369/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1988

Asetus sisäasiainministeriöstä

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (78/22) 3§:n 2 momentin ja 5§:n sekä asiain ratkaisemisesta valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä samana päivänä annetun lain (79/22) 3§:n nojalla:

Ministeriön organisaatio
1 §

Sisäasiainministeriössä on:

1)yleinen osasto;

2)lääni- ja kuntaosasto;

3)aluepoliittinen osasto;

4)poliisiosasto;

5)pelastusosasto; sekä

6)rajavartio-osasto.

Poliisiosasto toimii poliisin ylijohtona. Rajavartio-osastona on rajavartiolaitoksen esikunta.

Ministeriön alaiset virastot ja laitokset
2 §

Ministeriön alaisia ovat:

1) lääninhallitukset;

2) väestörekisterikeskus;

3) keskusrikospoliisi;

4) suojelupoliisi;

5) liikkuva poliisi;

6) poliisiopisto;

7) poliisikoulu;

8) poliisikoiralaitos;

9) poliisivarikot;

10) pelastushallinnon koulutuskeskus; sekä

11) rajavartiolaitos.

Yleinen osasto
3 §

Yleisessä osastossa on:

1) yleinen toimisto; ja

2) taloustoimisto.

Ministeriön apuna on hengenpelastusmitalilautakunta, josta on säädetty erikseen.

4 §

Yleinen osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä;

2) ministeriön virka- ja työsuhteita sekä ministeriön hallinnonalan työehtosopimuksia, mikäli asia ei kuulu ministeriön alaisen viraston tai laitoksen käsiteltäviin;

3) ministeriön henkilöstökoulutusta, nimikirjanpitoa, virastodemokratiaa sekä muuta henkilöstöhallintoa;

4) työjärjestystä ja tiliohjesääntöä;

5) ministeriön asiakirjojen kirjaamista, lähettämistä ja arkistointia;

6) tiedotusta, mikäli asia ei kuulu muun osaston käsiteltäviin;

7) rationalisointia ja tehokkuusvalvontaa;

8) ministeriön edustusta tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa sekä laitoksissa ja yhteisöissä, mikäli asia ei kuulu muun osaston käsiteltäviin;

9) viranomaisille annettavia esityksiä ja lausuntoja, mikäli ne kuuluvat useamman kuin yhden osaston käsiteltäviin;

10) ministeriön toimitiloja sekä kalustoa ja tarvikkeita;

11) toiminnan ja talouden suunnittelua;

12) tulo- ja menoarvioehdotusta sekä erityismenoarviota;

13) ministeriölle tilivirastona kuuluvia tehtäviä;

14) kansainvälisiä asioita, mikäli asia ei kuulu muun osaston käsiteltäviin; sekä

15) tietotekniikan käytön yhteensovittamista ministeriössä.

Osasto käsittelee myös ne muut ministeriön asiat, jotka eivät kuulu toisille osastoille.

Lääni- ja kuntaosasto
5 §

Lääni- ja kuntaosastossa on:

1) läänitoimisto;

2) kuntatoimisto;

3) tutkimus- ja kehittämistoimisto; sekä

4) kunnallistalouden neuvottelukunnan sihteeristö.

Ministeriön apuna ovat kantokykyluokitustoimikunta ja väestökirja-asiain neuvottelukunta, joista on säädetty erikseen. Ministeriön yhteydessä toimii kunnallistalouden neuvottelukunta, josta myös on säädetty erikseen.

6 §

Lääni- ja kuntaosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) yleistä hallinnollista jaotusta;

2) lääninhallintoa;

3) valtion yleistä paikallishallintoa;

4) väestökirjanpitoa;

5) ulkomaalaisten ja ulkomaalaisten yhteisöjen oikeutta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta;

6) kuntajakoa ja kaupunkien perustamista;

7) kunnallishallintoa;

8) kunnallistaloutta;

9) kuntien kantokykyluokitusta;

10) kunnallista työmarkkinalaitosta; sekä

11) kunnallista eläkelaitosta.

Aluepoliittinen osasto
7 §

Aluepoliittisessa osastossa on:

1) hallintotoimisto;

2) suunnittelu- ja tutkimustoimisto;

3) seuranta- ja kehittämistoimisto; sekä

4) maaseutu- ja saaristoasiain toimisto.

Ministeriön yhteydessä toimivat aluepoliittinen neuvottelukunta, saaristoasiain neuvottelukunta, saamelaisasiain neuvottelukunta ja saamelaisvaltuuskunta, joista on säädetty tai määrätty erikseen.

8 §

Aluepoliittinen osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) aluepolitiikkaa ja siihen liittyvää yhteiskuntapoliittista suunnittelua ja sen yhteensovittamista;

2) aluepoliittisia kehittämistoimia ja niihin liittyviä muita toimia koskevien ehdotusten laatimista sekä tätä palvelevaa selvitystä ja tutkimusta;

3) saamelaisia koskevien asioiden yhteensovittamista; sekä

4) saaristoa koskevien asioiden yhteensovittamista.

Poliisiosasto
9 §

Poliisiosastossa on:

1) hallintotoimisto;

2) poliisitoimisto;

3) teknillinen toimisto;

4) ulkomaalaistoimisto; sekä

5) tietojärjestelmätoimisto.

Ministeriön apuna on poliisiasiain neuvottelukunta, josta on säädetty erikseen. Ministeriön yhteydessä toimivat rahankeräys- ja tavara-arpajaislautakunta sekä vartioimisliikelautakunta, joista myös on säädetty erikseen.

10 §

Poliisiosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) yleistä järjestystä ja turvallisuutta;

2) poliisihallintoa;

3) Suomen kansalaisuutta;

4) oikeutta matkustaa maasta;

5) ulkomaalaisia;

6) rikoksentekijöiden luovuttamista;

7) luvanvaraisten yhdistysten perustamista ja yhdistysten toiminnan valvontaa;

8) eräiden erikseen säänneltyjen elinkeinojen harjoittamisen valvontaa;

9) arpajaislaissa (491/65) säädettyjä toimintoja ja rahankeräyksiä;

10) ampuma-aseita ja -tarvikkeita;

11) menetetyksi tuomitun omaisuuden ottamista valtion käyttöön ja ampuma-aseiden lunastamista valtiolle; sekä

12) ulkomaisten sotilaiden hautoja.

Pelastusosasto
11 §

Pelastusosastossa on:

1) hallintotoimisto;

2) valmiustoimisto;

3) koulutus- ja tiedotustoimisto; sekä

4) teknillinen toimisto.

Ministeriön apuna ovat palo- ja pelastustoimen neuvottelukunta, väestönsuojeluneuvottelukunta ja pelastuspalvelun valtakunnallinen neuvottelukunta. Näistä sekä palosuojelurahaston johtokunnasta on säädetty tai määrätty erikseen.

12 §

Pelastusosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) palotointa ja siihen liittyvää pelastustointa sekä rakennuksessa olevia paloturvallisuutta lisääviä tai sammutus- ja pelastustöitä helpottavia ja tehdasvalmisteisia syttymisvaaraa aiheuttavia laitteita;

2) pelastuspalvelun yleissuunnittelua, -johtoa ja -valvontaa; sekä

3) väestönsuojelua.

Rajavartio-osasto
13 §

Rajavartio-osaston tehtävistä ja järjestysmuodosta on säädetty erikseen.

Ministeriön virkamiehet
14 §

Ministeriössä on:

1) kansliapäällikkö;

2) poliisiylijohtaja poliisiosaston osastopäällikkönä;

3) neuvotteleva virkamies;

4) yleisen osaston, lääni- ja kuntaosaston, aluepoliittisen osaston ja pelastusosaston osastopäälliköt;

5) lääni- ja kuntaosaston ja aluepoliittisen osaston apulaisosastopäälliköt;

6) poliisiylitarkastajia;

7) hallitusneuvoksia, toimistopäällikköinä;

8) vanhempi hallitussihteeri, toimistopäällikkönä;

9) toimistopäälliköitä;

10) vanhempia ja nuorempia hallitussihteereitä;

11) pääsihteeri;

12) ylitarkastajia;

13) yli-insinöörejä;

14) projektipäällikkö;

15) toimistoinsinöörejä;

16) erikoissuunnittelijoita, koulutussuunnittelijoita ja suunnittelijoita;

17) erikoistutkijoita ja tutkijoita;

18) koulutuspäällikkö;

19) taloussihteeri;

20) tarkastajia;

21) esittelijöitä;

22) kielenkääntäjä;

23) tiedotussihteereitä;

24) apulaiskamreeri, reviisori ja pääkirjanpitäjä;

25) työntutkija, apulaistutkijoita ja tutkimusapulainen;

26) osastosihteereitä, ministerin sihteeri, apulaistarkastajia ja kirjaaja;

27) toimistosihteereitä, lomakesuunnittelija, toimistovirkailijoita ja konekirjoittajia; sekä

28) ylivirastomestari, virastomestareita, vahtimestareita, nuorempi vahtimestari ja apulaisvahtimestari.

Lisäksi ministeriössä voi olla tulo- ja menoarvion rajoissa tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.

Rajavartio-osaston viroista on säädetty erikseen.

15 §

Yleisessä osastossa on hallitusneuvos, toimistopäällikkönä, yleisen toimiston ja toimistopäällikkö taloustoimiston päällikkönä.

Lääni- ja kuntaosastossa ja aluepoliittisessa osastossa ovat toimistopäälliköt toimistojen päällikköinä.

Poliisiosastossa toimii toinen poliisiylitarkastaja osaston apulaispäällikkönä ja toinen poliisitoimiston päällikkönä sekä hallitusneuvos, toimistopäällikkönä, hallintotoimiston päällikkönä ja toimistopäälliköt muiden toimistojen päällikköinä.

Pelastusosastossa on vanhempi hallitussihteeri, toimistopäällikkönä, hallintotoimiston päällikkönä ja toimistopäälliköt muiden toimistojen päällikköinä.

16 §

Ministeriö määrää 14, 15 ja 19§:stä ilmenevin rajoituksin, missä osastossa ja toimistossa tai muussa toimintayksikössä virkamiehen on toimittava.

17 §

Lääni- ja kuntaosaston, aluepoliittisen osaston ja pelastusosaston osastopäälliköillä on ylijohtajan arvonimi.

Yleisen osaston osastopäälliköllä ja lääni- ja kuntaosaston apulaisosastopäälliköllä on, mikäli he ovat suorittaneet oikeustieteen kandidaatin tutkinnon, hallitusneuvoksen arvonimi.

Poliisiosaston ja pelastusosaston teknillisen toimiston toimistopäälliköillä on yli-insinöörin arvonimi.

18 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys julkishallintoon;

2) poliisiylijohtajalla oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä hyvä perehtyneisyys poliisitoimeen ja hallintotehtäviin;

3) neuvottelevalla virkamiehellä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon ja perehtyneisyys hallintotehtäviin;

4) osastopäälliköllä ja apulaisosastopäälliköllä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys osaston toimialaan kuuluviin tehtäviin ja perehtyneisyys hallintotehtäviin;

5) poliisiylitarkastajalla oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä hyvä perehtyneisyys poliisitoimeen ja perehtyneisyys hallintotehtäviin;

6) hallitusneuvoksella, toimistopäällikkönä ja vanhemmalla hallitussihteerillä, toimistopäällikkönä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin;

7) lääni- ja kuntaosaston läänitoimiston ja kuntatoimiston toimistopäälliköllä oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai muu virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys toimiston toimialaan kuuluviin tehtäviin;

8) aluepoliittisen osaston hallintotoimiston ja poliisiosaston ulkomaalaistoimiston toimistopäälliköllä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin;

9) poliisiosaston teknillisen toimiston ja pelastusosaston teknillisen toimiston toimistopäälliköllä virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto sekä perehtyneisyys toimiston toimialaan kuuluviin tehtäviin ja hallintotehtäviin;

10) muulla toimistopäälliköllä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys toimiston toimialaan kuuluviin tehtäviin ja hallintotehtäviin;

11) hallitussihteerillä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin;

12) yli-insinöörillä virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto;

13) ylitarkastajalla, lukuun ottamatta poliisiosaston poliisitoimiston ja tietojärjestelmätoimiston ylitarkastajaa, tehtävien laadun mukaan joko virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin taikka yhdellä pelastusosaston ylitarkastajalla upseerin tutkinto;

14) poliisiosaston poliisitoimiston ylitarkastajalla oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä perehtyneisyys poliisitoimeen ja hallintotehtäviin;

15) poliisiosaston tietojärjestelmätoimiston ylitarkastajalla joko virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai poliisipäällystön virkatutkinto ja perehtyneisyys tietojenkäsittelyyn;

16) poliisiosaston tietojärjestelmätoimiston erikoissuunnittelijalla joko virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai poliisialipäällystön virkatutkinto ja perehtyneisyyttä tietojenkäsittelyyn;

17) pääsihteerillä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys kunnallistalouteen;

18) muulla erikoissuunnittelijalla, projektipäälliköllä, koulutuspäälliköllä, taloussihteerillä, suunnittelijalla, erikoistutkijalla, tutkijalla, koulutussuunnittelijalla ja tiedotussihteerillä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai poliisiosaston koulutussuunnittelijalla poliisipäällystön virkatutkinto taikka poliisiosaston tiedotussihteerillä poliisipäällystön virkatutkinto ja perehtyneisyys tiedotustoimintaan;

19) toimistoinsinöörillä tehtävien laadun mukaan joko virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto tai insinöörin tutkinto;

20) poliisiosaston hallintotoimiston ja ulkomaalaistoimiston tarkastajalla oikeustieteen kandidaatin tutkinto, poliisitoimiston tarkastajalla varanotaarin tutkinto ja perehtyneisyys poliisitoimeen tai poliisipäällystön virkatutkinto sekä teknillisen toimiston tarkastajalla virkaan soveltuva opistotasoinen tutkinto, kuitenkin niin, että poliisin työsuojeluasioita hoitavalta tarkastajalta vaaditaan joko virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai poliisipäällystön virkatutkinto;

21) muulla tarkastajalla virkaan soveltuva teknillisen koulun tutkinto tai muu virkaan soveltuva tutkinto;

22) esittelijällä tehtävien laadun mukaan joko oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai muu virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto;

23) kielenkääntäjällä virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai diplomikielenkääntäjän tutkinto sekä viran hoitamisen edellyttämä kielitaito;

24) kirjaajalla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto;

25) apulaiskamreerilla, reviisorilla, pääkirjanpitäjällä, osastosihteerillä, ministerin sihteerillä, apulaistarkastajalla ja apulaistutkijalla virkaan soveltuva tutkinto; sekä

26) muilla virkamiehillä sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

19 §

Kansliapäällikön, osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, toimistopäällikön ja hallitussihteerin nimittämisestä on säädetty valtioneuvoston ohjesäännössä (995/43).

Poliisiylijohtajan, neuvottelevan virkamiehen ja poliisiosaston apulaispäällikkönä toimivan poliisiylitarkastajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä virkaa haettavaksi julistamatta.

Hallitusneuvoksen, toimistopäällikkönä, toimistopäällikkönä toimivan poliisiylitarkastajan ja vanhemman hallitussihteerin, toimistopäällikkönä nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä.

Muut virkamiehet nimittää tai ottaa ministeriö.

Pääsihteerin sekä kunnallistalouden neuvottelukunnan sihteereinä toimivien erikoistutkijan ja ylitarkastajan virkojen täyttämisestä samoin kuin rajavartio-osaston virkojen täyttämisestä on säädetty erikseen.

Virkamiesten tehtävät
20 §

Kansliapäällikön tehtävänä on seurata ministeriön hallinnonalalla tapahtuvaa kehitystä sekä tehdä tarpeellisia aloitteita lainsäädännöksi ja muiksi uudistuksiksi. Kansliapäällikön tulee ministerin lähimpänä apuna sovittaa yhteen ministeriön eri osastojen toimintoja sekä osallistua laajakantoisten tai muutoin tärkeiden asioiden valmisteluun ja toteuttamiseen. Kansliapäällikkö käsittelee myös asiat, jotka ministeri niiden tärkeyden tai laadun vuoksi on antanut hänen käsiteltäväkseen. Lisäksi kansliapäällikön tehtävistä on voimassa, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä on säädetty.

21 §

Osastopäällikön tulee:

1) olla osaston toimialaan kuuluvissa asioissa ministerin apuna;

2) johtaa osaston toimintaa ja huolehtia sen työskentelyedellytysten kehittämisestä sekä valvoa, että osaston asiat hoidetaan tehokkaasti;

3) seurata hallintoa ja olojen kehitystä osaston toimialalla sekä tehdä tarpeellisia aloitteita lainsäädännöksi ja muiksi uudistuksiksi;

4) huolehtia osastonsa toimialan tarkoituksenmukaisesta ja taloudellisesta suunnittelusta; sekä

5) käsitellä tärkeimmät osaston asiat.

22 §

Poliisiylijohtajan tulee sen lisäksi, mitä 21§:ssä on säädetty, ministerin antamien yleisten ohjeiden mukaisesti:

1) johtaa ja valvoa poliisin toimintaa maassa;

2) ilmoittaa ministerille tärkeimmistä yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä poliisin toimintaa koskevista tapahtumista ja havainnoistaan;

3) pitää yhteyttä asianomaisiin muiden hallinnonalojen viranomaisiin;

4) tarkastaa ja tarkastuttaa poliisiviranomaisten toimintaa; sekä

5) huolehtia yhteydenpidosta ulkomaisiin poliisiviranomaisiin.

23 §

Neuvottelevan virkamiehen tehtävänä on osallistua kunnallishallinnon kehittämiseen, seurata sen kansainvälistä kehitystä ja valmistella alan erityiskysymyksiä.

Neuvottelevan virkamiehen tulee tarvittaessa hoitaa myös muita ministeriön määräämiä erityistehtäviä.

24 §

Apulaisosastopäällikön tehtävänä on:

1) johtaa, kehittää ja valvoa osastopäällikön apuna osaston toimintaa; ja

2) käsitellä ne osastolle kuuluvat asiat, jotka osaston työjärjestyksen mukaan kuuluvat apulaisosastopäällikölle.

25 §

Poliisiosaston apulaispäällikkönä toimivan poliisiylitarkastajan tulee poliisiylijohtajan apuna seurata ja valvoa poliisin toimintaa maassa ja toimittaa sitä koskevia tarkastuksia.

26 §

Toimistopäällikön ja pääsihteerin tehtävistä on soveltuvin osin vastaavasti voimassa, mitä 21§:ssä on osastopäällikön tehtävistä säädetty.

27 §

Osastojen ja toimistojen tehtävistä sekä asioiden käsittelystä ministeriössä määrätään tarkemmin ministeriön työjärjestyksessä (työjärjestys), jonka ministeri vahvistaa.

Osaston virkamiesten tehtävistä sekä asioiden käsittelystä osastolla määrätään osaston työjärjestyksessä (osaston työjärjestys), jonka osastopäällikkö vahvistaa.

Rajavartio-osaston ja sen virkamiesten tehtävistä on säädetty tai määrätty erikseen.

Vahvistetusta työnjaosta riippumatta virkamies on velvollinen tarvittaessa suorittamaan tehtävät, jotka ministeri, kansliapäällikkö tai asianomaisen toimintayksikön päällikkö hänelle määrää.

28 §

Kansliapäällikön ollessa estynyt hänen sijaisenaan toimii yleisen osaston osastopäällikkö tai tämänkin ollessa estynyt se tai ne osastopäälliköt, jotka ministeri määrää.

Osastopäällikön ollessa estynyt hänen sijaisenaan toimii apulaisosastopäällikkö tai ministerin määräämä toimistopäällikkö.

Neuvottelevan virkamiehen ollessa estynyt hänen sijaisenaan toimii tarvittaessa ministerin määräämä virkamies.

Muiden virkamiesten sijaisista määrää asianomainen osastopäällikkö.

29 §

Henkilöstön osallistumisesta sitä itseään koskevan päätöksenteon valmisteluun ministeriössä ja sen osastoissa määrätään virastodemokratiaohjesäännössä, jonka ministeriö vahvistaa.

Virastodemokratian toteuttamisesta rajavartio-osastossa on voimassa, mitä siitä erikseen on säädetty tai määrätty.

30 §

Jos on epäselvää, minkä osaston käsiteltäväksi jokin asia kuuluu, tämän ratkaisee kansliapäällikkö, mikäli ministeri ei siitä määrää.

Vastaavasti kansliapäällikkö ratkaisee osastojen yhteisten virkamiesten kohdalta ja osastopäällikkö osastonsa kohdalta, minkä virkamiehen tai toimiston käsiteltävä asia on.

Asiain ratkaiseminen
31 §

Kansliapäällikkö, osastopäällikkö, apulaisosastopäällikkö ja toimistopäällikkö sekä muut virkamiehet ratkaisevat ministeriössä päätettävät 32-55§:ssä mainitut asiat, jollei asiaa ole valtioneuvoston ohjesäännön 32§:n perusteella alistettava ministerin ratkaistavaksi taikka jollei ministeri, kansliapäällikkö tai osastopäällikkö ole pidättänyt asiaa ratkaistavakseen.

Jäljempänä 32-55§:ssä säädetystä ratkaisuvallan käyttämisestä annetaan tarpeellisilta osin tarkemmat määräykset työjärjestyksessä.

Rajavartio-osastossa käsiteltävien asioiden ratkaisemisesta on säädetty erikseen.

32 §

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon antamista asioissa, jotka kuuluvat useamman kuin yhden osaston toimialaan;

2) ministeriön käyttövaroja;

3) neuvottelevan virkamiehen, osastopäälliköiden ja heidän sijaistensa vuosilomajärjestystä ja vuosilomia;

4) ulkomaille tehtäviä virkamatkoja koskevien määräysten antamista neuvottelevalle virkamiehelle ja osastopäälliköille;

5) lakkautuspalkalle asettamista;

6) ministeriön sisäistä järjestystä;

7) edellä 14§:n 1 momentin 24-26 kohdassa mainittujen virkamiesten nimittämistä ja harkinnanvaraista virkavapautta sekä väliaikaisen hoitajan ja viransijaisen ottamista näihin virkoihin;

8) ministeriön tilapäisten virkamiesten ja työsopimussuhteisen henkilöstön ottamista; sekä

9) harkinnanvaraista virkavapautta enintään vuodeksi 14§:n 1 momentin 12-23 kohdassa mainituille virkamiehille sekä viran väliaikaisen hoitajan ja viransijaisen ottamista enintään vuodeksi näihin virkoihin.

33 §

Osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon antamista osaston toimialaan kuuluvissa asioissa, jollei asia jäljempänä säädetyn perusteella kuulu muun virkamiehen ratkaistavaksi;

2) osaston virkamiesten ja muun henkilöstön vuosilomajärjestystä ja vuosilomia, lukuun ottamatta osastopäällikön ja hänen sijaistensa lomia;

3) virkamatkoja koskevien määräysten antamista osaston virkamiehille;

4) osaston toimialaan kuuluvien komiteoiden sihteereiden palkkioiden vahvistamista sekä komiteanmietintöjen painos- tai monistemäärää ja mietintöjen jakelua; sekä

5) osaston käytettäväksi tai sen toimialalle osoitettujen määrärahojen käyttämistä.

Osaston työjärjestyksellä voidaan määrätä 5 kohdassa mainitut asiat apulaisosastopäällikön tai toimistopäällikön ratkaistavaksi.

34 §

Toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat lausunnon antamista toimiston toimialaan kuuluvissa asioissa, joiden merkitys ei ole huomattava.

35 §

Yleisen osaston osastopäällikkö ratkaisee 33§:n 1 momentin 1-4 kohdassa mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön käytettäväksi yleisiin kulutusmenoihin ja kalustohankintoihin osoitettujen määrärahojen käyttämistä,

2) edellä 14§:n 1 momentin 27 ja 28 kohdassa mainittujen virkamiesten nimittämistä ja harkinnanvaraista virkavapautta sekä viran väliaikaisen hoitajan ja viransijaisen ottamista näihin virkoihin;

3) virkavapautta, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla;

4) valtion virkamieslain (755/86) 30§:n 1 momentissa tarkoitetun sopimuksen tekemistä;

5) sivutoimilupia ja -ilmoituksia; sekä

6) kaluston ja muun siihen verrattavan omaisuuden poistamista.

36 §

Yleisen osaston yleisen toimiston toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) ikälisiä, vuosilomakorvauksia sekä muita virkaehtosopimuksiin tai työsuhteen ehtoja koskeviin säännöksiin perustuvia palkanlisiä ja lisäpalkkioita; ja

2) todistuksen antamista irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä.

37 §

Yleisen osaston taloustoimiston toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriölle tilivirastona kuuluvia tehtäviä;

2) tileistä poistoa;

3) sairausvakuutuslaista (364/63) ministeriölle aiheutuvia henkilöstöhallinnon tehtäviä;

4) myöhästyneinä esitettyjen matkalaskujen maksamista; sekä

5) lupaa oman auton käyttämiseen virkamatkoilla.

38 §

Lääni- ja kuntaosaston apulaisosastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) virkavapautta maaherralle ja väestörekisterikeskuksen ylijohtajalle silloin kun on kysymys virkavapaudesta, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla; ja

2) todistuksen antamista irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä maaherralle, lääninneuvokselle ja väestörekisterikeskuksen ylijohtajalle.

39 §

Lääni- ja kuntaosaston läänitoimiston toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) virkavapautta yli kolmeksi kuukaudeksi lääninoikeuden puheenjohtajana toimivalle lääninneuvokselle, lääninoikeudessa toimivalle lääninneuvokselle ja lääninasessorille silloin kun on kysymys virkavapaudesta, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla; ja

2) todistuksen antamista irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä lääninasessorille.

40 §

Poliisiylijohtaja ratkaisee 33§:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) poliisin toiminnallista johtamista;

2) harkinnanvaraista virkavapautta enintään vuodeksi poliisiasetuksen 52§:n 3 momentissa mainituille virkamiehille sekä viran väliaikaisen hoitajan ja viransijaisen ottamista enintään vuodeksi näihin virkoihin;

3) poliisin henkilökunnan koulutusta;

4) tiedotusta;

5) poliisin kansainvälistä yhteistyötä;

6)ulkomaalaisen maasta karkottamista; sekä

7)luvan antamista ampuma-aseiden ja ampumatarvikkeiden maahantuontiin.

41 §

Poliisiosaston apulaispäällikkönä toimiva poliisiylitarkastaja ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) poliisivaltuuksien myöntämistä;

2) poliisin tunnuskuvan käyttämistä;

3) rikoksentekijöiden luovuttamista;

4) vankien ja pidätettyjen kuljetusta;

5) automaattista tietojenkäsittelyä, jollei jäljempänä toisin säädetä; sekä

6) kanteluja.

42 §

Poliisiosaston hallintotoimiston toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) virkavapautta tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai sisäasiainministeriön nimittämille poliisin virkamiehille silloin kun on kysymys virkavapaudesta, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla;

2) todistuksen antamista irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä tasavallan presidentin, valtioneuvoston ja sisäasiainministeriön nimittämille poliisin virkamiehille; sekä

3) ikälisiä poliisikoiralaitoksen ja poliisivarikoiden virkamiehille.

43 §

Poliisiosaston poliisitoimiston päällikkönä toimiva poliisiylitarkastaja ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) poliisin toiminnallista johtamista poliisiylijohtajan antamien yleisten ohjeiden mukaan;

2) liikuntakasvatusta ja urheilua;

3) poliisikoiratoimintaa;

4) oikeuslääkeopillisia tutkimuksia;

5) löytötavaraa; sekä

6) työntutkimusta ja rationalisointia.

44 §

Poliisiosaston poliisitoimiston ylitarkastajat ratkaisevat toimistopäällikön ohella 43 §:ssä mainittuja asioita työjärjestyksessä määrättävän tehtäväjaon mukaisesti.

45 §

Poliisiosaston teknillisen toimiston toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) kalustoa ja teknistä välineistöä sekä niiden hankintaa ja jakamista;

2) toimitiloja ja niiden hankintaa;

3) poliisivarikoita ja poliisikoiralaitosta, mikäli asia ei kuulu muun toimiston käsiteltäviin;

4) menetetyksi tuomitun omaisuuden ottamista valtion käyttöön ja ampuma-aseiden lunastamista valtiolle; sekä

5) ulkomaisten sotilaiden hautoja.

46 §

Poliisiosaston teknillisen toimiston yli-insinööri ja toimistoinsinöörit ratkaisevat toimistopäällikön ohella 45§:ssä mainittuja asioita työjärjestyksessä määrättävän tehtäväjaon mukaisesti.

47 §

Poliisiosaston ulkomaalaistoimiston toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) ulkomaalaislain (400/83) 32§:ssä tarkoitettua oikaisun hakemista poliisin tai passintarkastajan päätökseen;

2) ulkomaalaisen käännyttämistä rajalta;

3) ulkomaalaislain 3§:n 2 momentissa ja passilain (642/86) 11§:n 1 momentissa tarkoitettuja lupia;

4) muukalaispasseja ja matkatodistuksia;

5) ulkomaalaisen maastapoistumiskieltoa;

6) ulkomaalaisen maahantulo-, oleskelu- ja työlupaa; sekä

7) ulkomaalaisen säilöönottoajan pidentämistä.

48 §

Poliisiosaston ulkomaalaistoimiston ylitarkastaja, tarkastaja, esittelijä, osastosihteeri, apulaistarkastaja ja toimistosihteeri ratkaisevat toimistopäällikön ohella 47§:ssä mainittuja asioita työjärjestyksessä määrättävän tehtäväjaon mukaisesti.

Osastosihteerille, apulaistarkastajalle ja toimistosihteerille, jotka on otettu ministeriön esittelijöiksi, saadaan kuitenkin antaa ratkaistaviksi ainoastaan sellaisia asioita, joissa ratkaisut perustuvat toimistopäällikön antamiin yleisiin ohjeisiin.

Ylitarkastaja ratkaisee asiat esittelystä. Hakemukset, joihin myönteistä päätöstä ei voida antaa, ratkaisee tarkastaja esittelystä. Muut ratkaisut tehdään ilman esittelyä.

49 §

Poliisiosaston tietojärjestelmätoimiston toimistopäällikkö ratkaisee tietojenkäsittelyvälineitä ja -laitteita sekä niiden hankintaa ja jakamista koskevat asiat.

50 §

Poliisiosaston tietojärjestelmätoimiston ylitarkastajat ratkaisevat toimistopäällikön ohella 49§:ssä mainittuja asioita työjärjestyksessä määrättävän tehtäväjaon mukaisesti.

51 §

Pelastusosaston osastopäällikkö ratkaisee 33§:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) valtionosuuksiin liittyviä ennakkoratkaisuja ja oikaisuvaatimuksia sekä valtionavustusten, lainojen ja muiden avustusten ja korvausten sekä niiden ennakoiden myöntämistä ja maksattamista;

2) yleissuunnittelun ja -järjestelyjen toteuttamista sekä tähän perustuvia alueellisia ja paikallisia suunnitelmia ja järjestelyjä;

3) koulutuksen sekä tiedotuksen että valistuksen yleisjärjestelyjen vahvistamista;

4) harkinnanvaraista virkavapautta enintään vuodeksi pelastushallinnon koulutuskeskuksen johtajalle ja apulaisjohtajalle sekä viran väliaikaisen hoitajan ja viransijaisen ottamista enintään vuodeksi näihin virkoihin;

5) pelastushallinnon koulutuskeskuksen henkilöstön sijoittamista koulutuskeskukseen kuuluviin oppilaitoksiin;

6) pelastushallinnon koulutuskeskuksen kiinteistössä olevan asunnon vuokraamista muulle kuin koulutuskeskuksen henkilökuntaan kuuluvalle;

7) vaarallisten aineiden valvontaa ja suojautumista niitä vastaan;

8) hälytys- ja viestitoiminnan teknillistä toteuttamista;

9) väestönsuojeluasetuksen (237/59) 8 ja 9§:ssä mainituilta väestönsuojilta vaadittavaa kokoa;

10) poikkeuksia ja helpotuksia väestönsuojeluasetuksen 12§:n 2 momentin ja 13§:n mukaan sekä 14§:n nojalla annetuista määräyksistä; sekä

11) työturvallisuutta.

52 §

Pelastusosaston hallintotoimiston toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) valtionosuuksien sekä niiden ennakoiden myöntämistä ja maksattamista;

2) virkavapautta pelastushallinnon koulutuskeskuksen johtajalle ja apulaisjohtajalle silloin kun on kysymys virkavapaudesta, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla;

3) todistuksen antamista irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä koulutuskeskuksen johtajalle ja apulaisjohtajalle; sekä

4) vuokra-arvojen määräämistä.

53 §

Pelastusosaston valmiustoimiston toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) valmiuden tarkastamista ja siitä johtuvia toimenpiteitä;

2) rakennusten varaamista;

3) materiaalien varastointia ja käyttöä;

4) vähäisiä muutoksia suojelukohteiden rajoihin; sekä

5) muuta kuin teknillistä tutkimusta.

54 §

Pelastusosaston koulutus- ja tiedotustoimiston toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) vapaaehtoisten järjestöjen toiminnan ohjaamista ja valvontaa;

2) vahvistettujen koulutusta, tiedotusta ja valistusta koskevien yleisjärjestelyjen toteuttamista; sekä

3) julkaisuja.

Lisäksi toimistopäällikkö ratkaisee ilman esittelyä väestönsuojelulain (438/58) 6§:n 2 momentissa tarkoitettuun koulutukseen kutsumista koskevat asiat.

55 §

Pelastusosaston teknillisen toimiston toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) teknillisluonteista tutkimusta, ohjausta, neuvontaa ja tarkastusta sekä niistä johtuvia toimenpiteitä;

2) edellä 12§:n 1 kohdassa mainittuja laitteita sekä nuohousta ja palotarkastuksia;

3) sammutusveden ottopaikkoja;

4) kaluston, välineiden ja laitteiden laatu- ja tyyppivaatimuksia;

5) väestönsuojien ja muiden suojarakenteiden sekä niiden laitteiden suunnittelua, kehittämistä, tarkastusta ja käyttöä; sekä

6) elokuvanäytännöistä annettuun asetukseen (809/78) perustuvia poikkeuslupia.

Erinäisiä säännöksiä
56 §

Mikäli toisin ei ole säädetty, ministeriöstä on voimassa, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä on säädetty.

Voimaantulo
57 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1988 ja sillä kumotaan sisäasiainministeriöstä 16 päivänä syyskuuta 1983 annettu asetus (753/83) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Aikaisemman asetuksen nojalla annettu työjärjestys ja virastodemokratiaohjesääntö ovat kuitenkin edelleen noudatettavina, kunnes sisäasiainministeriö toisin määrää.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.