256/1988

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1988

Asetus rintamatunnuksesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 28 päivänä tammikuuta 1977 annetun rintamasotilaseläkelain 1§:n nojalla, sellaisena kuin se on 4 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (938/87):

1 §

Henkilölle, joka on Suomen kansalaisena palvellut, ja henkilölle, joka nyt on Suomen kansalainen ja on palvellut, vuosien 1939-1945 sotien aikana työvelvollisuuslain nojalla linnoitusrakentajana puolustusvoimien linnoitusrakennusjoukoissa rintamavastuussa olleen sotatoimiyhtymän alueella, annetaan rintamatunnus.

Sodan ajaksi tässä asetuksessa katsotaan talvisodan aika 30.11.1939-13.3.1940, jatkosodan aika 25.6.1941-19.9.1944 ja Lapin sodan aika 15.9.1944-27.4.1945.

2 §

Henkilölle, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus tai veteraanitunnus tai oikeus sellaisen saamiseen, ei anneta rintamatunnusta.

3 §

Rintamatunnuksen antaa hakemuksesta Sotatieteen laitos.

Sotatieteen laitos selvittää viran puolesta linnoittajakortistonsa perusteella hakijan oikeuden rintamatunnukseen.

4 §

Rintamatunnushakemus on tehtävä vahvistetulla lomakkeella ja toimitettava sen sotilaspiirin esikunnalle, jonka alueella hakija asuu. Ulkomailla asuvan hakijan on toimitettava hakemus sen sotilaspiirin esikunnalle, jonka valvontaan hän kuuluu, tai muussa tapauksessa Helsingin sotilaspiirin esikunnalle.

Rintamatunnuksen ja hakemuslomakkeen kaavan vahvistaa puolustusministeriö.

5 §

Jos Sotatieteen laitos katsoo, että rintamatunnuksen hakijaa ei voida pitää tässä asetuksessa tarkoitettuna linnoitusrakentajana, on siitä hakijalle annettava päätös. Päätökseen saadaan hakea muutosta valittamalla puolustusministeriöön siten kuin on säädetty muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50). Ennen valitusasian ratkaisua puolustusministeriön on hankittava valituksesta rintamasotilastunnuksesta annetun asetuksen (772/69) 4 §:ssä tarkoitetun rintamasotilastunnusasiain neuvottelukunnan lausunto.

Rintamatunnusta koskevaan puolustusministeriön päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

6 §

Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada Sotatieteen laitokselta tieto, onko hakijalle annettu rintamatunnus.

7 §

Puolustusministeriö voi tarvittaessa antaa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

8 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1988.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.