298/1988

Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 1988

Laki mielisairaslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 2 päivänä toukokuuta 1952 annetun mielisairaslain (187/52) 9§:n 1 momentti, 12§, 36 a§:n 2 momentti ja 36 c§,

sellaisina kuin ne ovat, 9§:n 1 momentti 17 päivänä syyskuuta 1982 annetussa laissa (694/82), 12§ ja 36 a§:n 2 momentti 23 päivänä kesäkuuta 1977 annetussa laissa (521/77) ja 36 c§ muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja mainitulla 17 päivänä syyskuuta 1982 annetulla lailla, sekä

lisätään 43§:ään, sellaisena kuin se on 14 päivänä kesäkuuta 1985 annetussa laissa (477/85), uusi 2 momentti seuraavasti:

9 §

Kunnallisen mielisairaanhoitolaitoksen on järjestettävä mielisairaanhoitoa ja toimitettava mielentilan tutkimuksia ensisijaisesti henkilölle, jolla on väestökirjalain (141/69) mukainen kotipaikka laitosta ylläpitävässä kunnassa tai laitosta ylläpitävän kuntainliiton jäsenkunnassa, sekä sellaiselle kyseisessä kunnassa oleskelevalle Suomen kansalaiselle, jolla ei ole Suomessa väestökirjalain mukaista kotipaikkaa.


12 §

Valtion mielisairaalaan otetaan hoidettaviksi mielisairaita ja muita mielenterveyden häiriöitä potevia henkilöitä, joiden hoito on erityisen vaarallista tai erityisen vaikeaa.

Valtion mielisairaalaan voidaan ottaa hoidettaviksi muitakin kuin 1 momentissa mainittuja mielisairaita tai muita mielenterveyden häiriöitä potevia henkilöitä, jollei heidän hoitonsa 9§:ssä tarkoitetussa kunnallisessa mielisairaanhoitolaitoksessa hoidon järjestämisen kannalta ole tarkoituksenmukaista.

Valtion mielisairaalassa voidaan suorittaa mielentilan tutkimuksia henkilöille, joiden mielentila on 25, 33 ja 36 a§:n 2 momentin mukaan tutkittava mielisairaalassa.

Päätöksen valtion mielisairaalaan ottamisesta tekee lääkintöhallitus.

36 a §

Milloin henkilön mielisairaanhoidon tarpeen selvittämiseksi on välttämätöntä, lääkintöhallitus voi määrätä 1 momentissa tarkoitetun henkilön mielentilan tutkimista varten mielisairaalaan, kuitenkin enintään 30 päiväksi. Lääkintöhallituksen päätöksen täytäntöönpanosta huolehtii se huoltopiiriä ylläpitävä kunta tai kuntainliitto, jonka on tarvittaessa järjestettävä henkilölle 9§:ssä säädettyä mielisairaanhoitoa.

36 c §

Kustannukset 33§:ssä tarkoitetusta mielentilan tutkimuksesta suoritetaan valtion varoista.

43 §

Jollei muuta ole sovittu, 1 momentissa tarkoitetun korvauksen suorittaa se huoltopiiriä ylläpitävä kunta tai kuntainliitto, jonka on 9§:n 1 momentin mukaisesti järjestettävä potilaalle mielisairaanhoitoa. Jos kunta on jäsenenä useammassa huoltopiirin kuntainliitossa, korvausvelvollisuus on sen huoltopiirin kuntainliitolla, johon kunta kuuluu.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 43/87
Talousvaliok. miet. 1 /88
Suuren valiok. miet. 9/88

Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.