285/1988

Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 1988

Laki työaikalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 2 päivänä elokuuta 1946 annettuun työaikalakiin (604/46) uusi 5 b, 11 a ja 17 a§ seuraavasti:

5 b §

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia 5§:n 1 momentin ja työehtosopimuksen säännöllisen työajan pituutta ja sijoittamista koskevien määräysten estämättä liukuvasta työajasta siten, että työntekijä voi sovituissa rajoissa määrätä työnsä päivittäisen alkamis- ja päättymisajankohdan. Sovittaessa liukuvan työajan käyttöönotosta on samalla sovittava kiinteästä työajasta, työajan vuorokautisesta liukumarajasta, lepoaikojen sijoittamisesta, säännöllisen työajan pidennysten ja alitusten enimmäiskertymästä sekä tasoittumisjaksosta.

Liukuvan työajan järjestelmässä säännöllistä vuorokautista työaikaa pidentää tai lyhentää liukuma-aika, joka voi olla enintään kaksi tuntia. Edellä 1 momentissa mainittu enimmäiskertymä saa olla enintään 20 tuntia ja tehdyn viikoittaisen säännöllisen työajan tulee tasoittua keskimäärin 5§:n 1 momentin tai työehtosopimuksen mukaisen säännöllisen työajan pituiseksi enintään kalenterivuoden aikana.

Jos syntyy erimielisyyttä siitä, onko sopimus tämän lain mukainen, asia voidaan saattaa työneuvoston ratkaistavaksi.

11 a §

Edellä 5 b§:ssä mainitussa työssä on 11§:ssä tarkoitettua ylityötä työ, jota työnantaja teettää työntekijän suostumuksella 5§:n 1 momentissa ja 5 b§:ssä mainittujen työaikojen lisäksi.

17 a §

Milloin viikoittainen säännöllinen työaika määräytyy 5 b§:ssä mainitun liukuvan työajan järjestelmän mukaan ja työnantaja tai työntekijä irtisanoo työsuhteen päättyväksi taikka työntekijä purkaa sen ennen kuin työaika on tasoittunut keskimäärin 5§:n 1 momentin tai työehtosopimuksen mukaisen säännöllisen työajan pituiseksi viikossa, lasketaan, montako tuntia tehty keskimääräinen työaika keskenjääneenä ajanjaksona on vuorokautista ylityötä mukaan lukematta viikkoa kohti pitempi kuin säännöllinen työaika ja sanotun tuntimäärän ylittäviltä tunneilta maksetaan ylityökorvausta vastaava korvaus.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1988.

Hallituksen esitys 166/87
Sosiaalivaliok. miet. 31/87
Suuren valiok. miet. 4/88

Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.