451/1988

Annettu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 1988

Laki vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Milloin vesistöön rakentaminen, ojitus tai muu vesilain (264/61) mukainen hanke on suoritettu tai suoritetaan siten, että siitä aiheutuu tilusten pirstoutumisen tai supistumisen taikka kulkuyhteyden vaikeutumisen vuoksi huomattavaa haittaa kiinteistön tai sen osan käyttämiselle, voidaan suorittaa tilusjärjestely sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

Mitä tässä laissa säädetään kiinteistöstä, koskee myös yhteistä aluetta, mikäli jäljempänä ei toisin säädetä.

2 §

Tämän lain mukaisessa tilusjärjestelyssä voidaan:

1) suorittaa kiinteistöjen kesken tilusvaihto;

2) siirtää alue kiinteistöstä toiseen;

3) liittää kiinteistöön yhteinen alue tai sen osa;

4) suorittaa vesijätön jako, erillisen vesijätön tilaksimuodostaminen, vesijättöjen järjestely sekä vesijätön lunastaminen;

5) perustaa, siirtää ja poistaa jakolain (604/51) mukainen rasite; ja

6) suorittaa yksityisten teiden järjestely.

Alueella, jolla on tarkoitus toteuttaa yhteinen ojitus ojitustoimituksessa vahvistettavan ojitussuunnitelman mukaisesti, voidaan ojituksen yhteydessä suorittaa tilusjärjestely sen mukaan, kuin jäljempänä säädetään.

Tilusjärjestelyssä saadaan lisäksi suorittaa sellaisia jakolain mukaisia toimenpiteitä, joita rekisterilaitoksen ja kiinteistöjärjestelmän selvyys edellyttää.

3 §

Tilusjärjestely suoritetaan tilusjärjestelytoimituksessa, jonka toimitusmiehistä ja jossa noudatettavasta menettelystä on soveltuvin kohdin voimassa, mitä jakolain 7-11, 13, 15-18, 20 ja 24 luvussa on säädetty toimitusmiehistä ja -menettelystä jakotoimituksessa.

Sen lisäksi mitä jakolain 64§:ssä on säädetty, on tilusjärjestelyssä asianosainen myös se, jolle on luovutettu määräala.

Jollei tässä laissa toisin säädetä, sovelletaan 2§:n 1 momentin 1-5 kohdassa mainittuihin toimenpiteisiin, mitä jakolaissa menettelystä niissä on säädetty sekä yksityisten teiden järjestelyyn, mitä menettelystä tietoimituksessa on yksityisistä teistä annetussa laissa (358/62) säädetty.

4 §

Oikeus hakea tilusjärjestelytoimitusta on 1§:n 1 momentissa tarkoitetun kiinteistön omistajalla.

Saatuaan vesilain 21 luvun 8 a§:ssä tarkoitetut päätösasiakirjat maanmittauskonttorin on, mikäli tilusjärjestelyn suorittaminen saattaa olla tarpeellista, siirrettävä asiakirjat asianomaiselle maanmittaustoimistolle, jonka on annettava määräys tilusjärjestelytoimituksen suorittamisesta. Vesilain 19 luvun 5 a§:n 1 momentissa tarkoitettujen asiakirjojen tultua maanmittaustoimistolle on maanmittaustoimiston annettava määräys tilusjärjestelytoimituksesta, jollei ilmeistä estettä toimituksen suorittamiselle ole.

Jollei kukaan kiinteistön omistajista vaadi 2 momentin mukaisesti vireille tulleen toimituksen alkukokouksessa toimitusta suoritettavaksi, on toimitus jätettävä sikseen. Tällöin saadaan kuitenkin suorittaa 2§:n 3 momentissa tarkoitetut toimenpiteet.

5 §

Tilusjärjestely saadaan suorittaa, jos sillä voidaan poistaa 1§:n 1 momentissa tarkoitettu haitta tai vähentää sitä olennaisesti. Tilusjärjestelyn suorittaminen ojituksen yhteydessä edellyttää lisäksi, että se edistää ojituksen tarkoituksenmukaista toteuttamista. Tilusjärjestely on suoritettava siten, ettei se aiheuta kenellekään sanottavaa vahinkoa tai haittaa ja ettei se vaikeuta asema-, rakennus- tai rantakaavan toteuttamista.

6 §

Tilusvaihdossa saadaan, jos vaihdettavien tilusten jyvitysarvot eivät vastaa toisiaan, enintään 10 prosenttia luovuttavan kiinteistön summittain lasketusta jyvitysarvosta korvata rahalla.

Tilusvaihto edellyttää kiinteistön omistajan ja panttioikeuden haltijan suostumusta sen mukaan kuin jakolain 211§:n 3 momentissa on säädetty.

7 §

Alueen siirtäminen kiinteistöstä toiseen saadaan suorittaa, jollei vastaavaa parannusta tilussijoitukseen saada aikaan tilusvaihdolla. Jos luovuttavan ja vastaanottavan kiinteistön omistajat sopivat, saadaan alueen siirtäminen kuitenkin toteuttaa tilusvaihdon sijasta. Mikäli kiinteistöt kuuluvat eri omistajille, siirrettävästä alueesta on vastaanottavan kiinteistön omistajan maksettava luovuttavan kiinteistön omistajalle täysi korvaus. Luovuttavan kiinteistön summittain laskettu jyvitysarvo saa siirron johdosta vähetä enintään 10 prosenttia. Siirtäminen edellyttää lisäksi kiinteistön omistajan ja panttioikeuden haltijan suostumusta sen mukaan kuin jakolain 211§:n 3 momentissa on säädetty.

8 §

Yhteisen alueen tai sen osan liittämisestä kiinteistöön on soveltuvin osin voimassa, mitä 7§:ssä on säädetty alueen siirtämisestä kiinteistöstä toiseen. Liittämiseen ei kuitenkaan vaadita yhteistä aluetta rasittavan panttioikeuden haltijan suostumusta.

Liitetystä alueesta suoritettavan lunastushinnan maksamisessa ja perimisessä on soveltuvin kohdin noudatettava, mitä jakolain 243§:n 2 ja 3 momentissa on säädetty menettelystä yhteistä vesijättöaluetta lunastettaessa.

9 §

Rasitteen perustamisen ja siirtämisen edellytyksistä on voimassa, mitä asiasta jakolain 237 ja 239§:ssä on säädetty. Rasite voidaan kuitenkin perustaa, vaikka asianosaiset eivät siitä sovi.

Rasite saadaan poistaa, jos se on tullut tarpeettomaksi tilusjärjestelyn tai vesistöhankkeen toteuttamisen vuoksi taikka jos rasitteesta aiheutuva haitta on olosuhteiden muuttumisen vuoksi kohtuuton siitä saatavaan hyötyyn verrattuna.

10 §

Siltä osin kuin 6-9§:ssä ei ole toisin säädetty, on 2§:n 1 momentin 1-5 kohdassa mainittujen toimenpiteiden suorittamisen edellytyksiin sovellettava, mitä niistä jakolaissa on säädetty.

11 §

Tieoikeuden perustamisen sekä ennestään olevan yksityisen tien siirtämisen ja lakkauttamisen edellytyksistä on voimassa, mitä niistä yksityisistä teistä annetussa laissa on säädetty.

12 §

Tilusjärjestelyn yhteydessä voidaan suorittaa määräalan lohkominen ja rajankäynti ilman eri määräystä noudattaen, mitä niiden suorittamisesta jakolaissa on säädetty. Lohkomisen suorittaminen ei kuitenkaan saa sanottavasti viivästyttää tilusjärjestelyn toimittamista.

Luovutetun määräalan lohkominen tilusjärjestelyn alaisella alueella toimitetaan ennen 2§:ssä tarkoitettujen toimenpiteiden suorittamista. Lohkomisen lopputoimenpiteet voidaan kuitenkin käsitellä yhdessä tilusjärjestelyn lopputoimenpiteiden kanssa, jolleivät erityiset syyt vaadi lohkomisen saattamista päätökseen aikaisemmin.

13 §

Tilusjärjestelyn toimeenpanemista varten toimitusmiesten on laadittava järjestelyehdotus, jossa esitetään, mitä toimenpiteitä toimituksessa suoritetaan. Järjestelyehdotuksen laatimista varten on asianosaisia kuultava.

14 §

Ojituksen yhteydessä suoritettavaa tilusjärjestelyä koskeva järjestelyehdotus on laadittava siten, että tilussijoitus suunnitellaan ojituksen toteuttamisen jälkeen vallitsevien olosuhteiden mukaisesti.

Jos 1 momentissa tarkoitettua järjestelyehdotusta laadittaessa ilmenee, että alustavaan ojitussuunnitelmaan tulisi tarkoituksenmukaisen tilussijoituksen saamiseksi tehdä muutoksia, toimitusmiesten on tehtävä ehdotuksensa näiksi muutoksiksi.

Tässä pykälässä tarkoitetun järjestelyehdotuksen laatimista varten on kuultava myös ojitustoimituksen asianosaisia.

15 §

Toimitusmiesten on esitettävä asianosaisille järjestelyehdotus muutoksineen sekä varattava näille mahdollisuus tehdä sen johdosta muistutuksia.

16 §

Jos asianosaisten järjestelyehdotuksesta tekemissä muistutuksissa tai muutoin tulee esille sellaisia seikkoja, joiden johdosta on tarpeen tehdä muutoksia järjestelyehdotukseen, ehdotusta on tarkistettava tarpeellisilta osin, minkä jälkeen toimitusmiesten on päätettävä järjestelysuunnitelman vahvistamisesta.

Jos vahvistettu järjestelysuunnitelma koskee ojituksen yhteydessä suoritettavaa tilusjärjestelyä, toimitusinsinöörin on toimitettava järjestelysuunnitelma ja 14§:n 2 momentissa tarkoitetut ehdotukset ojitussuunnitelman muutoksiksi ojitustoimituksen toimitusmiehille.

17 §

Alue, joka järjestelytoimituksessa siirretään kiinteistöstä toiseen, sekä yhteinen alue tai sen osa, joka liitetään kiinteistöön, vapautuu siihen kohdistuvista panttioikeuksista. Vastaanottavaa kiinteistöä rasittavat panttioikeudet kohdistuvat tilusjärjestelyn saatua lainvoiman myös kiinteistöön siirrettyyn tai liitettyyn alueeseen.

Jos järjestelytoimenpiteen johdosta kiinteistön arvo alenee niin, ettei kiinteistö ole täytenä vakuutena niistä saamisista, joista se oli panttina ennen tilusjärjestelyn toimittamista, on järjestelyssä omistajalle määrätty korvaus korkoineen määrättävä talletettavaksi ulosotonhaltijalle. Talletettuun korvaukseen on panttioikeuden haltijalla sama oikeus kuin hänellä on ollut kiinteistöön. Jollei luovuttavan kiinteistön omistaja voi näyttää kaikkien panttioikeuksien haltijain antaneen hänelle lupaa talletetun korvauksen nostamiseen, on ulosotonhaltijan jaettava varat niin kuin kiinteän omaisuuden kauppahinnan jakamisesta on ulosottolaissa säädetty.

Jollei korvausta määrätä talletettavaksi, on korvauksen maksamisesta voimassa, mitä maanmittaustoimituksen tilikorvauksesta on säädetty.

18 §

Siltä osin kuin 6 ja 7§:ssä ei ole toisin säädetty, 2§:n 1 momentissa tarkoitettujen järjestelytoimenpiteiden suorittaminen ei edellytä kiinteistön omistajan eikä kiinteistöön kohdistuvan panttioikeuden haltijan suostumusta.

Tilusjärjestelyn suorittaminen ei edellytä vuokra-, nautinta- tai muun niihin verrattavan käyttöoikeuden haltijan suostumusta. Jos järjestelytoimenpiteen johdosta alue vaihtaa omistajaa, järjestetään alueen käyttöoikeuden haltijan asema noudattaen, mitä jakolain 21 luvussa on säädetty.

19 §

Tilusjärjestely toimitetaan manttaaleja muuttamatta. Muodostetulle uudelle tilalle on kuitenkin määrättävä manttaali.

20 §

Tilusjärjestelyn toimituskustannukset on asianosaisten suoritettava sen mukaan kuin he siitä sopivat. Jolleivät asianosaiset sovi toimituskustannusten suorittamisesta, on toimituskustannukset määrättävä asianosaisten suoritettaviksi kunkin tilusjärjestelystä saaman hyödyn tai muun kohtuulliseksi katsottavan perusteen mukaan. Muutoin toimituskustannuksiin ja niiden suorittamiseen sekä korvausten ja kustannusten etuoikeuteen ja perimiseen on sovellettava, mitä niistä jakolain 263-265 ja 276-281§:ssä on säädetty, jollei tässä laissa ole toisin säädetty.

Milloin tilusjärjestelytoimituksessa tehdään sellaisia 2§:n 3 momentissa tarkoitettuja toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen rekisterilaitoksen ja kiinteistöjärjestelmän selvyyden vuoksi, suoritetaan näistä aiheutuvat toimituskustannukset kokonaan valtion varoista. Jos toimitus jätetään 4§:n 3 momentin nojalla sikseen, suoritetaan kaikki toimituskustannukset valtion varoista.

Tilusjärjestelyn toimituskustannuksiin eivät kuulu tilusjärjestelyn yhteydessä suoritettavan lohkomisen toimituskustannukset.

21 §

Tilusjärjestelyssä suoritettavaksi päätettyä rakennuksen siirtämistä sekä tilusjärjestelyn vaatimien sellaisten uusien teiden tekemistä, joiden tekeminen on tarpeellista tarkoituksenmukaisen tilussijoituksen aikaansaamiseksi, tuetaan valtion varoin noudattaen soveltuvin osin, mitä uusjakojen tukemisesta annetussa laissa (24/81) on säädetty tilan siirrosta ja tien tekemisestä.

Toimitusmiesten on tehtävä kustannusarvio 1 momentissa tarkoitettujen teiden tekemisestä sekä määrättävä aika, jonka kuluessa nämä tiet on rakennettava valmiiksi. Erityisestä syystä maanmittauskonttori voi tiekunnan tai, jollei tiekuntaa ole perustettu, tieosakkaiden yhteisestä hakemuksesta myöntää pitennystä toimitusmiesten asettamaan määräaikaan.

22 §

Tilusjärjestelyn johdosta asianosaisten maksettavaksi tulevaa maanmittausmaksua voidaan alentaa tai se voidaan jättää kokonaan perimättä noudattaen soveltuvin osin, mitä uusjakojen tukemisesta annetussa laissa on säädetty.

23 §

Tilusjärjestelyyn kuuluvien toimenpiteiden tultua suoritetuiksi tilusjärjestelytoimitus julistetaan lopetetuksi ja siitä annetaan valitusosoitus.

Tilukset saadaan ottaa haltuun toimituksen tultua merkityksi maarekisteriin.

24 §

Muutoksenhausta tilusjärjestelytoimitukseen on soveltuvin kohdin voimassa, mitä jakolaissa on säädetty muutoksenhausta tilusvaihtoon.

25 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

26 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1988.

Hallituksen esitys 208/87
Laki- ja talousvaliok. miet. 1/88
Suuren valiok. miet. 12/88

Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.