339/1988

Annettu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 1988

Asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 2 päivänä marraskuuta 1984 annetun työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun asetuksen (742/84) 10§ ja

lisätään asetukseen uusi 10 a-10 d§ seuraavasti:

10 §

Lautakunnassa voi olla sihteerin, esittelijän, notaarin, kirjaajan, osastosihteerin, toimistosihteerin ja konekirjoittajan virkoja. Lisäksi lautakunnassa voi olla tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteista henkilökuntaa.

Lautakunnassa voi myös olla sivutoimisia esittelijöitä.

10 a §

Kelpoisuusvaatimuksena työttömyysturvalautakunnan virkoihin on:

1)sihteerin virkaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin;

2)esittelijän virkaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto;

3)notaarin virkaan soveltuva korkeakoulututkinto;

4)osastosihteerin virkaan ylioppilastutkinto tai soveltuva ammatillisessa koulutuksessa suoritettu tutkinto; sekä

5)muihin virkoihin niihin soveltuva koulutus.

10 b §

Sihteerin nimittää sosiaali- ja terveysministeriö.

Muun henkilökunnan nimittää tai ottaa työttömyysturvalautakunta.

10 c §

Jos kysymyksessä on sellaisen virkavapauden myöntäminen, jonka saamiseen virkamiehellä on laissa säädetyin tai virkaehtosopimuksessa sovituin edellytyksin oikeus, taikka muusta virkavapaudesta, joka kestää enintään vuoden, virkavapauden sihteerille myöntää työttömyysturvalautakunta. Yli vuoden kestävän harkinnanvaraisen virkavapauden myöntämisestä sihteerille päättää sosiaali- ja terveysministeriö.

Jos sihteerin virka on tullut avoimeksi, sosiaali- ja terveysministeriö päättää viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta yli yhden vuoden ajaksi ja lyhyemmäksi ajaksi työttömyysturvalautakunta. Sosiaali- ja terveysministeriö päättää sihteerin viran hoitamisesta myös yli vuoden kestävän virkavapauden aikana ja työttömyysturvalautakunta lyhyemmän virkavapauden aikana.

10 d §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1988.

Asetuksen 10 a §:ssä säädettyjen kelpoisuusvaatimusten estämättä tämän asetuksen voimaan tullessa virassa oleva henkilö on edelleen kelpoinen työttömyysturvalautakunnan samannimiseen virkaan.

Täytettäessä virkaa, jonka hakuaika päättyy ennen 1 päivää toukokuuta 1988, sovelletaan hakuajan päättyessä voimassa olleita kelpoisuusvaatimuksia.

Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.