490/1988

Annettu Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 1988

Laki kirkkolain muuttamisesta

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 23 päivänä joulukuuta 1964 annetun kirkkolain (635/64) 56 ja 57§ sekä

muutetaan 55 ja 58§, 492§:n 1 momentti ja 493§,

näistä 492§:n 1 momentti sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa (1034/83), näin kuuluviksi:

55 §

Kihlakumppanit vihitään kirkollisesti avioliittoon kirkkokäsikirjassa määrätyllä tavalla. Vihkimisen toimittaa pappi.

Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on, että molemmat kihlakumppanit ovat evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä tai että toinen on kirkon jäsen ja toinen kuuluu muuhun kristilliseen uskontokuntaan. Kirkon jäsenen tulee olla rippikoulun käynyt.

58 §

Avioliitto, joka on solmittu muussa kuin 55 §:n 1 momentissa säädetyssä järjestyksessä, on pyydettäessä siunattava kirkkokäsikirjassa määrätyllä tavalla.

492 §

Kirkkohallituksen asiat käsitellään joko täysistunnossa tai jaostojen istunnoissa. Täysistunnossa kirkkohallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä. Puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen puhetta johtaa virassa vanhin kirkkohallituksen jäsen.


493 §

Asiain valmistelun ja esittelyn kirkkohallituksessa suorittavat kirkkohallituksen määräämättömäksi ajaksi valitut kirkkoneuvokset sekä ne virkamiehet, joiden valmisteltaviksi asiat annetaan. Kirkkohallituksen jäsenen ja virkamiehen esteellisyysperusteista on voimassa, mitä niistä hallintomenettelylaissa (598/82) säädetään. Muutoin on asiain käsittelyssä kirkkohallituksessa soveltuvin kohdin noudatettava, mitä tuomiokapitulista vastaavasti säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä>kuuta 1988.

Hallituksen esitys 6/88
Laki- ja talousvaliok. miet. 2/88
Suuren valiok. miet. 47/88

Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.