270/1988

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1988

Asetus teknillisten korkeakoulujen virkojen kelpoisuusehdoista sekä viran haltijoiden tehtävistä annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan teknillisten korkeakoulujen virkojen kelpoisuusehdoista sekä viran haltijoiden tehtävistä 19 päivänä joulukuuta 1986 annetun asetuksen (1011/86) 24§,

muutetaan asetuksen nimike, 2 ja 3 luvun otsikko, 2 ja 3§, 11§:n 1 momentti, 12§, 13§:n 4 momentti, 16§, 18§:n 1 momentti ja 19§ sekä

lisätään asetukseen uusi 12 a ja 12 b§ sekä 17§:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

Asetus

teknillisten korkeakoulujen virkojen kelpoisuusvaatimuksista sekä virkamiesten tehtävistä

2 luku

Yleiset kelpoisuusvaatimukset

2 §

Yleisenä kelpoisuusvaatimuksena korkeakoulun virkaan on, että asianomaisella on sellainen taito ja kyky, jota kysymyksessä olevan viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

3 §

Professorin, apulaisprofessorin, lehtorin, yliassistentin ja assistentin virkaan vaadittava riittävä suomen kielen taito ja Teknillisen korkeakoulun ruotsinkielistä opetusta varten perustettuun opettajan virkaan vaadittava riittävä ruotsin kielen taito katsotaan olevan henkilöllä, joka:

1) suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta annetun asetuksen (442/87) mukaan täydellisesti hallitsee asianomaista kieltä; tai

2) on saanut koulusivistyksensä asianomaisella kielellä; taikka

3) korkeakoulun hallituksen määräämällä tavalla on osoittanut riittävää kielitaitoa.

Teknillisen korkeakoulun opettajan virkaan vaadittava ruotsin tai suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä muun teknillisen korkeakoulun opettajan virkaan vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä osoitetaan 1 momentin 1 kohdassa mainitussa asetuksessa säädetyllä tavalla tai korkeakoulun hallituksen määräämällä muulla tavalla.

Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin opettajan virkaan vaaditaan.

3 luku

Erityiset kelpoisuusvaatimukset

11 §

Yli-insinööriltä ja laboratorioinsinööriltä vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä käytännöllisellä toiminnalla osoitettu perehtyneisyys viran alaan.


12 §

Assistentilta ja tutkimusassistentilta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto tai sitä vastaava ulkomainen korkeakoulututkinto.

12 a §

Erikoistutkijalta vaaditaan virkaan soveltuva lisensiaatin tutkinto. Erikoistutkijan virkaan voidaan kuitenkin katsoa kelpoiseksi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, joka on erinomaisen hyvin perehtynyt viran alaan.

Tutkijalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

12 b §

Täydennyskoulutuskeskuksen johtajalta vaaditaan virkaan soveltuva lisensiaatin tutkinto, elinkeinoelämän tuntemus sekä perehtyneisyys koulutustoimintaan ja hallintotehtäviin. Johtajan virkaan voidaan kuitenkin katsoa kelpoiseksi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, joka on erinomaisen hyvin perehtynyt viran alaan.

13 §

Ylikirjastonhoitajalta, kirjastonjohtajalta, kirjastonhoitajalta ja informaatikolta vaadittavasta vieraan kielen taidosta voidaan määrätä erikseen korkeakoulun esityksestä, siten kuin valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (149/22) 4§:ssä on säädetty.

16 §

Apulaissihteeriltä, suunnittelijalta ja opintosihteeriltä vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Taloudenhoitajalta, taloussihteeriltä ja kamreerilta vaaditaan virkaan soveltuva korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys varainhoitoon ja tilinpitoon.

Amanuenssilta ja liikuntasihteeriltä vaaditaan virkaan soveltuva korkeakoulututkinto.

Kielenkääntäjältä vaaditaan diplomikielenkääntäjän tutkinto tai virkaan soveltuva korkeakoulututkinto.

Osastosihteeriltä vaaditaan korkeakoulututkinto tai virkaan soveltuva opistoasteen ammatillinen tutkinto.

17 §

Professori ja apulaisprofessori voidaan vapauttaa opetustehtävistä osittain tai kokonaan tieteellistä työtä tai muuta viran alaan liittyvää merkittävää tehtävää varten. Opetustehtävistä vapautetaan enintään vuodeksi kerrallaan. Vapautuksen myöntää korkeakoulun rehtori.

18 §

Lehtorin opetusvelvollisuudesta on voimassa, mitä siitä on erikseen sovittu.


19 §

Milloin suuri osa lehtorin tehtävistä on muuta kuin ryhmälle annettavaa opetusta, rehtori voi määrätä, että virkaan liittyvät tehtävät suoritetaan valtion virastojen yleisen viikottaisen kokonaistyöajan rajoissa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1988.

Virkaan, joka on julistettu haettavaksi ennen tämän asetuksen voimaantuloa, sovelletaan kelpoisuusvaatimusten osalta aikaisempia säännöksiä ja määräyksiä.

Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.