435/1988

Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 1988

Liikenneministeriön päätös ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

muuttanut ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta 8 päivänä helmikuuta 1983 annetun liikenneministeriön päätöksen (150/83) 44§:n, 85§:n 2 ja 3 momentin, 89§:n 5 momentin sekä 108§:n 2 ja 3 momentin, näistä 44§:n sellaisena kuin se on osittain muutettuna 5 päivänä kesäkuuta 1987 annetulla päätöksellä (537/87), sekä

lisännyt 62 a§:n, sellaisena kuin se on 12 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa päätöksessä (548/87), 1 momenttiin uuden h kohdan, jolloin nykyiset h-k kohta siirtyvät i-l kohdaksi ja 2 momenttiin uuden g kohdan, jolloin nykyiset g ja h kohta siirtyvät h ja i kohdaksi, seuraavasti:

3 luku

Auto

44 §
Roiskesuojat ja -läpät

1. Roiskesuojan tulee auton ollessa kuormittamaton ja ohjattavien pyörien suorassa ulottua leveydeltään vähintään renkaan tai parirenkaiden yhteenlasketun leveyden suuruisena edessä vähintään 30° pyörän akselin kautta kulkevan pystytason etupuolelle ja takana kokonaispainoltaan enintään 3 500 kg:n autossa 50° ja muussa autossa 90° kyseisestä pystytasosta taaksepäin.

2. Roiskesuojan tulee ulottua pyörän akselin kautta kulkevasta pystytasosta taaksepäin siten, että auton ollessa kuormittamaton roiskesuojan takapää ulottuu vähintään 150 mm pyörän akselin yläpuolella olevaan vaakatasoon. Lisäksi roiskesuojan reunan ja sanotun vaakatason leikkauskohdan tulee olla renkaan tai, jos kyseessä on paripyörät, ulomman renkaan pitkittäissuuntaisen keskitason ulkopuolella.

3. Roiskesuojan poikkileikkauksen tulee olla siten kourumainen, että kourun syvyys akselin yläpuolelta mitattuna on vähintään 30 mm. Kourumaisuus saa vähetä 1 momentissa tarkoitettuja kulmia lähestyttäessä.

4. Roiskesuojan reunan etäisyys renkaan akselista 1 momentissa tarkoitettujen kulmien välisellä alueella ei saa olla renkaan halkaisijaa suurempi.

5. Erityistä roiskesuojaa ei vaadita, jos auton korin tai lavan pohja tarpeellisin lisälaittein muodostaa vastaavan suojan roiskumista vastaan. Auton roiskesuojan katsotaan ilman eri tarkastusta täyttävän tämän pykälän vaatimukset, jos auto on e-hyväksytty ohjeen n:o 78/549/EEC mukaisesti.

6. Autossa, jonka kokonaispaino on suurempi kuin 3 500 kg, tulee takapyörien roiskesuojissa olla roiskesuojien levyiset roiskeläpät enintään 1,2 m etäisyydellä pyörän akselista. Niiden alareunan etäisyys maasta, milloin auto on kuormittamaton, saa olla enintään neljäsosa mainitusta etäisyydestä, jollei auton ja jousituksen rakenne muuta edellytä.

62 a §
Poikkeukset ja tarkemmat ohjeet

1. Autorekisterikeskuksen määräämä katsastustoimipaikka voi, jos auton rakenne, käyttötarkoitus tai muu vastaava syy sitä edellyttää, myöntää autorekisterikeskuksen antamien yleisten ohjeiden mukaisesti yksittäiselle autolle poikkeuksia


h) 44§:ssä roiskesuojille ja -läpille säädetyistä vaatimuksista;


2. Autorekisterikeskus voi, jos auton rakenne, käyttötarkoitus tai muu vastaava syy sitä edellyttää, myöntää ministeriön antamien yleisten ohjeiden mukaisesti automallille poikkeuksia


g) 44§:ssä roiskesuojille ja -läpille säädetyistä vaatimuksista;


4 luku

Moottoripyörä

85 §
Roiskesuojat

2. Roiskesuojan etupään tulee moottoripyörän ollessa ajokunnossa, polttoainesäiliö täytettynä ja kuormitettuna kuljettajan paikalle asetetulla 70 kg painolla ulottua vähintään pyörän akselin kautta kulkevaan pystytasoon ja takapään vähintään 150 mm pyörän akselin yläpuolella olevaan vaakatasoon. Roiskesuojan ei kuitenkaan tarvitse peittää pyörää edellä vaaditulla tavalla, jos ajoneuvon muut rakenneosat vastaavasti estävät roiskumisen.

3. Vaaditun roiskesuojan reunan etäisyys renkaan akselista ei saa olla renkaan halkaisijaa suurempi.


89 §
Sivuvaunulla varustetun moottoripyörän rakenne ja varusteet

5. Sivuvaunun roiskesuojan tulee ajoneuvon ollessa ajokunnossa, moottoripyörän polttoainesäiliö täytettynä ja kuormitettuna kuljettajan paikalle asetetulla 70 kg painolla ulottua edessä vähintään 60° pyörän akselin kautta kulkevan pystytason etupuolelle ja takana 150 mm pyörän akselin yläpuolella olevaan vaakatasoon. Muilta osin sivuvaunun roiskesuojaan sovelletaan kaksipyöräisen moottoripyörän roiskesuojalle asetettuja vaatimuksia.


5 luku

Mopo

108 §
Roiskesuojat

2. Roiskesuojan etupään tulee mopon ollessa ajokunnossa, polttoainesäiliö täytettynä ja kuormitettuna kuljettajan paikalle asetetulla 70 kg painolla ulottua vähintään pyörän akselin kautta kulkevaan pystytasoon ja takapään vähintään 150 mm pyörän akselin yläpuolella olevaan vaakatasoon. Roiskesuojan ei kuitenkaan tarvitse peittää pyörää edellä vaaditulla tavalla, jos ajoneuvon muut rakenneosat vastaavasti estävät roiskumisen.

3. Vaaditun roiskesuojan reunan etäisyys renkaan akselista ei saa olla renkaan halkaisijaa suurempi.Tämä päätös tulee voimaan 18 päivänä toukokuuta 1988.

Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 1988

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Toimistopäällikkö, yli-insinööri
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.