511/1988

Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1988

Laki peruskoululain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun peruskoululain (476/83) 58§:n 2 momentti ja 58 a§:n 4 momentti,

näistä 58 a §:n 4 momentti sellaisena kuin se on 16 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa laissa (417/87),

muutetaan 27§:n 5 momentti, 30§:n 2 momentti, 38§:n 2 momentti, 46 §:n 2 momentti ja 47§:n 2 momentti sekä

lisätään 48§:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

27 §

Erityisopetuksessa voidaan poiketa 1-4 momentin säännöksistä sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

30 §

Kunta laatii peruskoulua varten opetussuunnitelman sen mukaan kuin asetuksella säädetään. Opetussuunnitelma laaditaan erikseen suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä peruskouluja varten. Opetussuunnitelmaan kuuluu vuotuisena osana työsuunnitelma. Opetussuunnitelman muuttamisesta ja työsuunnitelman hyväksymisestä on ilmoitettava lääninhallitukselle siten kuin asetuksella säädetään.

38 §

Oppilaalla on oikeus päästä terveydentilaansa liittyvästä tai muusta erityisestä syystä muun kuin oman piirinsä omakieliseen kouluun. Muun kuin oppilaan terveydentilaan liittyvän syyn osalta on edellytyksenä kuitenkin, ettei oppilaan ottaminen muun kuin oman piirinsä kouluun aiheuta muutosta perusopetusryhmien määrään omassa eikä toisessa piirissä.


46 §

Peruskoulun johtokunnan on tarvittaessa ilmoitettava asianomaiselle lautakunnalle peruskoulun oppilaasta, joka tarvitsee kuulokojeen tai muuta avustusta.

47 §

Jos oppilas 38§:n 2 momentin nojalla käy muun kuin oman piirinsä peruskoulua, ei 1 momentin säännöstä sovelleta, paitsi milloin muun kuin oman piirin peruskoulun käyminen perustuu oppilaan terveydentilaan liittyvään syyhyn tai oppilaan huoltajan tekemään valintaan oppilaan osallistumisesta toisen kotimaisen kielen tai vieraan kielen opiskeluun lähimmässä tarkoituksenmukaisessa koulussa.


48 §

Peruskoulun oppilaskotiin voidaan sijoittaa myös lukion ja ammatillisten oppilaitosten oppilaita. Näillä oppilailla on oikeus maksuttomaan asumiseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1988.

Sen estämättä, mitä 30§:n 2 momentissa säädetään, on peruskoululain mukaan laadittu opetussuunnitelma alistettava lääninhallituksen vahvistettavaksi, kun opetussuunnitelma ensimmäisen kerran hyväksytään.

Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin päätöksiin opettajan viran ja toimen täyttämisestä haetaan muutosta ennen lain voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Hallituksen esitys 193/87
Sivistysvaliok. miet. 1/88
Suuren valiok. miet. 33/88

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.