453/1988

Annettu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 1988

Laki vesilain 19 ja 21 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun vesilain (264/61) 19 lukuun uusi 5 a§ ja 21 lukuun uusi 8 a§ seuraavasti:

19 luku

Ojitustoimitus

5 a §

Jos yhteisen ojituksen yhteydessä saattaisi tulla suoritettavaksi sellainen tilusjärjestely, jota tarkoitetaan vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetussa laissa (451/88), ojitustoimituksen toimitusmiesten on tehtävä alustava ojitussuunnitelma ja toimitettava se asianomaiselle maanmittaustoimistolle.

Jos yhteisen ojituksen tarkoittamalla alueella toimitetaan 1 momentissa tarkoitettu tilusjärjestely, ei ojitustoimituksessa saa antaa tämän luvun 9§:ssä tarkoitettua päätöstä ennen kuin tilusjärjestelytoimitus on tullut lainvoimaiseksi.

21 luku

Erityisiä määräyksiä

8 a §

Milloin vesioikeuden päätös koskee vesistöön rakentamista tai muuta tämän lain mukaista hanketta, jonka toteuttaminen aiheuttaa tilusten pirstoutumista tai supistumista tahi kulkuyhteyksien vaikeutumista, vesioikeuden on päätöksen tultua lainvoimaiseksi lähetettävä jäljennökset asiaa koskevista päätösasiakirjoista asianomaiselle maanmittauskonttorille. Mitä edellä on säädetty, ei sovelleta vesioikeuden tämän lain 6 luvun säännösten perusteella tekemään päätökseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1988.

Hallituksen esitys 208/87
Laki- ja talousvaliok. miet. 1/88
Suuren valiok. miet. 12/88

Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.