290/1988

Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 1988

Asetus ajoneuvoasetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan 26 päivänä maaliskuuta 1982 annetun ajoneuvoasetuksen (233/82) 18§:n 1 momentti ja 3 momentin a ja k kohta, 20§:n 1 momentti, 23§:n 1 momentti, 24§:n 1 momentti, 26§:n 2 momentin e ja f kohta, 35§:n 3 momentti, 36§:n 1 ja 3 momentti sekä 48 a§:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 18§:n 1 momentti osittain muutettuna 5 päivänä kesäkuuta ja 27 päivänä marraskuuta 1987 annetuilla asetuksilla (536/87 ja 874/87), 18§:n 3 momentin a ja k kohta, 24§:n 1 momentti ja 26§:n 2 momentin e ja f kohta mainitussa 27 päivänä marraskuuta 1987 annetussa asetuksessa, 20§:n 1 momentti osittain muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella, 23§:n 1 momentti osittain muutettuna 21 päivänä joulukuuta 1984 annetulla asetuksella (1029/84) ja mainitulla 27 päivänä marraskuuta 1987 annetulla asetuksella sekä 48 a§:n 1 momentti 22 päivänä tammikuuta 1988 annetussa asetuksessa (59/88), sekä

lisätään 17§:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 27 päivänä marraskuuta 1987 annetulla asetuksella, uusi g kohta, jolloin nykyinen g-k kohta siirtyy h-l kohdaksi ja 26§:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa asetuksessa, uusi g kohta seuraavasti:

17 §

1. Moottorikäyttöisessä ajoneuvossa tulee olla, jollei jäljempänä toisin säädetä:


g) ajoneuvon ulkopuolelle edessä tai yli yhden metrin takana ulottuvan muuta rakennetta kapeamman rakenneosan tai varusteen merkitsemiseksi sivuille näkyvät ruskeankeltaiset heijastimet;


18 §

1.Autossa tulee olla 17§:ssä mainitut laitteet ja varusteet. Lisäksi autossa tulee olla:

a)seisontajarru ja paineilmajarruin varustetussa kuorma-, linja- ja erikoisautossa, jonka kokonaispaino on vähintään 12 000 kg, varajarru;

b)vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetussa säiliöautossa, jonka kokonaispaino on suurempi kuin 12 000 kg, vastaavan kokonaispainoltaan yli 6 000 kg:n säiliöperävaunun vetoautossa ja paineilmajarruin varustetussa linja-autossa lukkiutumattomat jarrut;

c)peruutuslaite;

d)seisontavalot ja rekisterikilven valo;

e)jarruvalot ja peruutusvalo;

f)suuntavalot ja niiden hätävilkkukytkentä;

g)ammattimaiseen tilausliikenteeseen käytettävässä henkilöautossa ja perävaunun vetoautona käytettävässä kuorma-autossa näitä autoja osoittavat tunnusvalot, yli 2,6 metrin levyisen erikoiskuljetusperävaunun vetoautossa tällaista ylileveää kuljetusta osoittavat tunnusvalot ja heijastimet, linja-autossa äärivalot, hälytysajoneuvona käytettävässä autossa vilkkuva sininen hälytysvalo sekä hinausautossa, tienpitoon käytettävässä autossa, erikoiskuljetusperävaunun vetoautona käytettävässä autossa ja muussakin ministeriön erikseen määräämässä autossa vilkkuva ruskeankeltainen tunnus- ja varoitusvalo;

h)ajovalonheittimien pesulaite, ei kuitenkaan yksinomaan ammattimaiseen paikallis- tai lähiliikenteeseen käytettävässä linja-autossa;

i)tuulilasi, sen pyyhin ja pesulaite sekä huurteenpoistolaite;

j)takalasin huurteenpoistolaite henkilöautossa, ei kuitenkaan maastohenkilöautossa eikä avonaisella korirakenteella varustetussa autossa;

k)nopeusmittari, kuorma- ja linja-autossa kuitenkin ajopiirturi; ajopiirturia ei kuitenkaan tarvitse olla yksinomaan ammattimaiseen paikallis- tai lähiliikenteeseen käytettävässä linja-autossa edellyttäen, että siinä on nopeusmittari;

l)taksamittari ammattimaiseen tilausliikenteeseen käytettävässä henkilöautossa, jollei lääninhallitus ole myöntänyt tästä vapautusta;

m)paikat rekisterikilpiä varten;

n)roiskesuojat ja autossa, jonka kokonaispaino on suurempi kuin 3 500 kg, takimmaisella akselilla roiskeläpät; puoliperävaunun vetoautossa roiskeläppiä ei kuitenkaan vaadita;

o)tarkoituksenmukainen, tarvittaessa erityisin laittein vaimennettu jousitus; jousitusta ei kuitenkaan vaadita autossa, jonka rakenteellinen nopeus on enintään 50 km/h tai jonka suurin sallittu nopeus on rajoitettu 50 km:iin/h;

p)paloturvallinen polttoainejärjestelmä ja turvallisesti sijoitettu polttoainesäiliö polttomoottorilla varustetussa autossa;

q)turvavyö kutakin varsinaista istumapaikkaa varten, jos auton kokonaispaino on enintään 3 500 kg, ei kuitenkaan sivulle eikä taakse suunnatulla istumapaikalla, ei myöskään tilapäiseen käyttöön tarkoitetulla, kokoon taitettavalla istuimella;

r)laite luvattoman käytön estämiseksi;

s)vetokoukku tai vetokytkin edessä ja takana linja-autossa sekä takana kuorma-autossa, jonka akselipaino on suurempi kuin 6 000 kg; ja

t)takapuskuri tai sitä vastaava laite alleajon estämiseksi, jos auton kokonaispaino on suurempi kuin 3 500 kg, jollei ministeriö toisin määrää.


3. Autossa saa olla 17§:ssä ja tämän pykälän 1 momentissa mainittujen valojen ja heijastimien lisäksi:

a) lisäkaukovalot ja lumen aurausta suorittavassa autossa ylös asennetut lisäkauko- ja lisälähivalot;


k) kuorma- ja erikoisautossa ja katsastustoimipaikan hyväksymänä muussakin erikoistarkoituksiin käytettävässä autossa kuormausta, purkausta tai muuta käyttöä varten välttämättömät työ- ja apuvalot;


20 §

1.Mopossa tulee olla 17§:ssä mainitut laitteet ja varusteet. Lisäksi siinä tulee olla:

a)etu- ja sivuheijastimet;

b)polttomoottorilla varustettuna paloturvallinen polttoainejärjestelmä;

c)laite luvattoman käytön estämiseksi; ja

d)roiskesuojat.


23 §

1. Hinattavassa ajoneuvossa tulee olla, jollei jäljempänä toisin säädetä:

a) takavalot;

b) etu- ja takaheijastimet;

c) suuntavalot, milloin vetävän ajoneuvon suuntavalot eivät ole selvästi näkyvissä;

d) ilmarenkaat, jalakset tai kumipäällysteiset telat;

e) tarkoituksenmukainen, tarvittaessa erityisin laittein vaimennettu jousitus, jos hinattava ajoneuvo on varustettu ilmarenkain eikä sen nopeutta ole rajoitettu 50 km:iin/h tai sitä pienemmäksi;

f) ajoneuvon valmistajan tai viranomaisen antama valmistenumero pysyvästi merkittynä, jos kysymyksessä on rekisteriin merkittävä perävaunu;

g) kestävät ja tarkoituksenmukaiset kytkinlaitteet vetävän ajoneuvon ja hinattavan ajoneuvon välillä;

h) yli 15,5 metrin pituisen ajoneuvoyhdistelmän osana olevassa hinattavassa ajoneuvossa taakse suunnattu pituutta osoittava kilpi; ja

i) traktoriin tai moottorityökoneeseen kytketyn hinattavan ajoneuvon takana hitaan ajoneuvon kilpi.


24 §

1.Auton perävaunussa tulee olla 23§:ssä mainitut laitteet ja varusteet. Lisäksi siinä tulee olla:

a)luotettava ja tehokas käyttöjarru, ei kuitenkaan kevyessä perävaunussa;

b)seisontajarru ja laite, joka saattaa perävaunun jarrut toimintaan kytkennän pettäessä;

c)vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetun säiliöajoneuvoyhdistelmän perävaunussa, jonka kokonaispaino on vähintään 6 000 kg, lukkiutumattomat jarrut;

d)etuvalot;

e)sivuvalot, milloin perävaunun korirakenteen pituus on yli 6 metriä;

f)jarruvalot;

g)suuntavalot;

h)valaistu paikka rekisterikilpeä varten;

i)yli 2,6 metrin levyisessä erikoiskuljetusperävaunussa tällaista ylileveää kuljetusta osoittavat tunnusvalot ja heijastimet;

j)roiskesuojat ja perävaunussa, jonka kokonaispaino on suurempi kuin 3 500 kg, takimmaisella akselilla roiskeläpät;

k)varoituskolmio; ja

l)takapuskuri tai sitä vastaava laite alleajon estämiseksi, jos perävaunun kokonaispaino on suurempi kuin 3 500 kg, jollei ministeriö toisin määrää.


26 §

2. Hinattavassa laitteessa saa olla 23§:ssä mainittujen valojen ja heijastimien lisäksi:


e) sivuvalot;

f) sivuheijastimet; ja

g) työvalot, jos hinattavan laitteen kokonaispaino on suurempi kuin 3 500 kg.

35 §

3.Ajoneuvon leveyttä määrättäessä ei taustapeiliä, suuntavaloja eikä sivuvaloja oteta huomioon, ei myöskään tienpitoon käytettävässä ajoneuvossa siihen tilapäisesti kiinnitettyjä laitteita.

36 §

1.Traktoria ja moottorityökonetta, jonka leveys on suurempi kuin 2,6 metriä mutta ei kuitenkaan yli 3,0 metriä, saa kuljettaa tiellä siirrettäessä traktoria tai moottorityökonetta työpaikalta toiselle tai huoltotarkoituksessa.


3.Traktoriin saa kytkeä hinattavan ajoneuvon, jonka leveys on enintään 2,6 metriä siitä huolimatta, että sen leveys ylittää traktorin leveyden. Kuitenkin saa traktoriin, jonka leveys on yli 2,6 metriä, kytkeä enintään traktorin levyisen hinattavan laitteen ehdolla, ettei hinattavaa laitetta kuljeteta tiellä muulloin kuin siirrettäessä sitä työpaikalta toiselle tai huoltotarkoituksessa.

48 a§

1.Ajopiirturissa saa samaa diagrammalevyä käyttää vain yksi kuljettaja.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1988.

Asetuksen 18§:n 1 momentin g kohtaa ja 24§:n 1 momentin i kohtaa sovelletaan ajoneuvoihin, jotka otetaan käyttöön 1 päivänä tammikuuta 1989 tai sen jälkeen, ja muilta osin 18§:n 1 momenttia ja 24§:n 1 momenttia, 18§:n 1 momentin n kohdan muutosta lukuun ottamatta ajoneuvoihin, jotka otetaan käyttöön 1 päivänä tammikuuta 1990 tai sen jälkeen.

Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.