251/1988

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1988

Asetus työvoimaministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Työvoimaministerin esittelystä

kumotaan työvoimaministeriöstä 30 päivänä joulukuuta 1977 annetun asetuksen (1121/77) 35§:n 2 momentti, 36 a§ ja 39§,

sellaisina kuin niistä ovat 35§:n 2 momentti ja 36 a§ 27 päivänä heinäkuuta 1979 annetussa asetuksessa (644/79),

muutetaan 19-21§ ja 32§:n 4 ja 5 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 19§ muutettuna 17 päivänä helmikuuta 1984 ja 22 päivänä helmikuuta 1985 annetuilla asetuksilla (182/84 ja 204/85), 20§ osittain muutettuna 18 päivänä tammikuuta 1980, 14 päivänä kesäkuuta 1985, 24 päivänä tammikuuta 1986 ja 21 päivänä marraskuuta 1986 annetuilla asetuksilla (45/80, 470/85, 70/86 ja 841/86) ja mainitulla 17 päivänä helmikuuta 1984 annetulla asetuksella, 21§ osittain muutettuna mainituilla 18 päivänä tammikuuta 1980 ja 22 päivänä helmikuuta 1985 annetuilla asetuksilla, sekä

lisätään 29§:ään uusi 2 ja 3 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 4 momentiksi, asetukseen uusi 29 a§, 32§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 19 päivänä lokakuuta 1984 annetulla asetuksella (717/84), uusi 6 kohta ja asetukseen uusi 33 a§ seuraavasti:

19 §

Ministeriössä voi olla sopimuspalkkainen kansliapäällikkö, sopimuspalkkainen yleisen osaston osastopäällikkö, sopimuspalkkainen suunnitteluosaston osastopäällikkö, sopimuspalkkainen työvoimaosaston osastopäällikkö, sopimuspalkkainen työvoimaosaston apulaisosastopäällikkö, sopimuspalkkainen rakennusneuvos, sopimuspalkkainen neuvotteleva virkamies, neuvotteleva virkamies, hallitusneuvos toimistopäällikkönä, toimistopäälliköitä, tutkimusjohtaja, vanhempia ja nuorempia hallitussihteereitä, ylitarkastajia, sopimuspalkkaisia erikoistutkijoita, sopimuspalkkaisia erikoissuunnittelijoita ja erikoissuunnittelija, sopimuspalkkaisia ja muita tutkijoita, sopimuspalkkaisia ja muita tarkastajia, atk-päällikkö ja atk-suunnittelijoita, koulutuspäällikkö, taloussihteeri, työvoima-avustaja, tiedotussihteeri, esittelijöitä, ylikamreeri ja ylireviisori, suunnittelijoita, kielenkääntäjiä, apulaistarkastaja, kirjaaja, osastosihteereitä, apulaisosastosihteereitä, arkistonhoitaja, pääkirjanpitäjä, ylivirastomestari, tilastonlaatijoita, toimialasihteereitä, toimistosihteereitä, virastomestareita, kanslisteja, kirjanpitäjä, tiedostonhoitajia, vahtimestareita, vahtimestari-autonkuljettaja, apulaisvahtimestareita, konekirjoittajia, puhelunvälittäjiä, toimistoapulaisia, toimistovirkailijoita sekä muita virkamiehiä.

Lisäksi ministeriössä voi olla tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.

20 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäällikön virkaan ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys työvoimapoliittisiin kysymyksiin;

2) yleisen osaston osastopäällikön virkaan ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys hallinnollisten asiain hoitoon;

3) suunnitteluosaston osastopäällikön virkaan ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys työvoimapoliittisiin kysymyksiin sekä yhteiskuntapoliittiseen suunnitteluun;

4) työvoimaosaston osastopäällikön ja apulaisosastopäällikön virkaan ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys työvoimapoliittisiin kysymyksiin;

5) rakennusneuvoksen virkaan Teknillisessä korkeakoulussa tai muussa korkeakoulussa suoritettu rakennusinsinöörin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys valtion virastojen rakennustoimintaan;

6) taloustoimiston toimistopäällikön virkaan ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys valtion tiliviraston tehtäviin sekä valtion tilijärjestelmään;

7) kansainvälisten asiain toimiston toimistopäällikön virkaan ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys kansainväliseen toimintaan ja hyvä kielitaito;

8) palkkaturvatoimiston toimistopäällikön virkaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja kokemusta tuomarin tehtävissä;

9) suunnittelutoimiston sekä tilastotoimiston toimistopäällikön virkaan ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys työvoimakysymyksiin ja tutkimustoimintaan;

10) työnvälitysasiain toimiston, työllisyystoimiston, ammattikurssiasiain toimiston ja sijainninohjaustoimiston toimistopäällikön virkaan ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys työvoimakysymyksiin;

11) ammatinvalinnanohjaustoimiston toimistopäällikön virkaan ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys ammatinvalinnanohjauskysymyksiin;

12) tutkimusjohtajan virkaan tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys tutkimustoimintaan;

13) atk-päällikön virkaan tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys automaattiseen tietojenkäsittelyyn;

14) atk-suunnittelijan virkaan tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys automaattiseen tietojenkäsittelyyn;

15) neuvottelevan virkamiehen virkaan ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys työvoimapoliittisiin kysymyksiin sekä yleisen osaston neuvottelevan virkamiehen virkaan hyvä perehtyneisyys siirtolaisuuskysymyksiin;

16) ylitarkastajan virkaan ylempi korkeakoulututkinto;

17) erikoistutkijan virkaan tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys tutkimustoimintaan;

18) erikoissuunnittelijan virkaan tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys työvoimapolitiikan suunnitteluun tai automaattiseen tietojenkäsittelyyn;

19) tutkijan virkaan tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys tutkimustoimintaan;

20) hallitusneuvoksen ja hallitussihteerin virkoihin mitä valtioneuvoston ohjesäännössä (995/43) on säädetty;

21) tarkastajan virkaan ylempi korkeakoulututkinto;

22) ylikamreerin ja ylireviisorin virkoihin ylempi korkeakoulututkinto sekä kirjanpidon ja valtion tililaitoksen tuntemus;

23) taloussihteerin virkaan ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys taloussuunnitteluun;

24) koulutuspäällikön virkaan ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys henkilöstökoulutukseen;

25) suunnittelijan virkaan tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto;

26) tiedotussihteerin virkaan tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tiedotustoimintaan;

27) esittelijän virkaan tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto; sekä

28) kirjaajan virkaan varanotaarin tutkinto tai tehtävään soveltuva muu korkeakoulututkinto.

Tilapäisen virkamiehen kelpoisuusehdoista on voimassa mitä vastaavanlaisesta vakinaisesta virkamiehestä on säädetty.

Muilta virkamiehiltä vaaditaan sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

21 §

Kansliapäällikön, osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, rakennusneuvoksen, toimistopäällikön, neuvottelevan virkamiehen, hallitusneuvoksen ja hallitussihteerin nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä. Kansliapäällikön, osastopäällikön, apulaisosastopäällikön ja rakennusneuvoksen virka täytetään sitä haettavaksi julistamatta.

Muut virkamiehet samoin kuin työsopimussuhteisen henkilöstön nimittää tai ottaa ministeriö.

29 §

Apulaistarkastajan, häntä vastaavan ja häntä virka-asemaltaan alemman virkamiehen nimittämisestä päättää kansliapäällikkö.

Kansliapäällikkö ottaa tilapäiset virkamiehet ja työsopimussuhteisen henkilöstön silloin kun tilapäisen virkamiehen tai työsopimussuhteisen henkilön tehtävä vastaa sellaista virkaa, jonka haltijan kansliapäällikkö nimittää.


29 a §

Mikäli valtioneuvoston ohjesäännöstä ei muuta johdu, on virkavapauden myöntämisestä virkamiehelle ja virkavapautta vastaavan vapautuksen myöntämisestä työsopimussuhteiselle henkilölle sekä viran väliaikaisen hoitajan ja viransijaisen ottamisesta voimassa, mitä 2 ja 3 momentissa on säädetty.

Muun kuin 32§:n 5 kohdassa tarkoitetun virkavapauden tai vastaavan vapautuksen enintään yhdeksi vuodeksi ministeriön virkamiehelle tai työsopimussuhteiselle henkilölle myöntää kansliapäällikkö ja yli yhdeksi vuodeksi se, joka nimittää tai ottaa virkamiehen tai työsopimussuhteisen henkilön.

Avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta ja viran hoitamisesta virkavapauden aikana päättää se, joka virkamiehen nimittää.

32 §

Yleisen osaston osastopäällikkö ratkaisee 31§:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:


4) kirjaamista, arkistointia ja konekirjoitusta sekä painatuksia ja julkaisuja, mikäli niitä ei ole annettu muun virkamiehen ratkaistaviksi;

5) henkilökunnan ikälisiä ja sairauden sekä raskauden tai synnytyksen johdosta myönnettäviä virkavapauksia, mikäli asioita ei ole annettu muun virkamiehen ratkaistaviksi; sekä

6) siviilipalvelua.

33 a §

Kansainvälisten asiain toimiston toimistopäällikkö ratkaisee kansainvälisestä yhteistyöstä johtuvien virkamatkamääräysten antamista koskevat asiat.


Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä maaliskuuta 1988.

Täytettäessä virkaa, jonka hakuaika päättyy ennen 30 päivää maaliskuuta 1988, sovelletaan hakuajan päättyessä voimassa olleita kelpoisuusvaatimuksia.

Sen estämättä mitä kelpoisuusvaatimuksista virkoihin on 20§:ssä säädetty, katsotaan henkilö, joka tämän asetuksen voimaan tullessa on työvoimaministeriön palveluksessa, kelpoiseksi siihen ministeriön virkaan, joka tehtäviltään vastaa hänen mainittuna ajankohtana hoitamaansa virkaa tai tointa.

Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työvoimaministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.