195/1988

Annettu Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1988

Asetus ydinenergian käytön valvonnasta suoritettavista maksuista

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 11 päivänä joulukuuta 1987 annetun ydinenergialain (990/87) 77§:n ja 29 päivänä joulukuuta 1973 annetun valtion maksuperustelain (980/73) nojalla:

Yleisiä säännöksiä
1 §

Ydinenergialaissa (990/87) tarkoitetusta valtioneuvoston periaatepäätöksestä, viranomaisen lupahakemukseen antamasta päätöksestä, muusta edelliseen verrattavasta viranomaisen päätöksestä, varautumisvelvollisuuden toteuttamiseksi annetusta viranomaisen päätöksestä ja ydinenergian käytön valvontaan kuuluvasta suoritteesta, sekä näiden päätösten ja suoritteiden valmistelun edellyttämistä toimenpiteistä peritään maksuja valtiolle sen mukaan kuin tässä asetuksessa säädetään.

Tämä asetus ei koske säteilysuojauslaissa (174/57) tarkoitetusta valvonnasta aiheutuvia suoritteita, joista perittävistä maksuista on voimassa, mitä niistä on erikseen säädetty.

2 §

Tässä asetuksessa tarkoitetut maksut määrää ja perii kauppa- ja teollisuusministeriö tai säteilyturvakeskus päätöksen tai suoritteen vastaanottajalta, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Periaatepäätöksestä, lupapäätöksestä tai muusta viranomaisen päätöksestä peritään maksu siitä riippumatta, onko asiassa tehty ratkaisu hyväksyvä tai hylkäävä.

3 §

Jos päätöstä tai suoritetta ei ole mainittu tämän asetuksen liitteenä olevassa hinnastossa, maksu määrätään kustakin päätöksestä tai suoritteesta erikseen. Näin määrättävän maksun tulee vastata päätöksen tai suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten yhteismäärää eli suoritteen omakustannusarvoa.

Kauppa- ja teollisuusministeriön perimät maksut
4 §

Maksu muodostuu perusmaksusta tai perusmaksusta ja lisämaksusta tämän asetuksen liitteenä olevan hinnaston mukaan.

5 §

Haettaessa periaatepäätöstä valtioneuvostolta tai lupaa ydinenergian käyttöön valtioneuvostolta tai kauppa- ja teollisuusministeriöltä, perii kauppa- ja teollisuusministeriö hakijalta lupahakemuksen jättämisen yhteydessä hinnastossa mainitun maksun.

6 §

Haettaessa ydinenergialain 25§:n 2 momentissa tarkoitettua lupaehtojen muuttamista, perii kauppa- ja teollisuusministeriö hakijalta lupahakemuksen jättämisen yhteydessä puolet hinnastossa mainitusta perusmaksusta.

7 §

Ydinjätehuollon tai varautumisvelvollisuuden toteuttamiseksi annetuista valtioneuvoston tai kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksistä perii kauppa- ja teollisuusministeriö jätehuoltovelvolliselta hinnastossa mainitun vuotuisen valvontamaksun. Maksu peritään kalenterivuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

8 §

Muista kuin 5-7 §:ssä tarkoitetuista valtioneuvoston tai kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksistä perii kauppa- ja teollisuusministeriö hinnastossa mainitun maksun.

Säteilyturvakeskuksen perimät maksut
9 §

Edellä 3§:ssä tarkoitetut omakustannusarvoon kuuluvat kustannukset lasketaan seuraavasti:

1) Työkustannukset lasketaan ottamalla huomioon suoritteen tuottamiseen käytettyjen työtuntien määrä ja työn laatu. Työkustannukset tuntia kohden saadaan jakamalla työtä suorittavien henkilöiden keskimääräinen kuukausipalkkaus säännönmukaisine lisineen luvulla 150 ja korottamalla näin saatava määrä 68 prosentilla.

2) Konekustannukset lasketaan kertomalla koneen tuntihinta, käyttötapa huomioon ottaen, kysymyksessä olevan suoritteen tuottamiseen kuluneella koneen käyttöajalla. Koneen tuntihinta saadaan jakamalla vuokratun koneen kuukausivuokra tai oman koneen laskennallinen kuukausivuokra:

a) luvulla 130, jos kone on käytössä yleensä vain virka-aikana; tai

b) luvulla 520, jos kone on käytössä yleensä koko vuorokauden.

Tuntihinnan lisäksi otetaan konekustannuksina huomioon kaikki muut koneen toiminnasta ja käytöstä aiheutuvat välittömät kustannukset.

3) Muut kustannukset. Säteilyturvakeskuksen suorittamat maksut muilta ostamistaan suoritteen tuottamiseen kuuluvista palveluksista ja suoritetta varten tekemistään hankinnoista sekä matkakustannukset otetaan huomioon täysimääräisinä. Valtion maksuperustelain (980/73) 2§:n 1 momentissa tarkoitettuina välillisinä kustannuksina veloitetaan määrä, joka on 160 prosenttia 1 kohdan mukaan lasketuista työkustannuksista.

10 §

Haettaessa lupaa ydinenergian käyttöön säteilyturvakeskukselta perii säteilyturvakeskus hakijalta kalenterikuukausittain jälkikäteen maksun.

Haettaessa lupaa ydinaineen tuontiin säteilyturvakeskus perii 1 momentissa määrätyn maksun lisäksi hinnastossa mainitun lisämaksun.

11 §

Edellä 5-8 §:ssä tarkoitetun päätöksen valmistelusta säteilyturvakeskus perii kalenterikuukausittain jälkikäteen maksun.

12 §

Muusta kuin 10 ja 11§:ssä tarkoitetuista ydinenergian käytön valvonnasta perii säteilyturvakeskus kalenterikuukausittain jälkikäteen maksun.

Ydinenergian käytön valvontaan kuuluvaksi katsotaan tässä asetuksessa myös ydinenergialain 55§:n 4 momentissa tarkoitetut suoritteet.

13 §

Ydinenergian käytön valvonnasta aiheutuvat sellaiset kustannukset, jotka kohdistuvat useampaan kuin yhteen luvanhaltijaan, ositetaan asianomaisten luvanhaltijoiden kesken. Ellei muuta ositusperustetta ole, maksut määrätään samansuuruisiksi kunkin luvanhaltijan osalta.

Erityisiä säännöksiä
14 §

Maksut peritään, jollei edellä ole muuta säädetty päätöksen tekemisen tai suoritteen tuottamisen jälkeen. Lasku on suoritettava 14 päivän kuluessa siitä, kun se on toimitettu suoritteen vastaanottajalle. Postitse lähetetty lasku katsotaan toimitetuksi vastaanottajalle seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun lasku on annettu postin kuljetettavaksi.

Jos maksua ei suoriteta viimeistään eräpäivänä, peritään vuotuista viivästyskorkoa 16 prosenttia.

15 §

Tämän asetuksen perusteella määrätyt maksut saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) on säädetty.

16 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1988.

Milloin periaatepäätöshakemus tai lupahakemus ydinenergian käyttöön on jätetty valtioneuvostolle tai kauppa- ja teollisuusministeriölle ennen tämän asetuksen voimaantuloa eikä päätöstä tämän asetuksen voimaantullessa ole annettu, perii kauppa- ja teollisuusministeriö 5§:ssä tarkoitetun maksun kokonaisuudessaan periaatepäätöstä tai lupa-asiaa koskevan päätöksen yhteydessä.

Milloin lupahakemus ydinenergian käyttöön on jätetty kauppa- ja teollisuusministeriölle ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja luvan myöntäminen on ydinenergialain (990/87) ja ydinenergia-asetuksen (161/88) voimaantullessa siirtynyt säteilyturvakeskuksen tehtäväksi eikä lupapäätöstä tämän asetuksen voimaantullessa ole annettu, perii säteilyturvakeskus 10§:ssä tarkoitetun maksun.

Edellä 2 ja 3 momentista tarkoitetusta maksusta on vähennettävä hakijan ydinvoimalaitosten turvallisuusvalvonnasta suoritettavista maksuista annetun asetuksen (637/86) perusteella kauppa- ja teollisuusministeriölle suorittama maksu.

Tämän asetuksen 7§:ssä tarkoitettu maksu peritään vuodelta 1988 kalenterivuoden toisella neljänneksellä.

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Liite

HINNASTO

Päätös tai suorite Perusmaksu, mk
1.Valtioneuvoston periaatepäätös 220 000,-
2. Luvat ydinenergian käyttöön
2.1. Ydinlaitoksen taikka toiminnallisista tai muista syistä yhtenäisen kokonaisuuden muodostavien ydinlaitosten rakentamislupa 180 00,-
2.2. Ydinlaitoksen taikka toiminnallisista tai muista syistä yhtenäisen kokonaisuuden muodostavien ydinlaitosten käyttölupa 250 000,-
2.3. Kulkuvälineessä käytettävän ydinlaitoksen rakentamislupa 60 000,-
2.4. Kulkuvälineessä olevan ydinlaitoksen käyttölupa 60 000,-
2.5. Kulkuvälineessä olevan ydinlaitoksen tilapäinen käyttö Suomen alueella 5 000,-
2.6.Lupa kaivos- ja rikastustoimintaan 110 000,-
2.7. Vientilupa 1 500,-
2.8. Tuontilupa 1 500,-
Ydinaineiden tuonnista perittävät lisämaksut:
2.8.1. Rikastettu uraani ja plutonium 3 mk/kg (U tai Pu)
2.8.2. Luonnonuraani, köyhdytetty uraani ja torium 0,3 mk/kg (U tai Th)
2.9. Kuljetuslupa 1 500,-
2.10. Lupa tietoaineiston hallussapitoon 1 500,-
2.11. Lupa tietoaineiston luovutukseen 1 500,-
2.12. Lupa yksityisoikeudellisen sopimuksen tekemiseen ja toteuttamiseen 1 500,-
3. Ennakkotieto 750,-
4. Ydinjätehuolto
4.1. Ydinjätehuollon vuotuinen valvontamaksu
4.1.1. Jätehuoltovelvolliset, joiden huolehtimisvelvollisuus käsittää yleiseltä merkitykseltään huomattavan ydinlaitoksen käytöstä poistamisen 15 000,-
4.1.2.Muut jätehuoltovelvolliset 5 000,-
4.2. Määräys pakollisesta jätehuoltoyhteistyöstä
4.2.1. Jätehuoltovelvolliset, joiden huolehtimisvelvollisuus käsittää yleiseltä merkitykseltään huomattavan ydinlaitoksen käytöstä poistamisen 15 000,-
4.2.2.Muut jätehuoltovelvolliset 6 000,-
4.3. Päätös huolehtimisvelvollisuuden siirtämisestä 7 500,-
4.4. Päätös ydinjätteiden siirtämisestä valtiolle 20 000,-
4.5. Päätös huolehtimisvelvollisuuden lakkaamisesta 5 000,-
5. Varautuminen ydinjätehuollon kustannuksiin
5.1. Varautumisvelvollisuuden vuotuinen valvontamaksu
5.1.1. Jätehuoltovelvolliset, joiden huolehtimisvelvollisuus käsittää yleiseltä merkitykseltään huomattavan ydinlaitoksen käytöstä poistamisen 10 000,-
5.1.2.Muut jätehuoltovelvolliset 5 000,-

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.