276/1988

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1988

Opetusministeriön päätös mielipidelehtien tukemiseen osoitetun määrärahan jakoperusteista ja avustusten hakemisesta

Opetusministeriö on päättänyt tulo- ja menoarviossa mielipidelehtien tukemiseen osoitetun määrärahan jakoperusteista ja avustusten hakemisesta seuraavaa:

1 §

Mielipidelehdellä tarkoitetaan tässä päätöksessä Suomessa julkaistua ja painettua tiettyä kohtuullista tilausmaksua vastaan jokaisen saatavissa olevaa lehteä, joka kaupallisia pyrkimyksiä palvelematta välittää informaatiota kulttuurista, tieteestä, taiteesta tai yhteiskunnallisesta toiminnasta ja joka ei toimi yksinomaan tai pääasiassa jonkin yhteisön sisäisen tiedottamisen välineenä.

2 §

Avustusta voidaan tulo- ja menoarvion rajoissa myöntää mielipidelehden kustantajalle taloudellisesti vaikeassa asemassa olevan mielipidelehden tukemiseen edellyttäen, että lehti ilmestyy neljänä erillisenä numerona vuodessa ja että lehti on ilmestynyt vähintään yhden vuoden ajan ennen avustusvuotta.

3 §

Avustusta myönnetään enintään 70 prosenttia lehden arvioiduista kustannuksista. Mikäli avustuksen osuus lehden todellisista kustannuksista ylittää 70 prosenttia, tulee ylimenevä osa palauttaa.

Avustusta myönnettäessä otetaan sitä vähentävänä tekijänä huomioon muu kustantajan valtiolta, kunnalta, tai muulta julkisyhteisöltä saama tuki, jota käytetään tai voitaisiin käyttää lehden julkaisemiseen. Tällaisena tukena ei kuitenkaan pidetä tulo- ja menoarviossa posti- ja telelaitoksen käytettäväksi lehtien kuljetusmaksujen alentamiseen osoitettua lehdistön yleistä kuljetustukea.

4 §

Avustusta saadaan käyttää vain sen lehden toimitus-, painatus-, kuljetus- ja jakelukustannusten peittämiseen, joka myöntämispäätöksessä on mainittu.

5 §

Avustuksen myöntää opetusministeriö tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan annettua asiasta lausuntonsa.

Opetusministeriölle osoitetut avustushakemukset on toimitettava ministeriölle sen asettamaan määräaikaan mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon ellei siihen ole erityisen painavia syitä. Opetusministeriö voi tarvittaessa antaa tarkempia määräyksiä avustusten hakemisesta.

6 §

Avustuksen saajan on annettava avustuksen käyttöä koskeva selvitys opetusministeriölle ministeriön määräämällä tavalla ja ministeriön määräämässä ajassa.

7 §

Jos avustukselle tässä päätöksessä asetettuja ehtoja ei noudateta tai avustuksen saamiseksi havaitaan annetun virheellisiä tietoja tai salatun seikkoja, jotka olisivat voineet vaikuttaa avustuksen myöntämiseen, avustuksen saaja voidaan velvoittaa palauttamaan valtiolle avustusmääräraha joko kokonaan tai osa siitä. Palautettavalle määrälle on suoritettava avustuksen nostopäivästä lukien korkoa, joka neljällä prosenttiyksiköllä ylittää Suomen Pankin kulloinkin voimassa olevan peruskoron.

8 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1988.

Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1988

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Ylitarkastaja
Juhani Hakkarainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.