496/1988

Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1988

Asetus Saanan luonnonsuojelualueesta

Ympäristöministerin esittelystä säädetään 23 päivänä helmikuuta 1923 annetun luonnonsuojelulain (71/23) 1§:n 2 ja 3 momentin sekä 2§:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä ovat 1§:n 2 momentti 6 päivänä kesäkuuta 1941 annetussa laissa (399/41) ja 1§:n 3 momentti 28 päivänä elokuuta 1981 annetussa laissa (594/81):

1 §

Luonnonsuojelulain (71/23) mukaiseksi erityiseksi suojelualueeksi muodostetaan Saanan alue, johon kuuluu noin 165 hehtaaria valtion omistamia alueita Enontekiön kunnassa ja jonka rajat on merkitty punaisella katkoviivalla tämän asetuksen liitteenä olevaan karttapiirrokseen.

2 §

Saanan luonnonsuojelualueella on kielletty:

1)maa-ainesten ottaminen sekä maa- ja kallioperän vahingoittaminen;

2)rakennusten, teiden ja rakennelmien rakentaminen;

3)liikkuminen merkittyjen polkujen ulkopuolella toukokuun 15. päivän ja syyskuun 1. päivän välisenä aikana;

4)leiriytyminen ja avotulenteko;

5)luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten tappaminen, pyydystäminen ja hätyyttäminen sekä selkärangattomien eläinten pyydystäminen ja kerääminen;

6)puiden, pensaiden ja muiden kasvien sekä kasvinosien ottaminen ja vahingoittaminen; sekä

7)muut toimenpiteet, jotka saattavat muuttaa alueen luonnontilaa tai vaikuttaa epäedullisesti sen kasvillisuuden tai eläimistön säilyttämiseen.

3 §

Saanan luonnonsuojelualueella on 2§:n säännösten estämättä sallittu:

1)poronhoito ja riekon pyynti sekä näihin liittyvä liikkuminen;

2)tieteellisessä tai opetuksellisessa tarkoituksessa tapahtuva eläinten tappaminen, pyydystäminen ja kerääminen sekä kasvinäytteiden vähäinen ottaminen metsäntutkimuslaitoksen luvalla;

3)sellaisten polkujen rakentaminen, jotka ovat tarpeen alueen luontoon tutustumista varten; sekä

4)muut toimenpiteet, jotka ovat tarpeen luonnonsuojelualueen hoidon tai käytön kannalta ja jotka ympäristöministeriö on hyväksynyt.

4 §

Saanan luonnonsuojelualue on metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa ja hoidossa.

5 §

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa ympäristöministeriö.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1988.

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Liite 1: SAANAN LUONNONSUOJELUALUE Enontekiö 1823 12

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.