396/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1988

Asetus eräistä poikkeuksista ammatillisten oppilaitosten opetusryhmien muodostamista koskeviin perusteisiin

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään ammatillisista oppilaitoksista 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lain (487/87) 21§:n nojalla:

1 §

Ammatillisessa oppilaitoksessa voidaan iltaopetusta ja kurssitoimintaa lukuunottamatta opetusryhmiä muodostettaessa poiketa siitä, mitä ammattioppilaitoksista annetun asetuksen (491/87) 22§:ssä, hotelli- ja ravintolaoppilaitoksista annetun asetuksen (492/87) 22§:ssä, kauppaoppilaitoksista annetun asetuksen (493/87) 21§:ssä, koti- ja laitostalousoppilaitoksista annetun asetuksen (494/87) 22§:ssä, käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksista annetun asetuksen (495/87) 22§:ssä, maatalousalan oppilaitoksista annetun asetuksen (496/87) 22§:ssä, merenkulkuoppilaitoksista annetun asetuksen (497/87) 21§:ssä, metsä- ja puutalousoppilaitoksista annetun asetuksen (498/87) 21§:ssä, sosiaalialan oppilaitoksista annetun asetuksen (499/87) 21§:ssä, teknillisistä oppilaitoksista annetun asetuksen (500/87) 21§:ssä ja terveydenhuolto-oppilaitoksista annetun asetuksen (501/87) 21§:ssä on säädetty tai sanottujen pykälien nojalla opetusministeriön päätöksellä määrätty edellyttäen, että näin muodostetuista opetusryhmistä opettajille kertyvien opetustuntien yhteismäärä asianomaisessa oppilaitoksessa ei ylitä sitä tuntimäärää, joka saataisiin, mikäli kunkin opetusryhmän muodostamisessa noudatettaisiin muutoin voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua opetustuntien kokonaismäärää laskettaessa otetaan huomioon ammatillisen peruskoulutuksen ja jatkolinjojen opetukseen tarkoitetut opetustunnit. Niin ikään tuntimäärään luetaan erityisopetuksen, tukiopetuksen ja oppilaanohjauksen tunnit. Laskelma tehdään oppilaitoksen lukuvuoden alkamisesta kahden viikon kuluttua vallitsevan opiskelijoiden lukumäärän mukaan.

2 §

Ammatillisen oppilaitoksen, joka päättää muodostaa opetusryhmät 1§:ssä tarkoitetulla tavalla, tulee viimeistään syyskuussa ja tarvittaessa tammikuussa ilmoittaa tähän tarkoitukseen käytettävissä olevien opetustuntien kokonaismäärä lukuvuodessa ammattikasvatushallitukselle tiedoksi sen antamien ohjeiden mukaisella lomakkeella. Mikäli oppilaitoksen ilmoittama tuntimäärä on selvästi virheellinen, ammattikasvatushallituksen tulee viipymättä ilmoittaa siitä oppilaitokselle.

3 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa opetusministeriö.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1988, ja sitä sovelletaan 1 päivänä elokuuta 1988 alkavaan ja 31 päivänä heinäkuuta 1989 päättyvään lukuvuoteen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.