317/1988

Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 1988

Verohallituksen päätös liikkeen- ja ammatinharjoittajan työmatkasta aiheutuneen elantokustannusten lisäyksen vähentämisestä vuodelta 1988 toimitettavassa verotuksessa

Verohallitus on elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetun lain 8§:n 12 kohdan nojalla, sellaisena kuin se on 21 päivänä marraskuuta 1986 annetussa laissa (824/86), määrännyt:

1 §

Liikkeen- ja ammatinharjoittajalla on oikeus vähentää omasta ja puolisonsa elinkeinotoimintaan liittyvästä tilapäisestä matkasta aiheutunut elantokustannusten lisäys kirjanpitoon kirjattujen menojen tai muun luotettavan selvityksen mukaisesti.

Jos matkasta aiheutunutta elantokustannusten lisäystä ei ole vähennetty 1 momentin mukaisesti, vähennys saadaan tehdä tämän päätöksen 3, 4 ja 5§:ssä määrätyllä tavalla.

2 §

Elantokustannusten lisäyksellä tarkoitetaan määrää, jolla verovelvollisen ruokailu- ja muut elantokustannukset matkan johdosta ylittävät hänen tavanomaiset elantokustannuksensa. Matkustamisesta ja majoittumisesta aiheutuneet menot saadaan vähentää erikseen.

3 §

Jos matkan aikana on yövytty, elantokustannusten lisäyksenä saadaan vähentää 75 markkaa matkavuorokaudelta. Jos matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden vähintään 6 tunnilla, saadaan lisäksi vähentää 43 markkaa.

Matkavuorokaudella tarkoitetaan 24 tunnin pituista ajanjaksoa, joka alkaa verovelvollisen lähtiessä matkalle toimipaikastaan tai asunnostaan ja päättyy hänen palatessaan toimipaikkaansa tai asuntoonsa.

4 §

Jos matkan aikana ei ole yövytty, elantokustannusten lisäyksenä saadaan vähentää 43 markkaa, mikäli matka on kestänyt vähintään 10 tuntia ja ulottunut vähintään 50 kilometrin etäisyydelle verovelvollisen toimipaikasta tai asunnosta.

5 §

Jos ulkomaille tehdyn matkan aikana on yövytty, elantokustannusten lisäyksenä saadaan vähentää määrä, joka vastaa vuodelta 1988 toimitettavassa verotuksessa verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä annetussa verohallituksen päätöksessä mainittuja ulkomaille tehdyistä työmatkoista suoritettavien päivärahojen enimmäismääriä. Jos matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden vähintään 6 tunnilla, saadaan lisäksi vähentää 104 markkaa.

Jos matkan aikana ei ole yövytty ulkomailla, elantokustannusten lisäyksenä saadaan vähentää 104 markkaa, mikäli matka on kestänyt vähintään 10 tuntia.

6 §

Vähennyksen saamiseksi verovelvollisen on esitettävä selvitys matkan ajankohdasta, kestoajasta ja kohteesta sekä sen liittymisestä elinkeinotoimintaan.

7 §

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1988. Sitä sovelletaan vuodelta 1988 toimitettavassa verotuksessa.

Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 1988

Pääjohtajan estyneenä ollessa, Ylijohtaja
Paavo Paavola

Ylitarkastaja
Anneli Kukkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.