284/1988

Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 1988

Laki työsopimuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1970 annetun työsopimuslain (320/70) 34 c§, sellaisena kuin se on 11 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (30/85), sekä

lisätään lakiin uusi 34 d-34 h§ seuraavasti:

34 c §
Tilapäinen hoitovapaa

Työntekijällä on alle kymmenvuotiaan lapsensa tai muun hänen kodissaan pysyvästi asuvan alle kymmenvuotiaan lapsen äkillisesti sairastuessa oikeus saada enintään neljä työpäivää tilapäistä hoitovapaata hoidon järjestämiseksi tai lapsen hoitamiseksi.

Tilapäistä hoitovapaata voi pitää kerrallaan vain toinen lapsen vanhemmista. Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle välittömästi tilapäisen hoitovapaan käyttämisestä ja sen syystä.

Sopimus, jolla rajoitetaan työntekijälle tämän pykälän mukaan kuuluvia oikeuksia, on mitätön.

34 d §
Osittainen hoitovapaa

Työntekijä voi saada osittaista hoitovapaata alle nelivuotiaan lapsensa tai muun hänen kodissaan pysyvästi asuvan alle nelivuotiaan lapsen hoidon vuoksi sekä peruskoulun aloittavan lapsen hoidon vuoksi ensimmäisen lukukauden ajaksi.

Osittaisen hoitovapaan saamisen edellytyksenä on lisäksi, että lapsen molemmat vanhemmat ovat, tai milloin kyseessä on yksinhuoltaja, tämä on työssä kodin ulkopuolella ja että osittaiselle hoitovapaalle jäävän työntekijän työsuhde on yhdenjaksoisesti kestänyt vähintään yhden vuoden.

Osittaista hoitovapaata voi saada vain toinen lapsen vanhemmista kerrallaan.

34 e §
Osittaisen hoitovapaan toteuttaminen

Osittainen hoitovapaa toteutetaan työnantajan ja työntekijän sopimalla tavalla työajan lyhennyksenä siten, että työaika on kuusi tuntia vuorokaudessa ja 30 tuntia viikossa, jollei muusta ole sovittu.

Osittaisen hoitovapaan sijoittamisesta on sovittava työnantajan ja työntekijän kesken. Jollei muusta ole sovittu, osittainen hoitovapaa on annettava päivittäisen työajan lyhennyksenä ja se on sijoitettava työpäivän alkuun tai loppuun. Milloin työaika on määrätty viikkoa pitemmältä ajalta, osittainen hoitovapaa voidaan kuitenkin antaa siten, että työaika on keskimäärin 30 tuntia viikossa.

Työnantaja ei voi kieltäytyä sopimasta 34 d§:ssä tarkoitetun työntekijän kanssa 1 momentissa mainitusta osittaisesta hoitovapaasta ilman painavaa syytä. Tällainen syy voi olla vain osittaisesta hoitovapaasta työnantajalle tai liikkeen, laitoksen taikka viraston toiminnalle työpaikan koko ja käytetty tuotanto- ja palvelutekniikka huomioon ottaen aiheutuva merkittävä haitta. Työnantajan on perusteltava syy, johon hän vetoaa.

34 f §
Osittaisen hoitovapaan jaksottaminen ja keskeyttäminen

Työntekijä voi pitää osittaista hoitovapaata enintään yhden jakson vuodessa. Jakson vähimmäispituus on kuusi kuukautta, paitsi peruskoulun aloittavan lapsen vanhemmilla lukukauden pituus. Osittaista hoitovapaata koskeva sopimus on tehtävä kaksi kuukautta ennen sopimuksessa tarkoitetun osittaisen hoitovapaan alkamista. Työntekijän on esitettävä työnantajalle pyyntö osittaiselle hoitovapaalle jäämisestä kolme kuukautta ennen aiottua vapaata.

Osittaisen hoitovapaan keskeyttämisestä on sovittava työnantajan ja työntekijän välillä. Jollei tällaiseen sopimukseen päästä, työntekijällä on tehdystä sopimuksesta huolimatta oikeus perustellusta syystä keskeyttää osittainen hoitovapaa ilmoittamalla siitä työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen osittaisen hoitovapaan keskeyttämistä tai niin pian kuin mahdollista.

34 g §
Tilapäisen ja osittaisen hoitovapaan suhde työnantajan palkanmaksuvelvollisuuteen

Työnantaja ei ole velvollinen maksamaan palkkaa työntekijälle tilapäisen tai osittaisen hoitovapaan ajalta, ellei asiasta ole toisin sovittu.

34 h §
Työntekijän oikeus palata aikaisempaan työhön

Äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalta taikka hoitovapaalta tai tilapäiseltä tai osittaiselta hoitovapaalta palaavalla työntekijällä on oikeus palata aikaisempaan tai siihen rinnastettavaan työhön.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1988. Työntekijä voi kuitenkin saada 34 f§:n 1 momentin estämättä osittaista hoitovapaata peruskoulun vuonna 1988 aloittavan lapsen hoidon vuoksi.

Niillä aloilla, joilla voimassa oleva, yleiseksi katsottava valtakunnallinen työehtosopimus sisältää määräyksiä työntekijöillä olevista, tämän lain 34 c§:n 1 momentissa tarkoitettuja työntekijän poissaolo-oikeuksia vastaavista oikeuksista, sovelletaan tätä lakia kuitenkin vasta työehtosopimuksen voimassaolokauden päätyttyä.

Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.