassaolo ja sen tunnistamiseksi tarvittavat tiedot voidaan saattaa Telehallintokeskuksen tietoon radioviestinnän häiriöiden poistamiseksi.

3 luku

Tekniset vaatimukset

8 §
Oikeus radiolaitteiden käyttöön

Radiolähetintä ei saa käyttää radioviestintään, tuoda maahan myyntitarkoituksessa eikä pitää kaupan, myydä tai muutenkaan luovuttaa toiselle ennen kuin se on tarkastettu ja hyväksytty tai tyyppihyväksytty siten kuin 10§:ssä säädetään.

Radiovastaanotinta ei saa tuoda maahan myyntitarkoituksessa eikä pitää kaupan ennen kuin se on tarkastettu ja hyväksytty tai tyyppihyväksytty siten kuin 10§:ssä säädetään.

9 §
Tekniset määräykset

Radioviestinnän teknisen laadun varmistamiseksi sekä radiolaitteen käyttämisestä aiheutuvien häiriöiden välttämiseksi liikenneministeriö ja Telehallintokeskus voivat antaa radiolaitteiden rakennetta ja käyttöä koskevia määräyksiä siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

10 §
Tekninen tarkastus ja tyyppihyväksyntä

Telehallintokeskus huolehtii radiolaitteen teknisen rakenteen ja kunnon tarkastamisesta ja hyväksymisestä, jollei laitetta ole tyypiltään hyväksytty (tyyppihyväksyntä) siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

11 §
Erityiset sähkölaitteet

Jos tieteelliseen, teolliseen, lääkinnälliseen tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen käytetty muu sähkölaite kuin radiolaite on tarkoitettu kehittämään radioaaltoja, sitä saa käyttää vain sitä varten erityisesti määrätyillä taajuusalueilla ja ehdoilla.

12 §
Häiriöt

Jos radiolähetin aiheuttaa radioviestinnälle tai muille radiolaitteille häiriötä, radiolähettimen haltijan tulee poistaa häiriö tai rajoittaa sitä. Jos radioviestinnän häiriö johtuu radiovastaanottimen teknisistä ominaisuuksista, radiovastaanottimen haltijan asiana on poistaa häiriö. Radiolaitteen haltijan tulee ryhtyä kaikkiin muihinkin Telehallintokeskuksen määräämiin toimiin häiriön ja sen vaikutusten ehkäisemiseksi tai rajoittamiseksi.

Jos sekä häiriön aiheuttava että häiritty radiolaite ovat säännösten ja määräysten mukaiset ja jollei häiriö ole vähäinen, Telehallintokeskus tekee osapuolille ehdotuksen toimenpiteistä, joilla voidaan poistaa häiriö tai rajoittaa sen vaikutuksia.

Jolleivät osapuolet voi sopia häiriön poistamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä taikka niistä aiheutuvien kustannusten määrästä tai jakamisesta, Telehallintokeskus ratkaisee asian.

4 luku

Ohjaus ja valvonta

13 §
Liikenneministeriön tehtävät

Tämän lain mukaisen toiminnan yleinen ohjaus, kehittäminen ja valvonta kuuluu liikenneministeriölle.

Liikenneministeriön tehtävänä on antaa määräykset radiotaajuuksien käytöstä.

14 §
Radiotekninen neuvottelukunta

Liikenneministeriön alaisena asiantuntijaelimenä radioteknisissä kysymyksissä toimii radiotekninen neuvottelukunta, jonka valtioneuvosto asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Radioteknisen neuvottelukunnan tehtävänä on antaa lausuntoja ja suosituksia sekä tehdä aloitteita radioviestinnän hoidosta ja kehittämisestä, radiotaajuuksien käytöstä, radiolaitteiden käytöstä, rakenteesta ja ominaisuuksista sekä radioviestinnän osapuolten yhteistyöstä.

Tarkemmat säännökset neuvottelukunnan tehtävistä, kokoonpanosta ja toiminnasta annetaan asetuksella.

15 §
Telehallintokeskus

Telehallintokeskuksen tehtävänä on tämän lain mukaan:

1)myöntää 4§:ssä tarkoitetut luvat;

2)huolehtia radiolaitteiden tarkastuksista ja hyväksymisistä sen mukaan kuin 10§:ssä säädetään;

3)valvoa lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista; sekä

4)määrätä 16§:ssä tarkoitetut tarkastajat.

Telehallintokeskuksella on oikeus kieltää radiolaitteen käyttö, jos se ei ole lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukainen tai jos se häiritsee turvallisuusradioviestintää.

Telehallintokeskuksella on oikeus tarkastaa radiolaite, jos sen todennäköisin syin epäillään olevan lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastainen. Jos radiolaitteen todetaan olevan lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastainen tai aiheuttavan vahingon vaaran, Telehallintokeskus voi saattaa sen tilapäisesti toimintakyvyttömäksi, milloin se voi tapahtua vähäisin teknisin toimenpitein ja aiheuttamatta radiolaitteen haltijalle olosuhteisiin nähden kohtuutonta vahinkoa.

Radiolaitteen haltija on velvollinen antamaan Telehallintokeskukselle tietoja radiolaitteen rakenteesta, käytöstä ja sijainnista samoin kuin tietoja, joita tarvitaan maksujen perinnässä.

16 §
Tarkastajat

Telehallintokeskuksen määräämät tarkastajat tarkastavat radiolaitteiden teknistä rakennetta ja kuntoa sekä selvittävät radioviestinnälle aiheutuneiden häiriöiden syitä.

Tarkastajalla, joka esittää selvityksen 1 momentissa tarkoitetusta Telehallintokeskuksen antamasta määräyksestä, on oikeus tarkastuksen suorittamiseksi päästä paikkaan, jossa on:

1)radiolähetin, jonka hallussapitoon ja käyttöön vaaditaan tässä laissa tarkoitettu lupa, jos lähetin on lupaehdoissa määrätty tarkastettavaksi määräajoin;

2)radiolaite, jonka on todettu tai jonka todennäköisin syin epäillään toimivan tai toimineen säännösten tai määräysten vastaisesti tai aiheuttavan häiriön;

3)11§:ssä tarkoitettu sähkölaite, jonka on todettu tai jonka todennäköisin syin epäillään toimivan tai toimineen säännösten tai määräysten vastaisesti tai aiheuttavan häiriötä.

Tarkastajalla on myös oikeus päästä paikkaan, jossa 2 momentissa tarkoitetun laitteen todennäköisin syin epäillään olevan. Tarkastusta ei kuitenkaan saa suorittaa asunnossa, jollei epäilyyn ole erityistä syytä.

Radiolaitteen haltijan ja käyttäjän tulee tarkastajan pyynnöstä esittää tälle hallussaan olevat radiolaitetta ja sen käyttöä koskevat luvat, todistukset ja tositteet suoritetuista maksuista.

17 §
Maksut

Luvanvaraisen radiolähettimen hallussapidosta ja käyttämisestä sekä tämän lain nojalla suoritetusta radiolaitteiden tarkastuksesta, hyväksynnästä ja valvonnasta peritään asetuksella säädettävät maksut.

Maksujen suuruutta määrättäessä on noudatettava, mitä valtion maksuperustelaissa (980/73) on säädetty.

5 luku

Pakkokeinot, seuraamukset ja muutoksenhaku

18 §
Pakkokeinot

Telehallintokeskus voi velvoittaa sen, joka rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, korjaamaan virheensä tai laiminlyöntinsä.

Telehallintokeskus voi asettaa 1 momentissa tarkoitetun päätöksen tehosteeksi uhkasakon.

Uhkasakon määrää maksettavaksi Telehallintokeskus.

19 §
Luvan peruuttaminen

Telehallintokeskus voi kokonaan tai osittain peruuttaa tässä laissa tarkoitetun luvan, jos lupaan liittyviä ehtoja rikotaan tai jos Suomea velvoittavat kansainväliset sopimukset edellyttävät sitä.

Lupa voidaan erityisistä syistä peruuttaa myös määräajaksi.

20 §
Rangaistussäännökset

Joka rikkoo tätä lakia taikka sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, on tuomittava, jollei teosta ole muussa laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, radiolaitteista annettujen säännösten rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Joka lähettää aiheettoman hätäkutsun, häiritsee tai vaarantaa turvallisuusradioliikennettä taikka jonka 1 momentissa tarkoitettua tekoa on kokonaisuutena arvioiden pidettävä törkeänä, on tuomittava, jollei teosta ole muussa laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, radiolaitteista annettujen säännösten törkeästä rikkomisesta vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun rikoksen tekijälleen tai sille, jonka hyväksi hän on toiminut, tuottamaan taloudelliseen hyötyyn ja rikoksen tekemiseen käytettyyn esineeseen sovelletaan mitä siitä on rikoslaissa säädetty.

21 §
Muutoksenhaku

Joka on tyytymätön Telehallintokeskuksen 5, 10 tai 12§:n taikka 15§:n 2 tai 3 momentin nojalla tekemään päätökseen, saa hakea siihen muutosta liikenneministeriöltä noudattaen muutoin, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa on säädetty.

Joka on tyytymätön liikenneministeriön tämän lain nojalla tekemään päätökseen tai Telehallintokeskuksen muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun päätökseen, saa hakea siihen muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta noudattaen, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa on säädetty.

Liikenneministeriö ja erityisistä syistä Telehallintokeskus voi päätöksessään määrätä, että sitä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

Telehallintokeskuksen 18§:n 2 momentin nojalla antamaan uhkasakon asettamista koskevaan päätökseen ei saa erikseen hakea muutosta valittamalla.

6 luku

Erinäiset säännökset

22 §
Virka-apu

Telehallintokeskuksella on oikeus saada virka-apua poliisilta, tulliviranomaisilta ja rajavartiolaitokselta suorittaessaan 15§:n 3 momentin ja 16§:n mukaisia tehtäviään.

Jos on todennäköisiä perusteita epäillä, että on tehty 20§:n 1 momentissa tarkoitettu rikos, saadaan lainvastaisen radiolaitteen löytämiseksi toimittaa kotietsintä ja henkilöön käyvä tarkastus sen estämättä, mitä takavarikosta ja etsinnästä rikosasioissa annetun lain (260/59) 12§:n 1 momentissa ja 21§:n 1 momentissa on säädetty.

23 §
Omistajan asema

Mitä edellä 12, 15 ja 16§:ssä on säädetty radiolaitteen haltijasta, koskee soveltuvin osin myös radiolaitteen omistajaa.

24 §
Asetuksenantovaltuus

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

25 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1988.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Radiolaitteista annetun lain (8/27) ja sen nojalla annettujen säädösten nojalla myönnetyt luvat ovat edelleen voimassa niissä mainitun määräajan. Luvanhaltijan on kuitenkin noudatettava tätä lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

Hallituksen esitys 119/87
Liikennevaliok. miet. 2/88
Suuren valiok. miet. 42/88

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.