194/1988

Annettu Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1988

Asetus patentti- ja rekisterihallituksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

kumotaan patentti- ja rekisterihallituksesta 19 päivänä maaliskuuta 1982 annetun asetuksen (213/82) 15 a§, sellaisena kuin se on 16 päivänä toukokuuta 1985 annetussa asetuksessa (401/85),

muutetaan 12-15§, 17§:n 3, 5 ja 6 momentti, 35§:n 1 momentti, 40§:n 4 ja 6 kohta ja 41§:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 12§ ja 40§:n 6 kohta mainitussa 16 päivänä toukokuuta 1985 annetussa asetuksessa, 17§:n 6 momentti 23 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1149/87), 35§:n 1 momentti osittain muutettuna 20 päivänä tammikuuta 1984 ja 13 päivänä helmikuuta 1987 annetuilla asetuksilla (84/84 ja 143/87) sekä 41§:n 3 momentti mainitussa 23 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa, sekä

lisätään 40§:ään uusi 7 a kohta seuraavasti:

12 §

Kaupparekisteriosastossa on kansliatoimisto, neljä rekisteritoimistoa sekä yrityskiinnitystoimisto.

13 §

Kansliatoimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) hallintoa, lainsäädäntöä ja taloushallintoa siltä osin kuin niitä ei käsitellä hallinnollisessa osastossa,

2) asiakirjojen kirjaamista, lähettämistä sekä arkistonhoitoa,

3) neuvonta- ja informaatiopalvelua,

4) erinäisten yhteisöjen tilinpäätösasiakirjojen vastaanottamista, käsittelemistä ja arkistointia,

5) kaupparekisteri-lehden toimittamista, sekä

6) muita, erikseen osaston käsiteltäviksi määrättyjä asioita.

14 §

Rekisteritoimistot käsittelevät asiat, jotka koskevat:

1) osakeyhtiöiden, osuuskuntien, avoimien yhtiöiden, kommandiittiyhtiöiden sekä muiden yhteisöjen ja yksityisten elinkeinonharjoittajien kaupparekisteriin tehtäviä ilmoituksia ja tiedonantoja ja niistä johtuvia rekisteröintiasioita,

2) erinäisten yhteisöjen tilinpäätösasiakirjojen käsittelyä, siltä osin kuin se ei kuulu kansliatoimiston tehtäviin, sekä

3) valtion teollisuuslaitoksia koskevan rekisterin pitämistä.

15 §

Yrityskiinnitystoimisto käsittelee patentti- ja rekisterihallitukselle kuuluvat yrityskiinnitysasiat.

17 §

Patenttiosastossa on yli-insinööri osastopäällikkönä ja yli-insinööri apulaisosastopäällikkönä, joka samalla toimii yhden teknillisen toimiston päällikkönä, sekä yli-insinöörejä muiden teknillisten toimistojen toimistopäällikköinä.


Kaupparekisteriosastossa on sopimuspalkkainen osastopäällikkö sekä kansliatoimistossa, rekisteritoimistoissa ja yrityskiinnitystoimistossa toimistopäälliköt.

Lisäksi patentti- ja rekisterihallituksessa on apulaistoimistopäällikkö, kirjastonhoitaja, vanhempi lakimies, yli-insinöörejä, neuvontainsinöörejä, vanhempia tutkijainsinöörejä, erikoistutkijoita, tutkijainsinöörejä, neuvontalakimies, lakimiehiä, kirjallisuuspalveluinsinööri, kielenkääntäjiä, kamreeri, osastosihteereitä sekä muita virkamiehiä.


35 §

Valitusosaston jäseninä voivat olla:

1) patenttiasioita käsiteltäessä patenttiosaston osastopäällikkö, apulaisosastopäällikkö, teknillisten toimistojen toimistopäälliköt ja valitusosaston yli-insinöörit; toisen jäsenen tulee, mikäli mahdollista, olla siitä toimistosta, jonka alaan asia kuuluu, sekä

2) tavaramerkki-, mallioikeus- tai kaupparekisteriasioita käsiteltäessä hallinnollisen osaston, tavaramerkki- ja mallioikeusosaston ja kaupparekisteriosaston osastopäällikkö sekä edellä mainituissa osastoissa olevien toimistojen toimistopäälliköt sekä vanhempi lakimies.


40 §

Kelpoisuusvaatimuksena patentti- ja rekisterihallituksen virkoihin on asianomaisen aikaisemmalla toiminnallaan osoittama sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Sen lisäksi vaaditaan:


4) patenttiosaston osastopäälliköltä diplomi-insinöörin tutkinto, hyvä perehtyneisyys patenttialaan ja perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin, sekä patenttiosaston apulaisosastopäälliköltä diplomi-insinöörin tutkinto, perehtyneisyys patenttialaan ja hallinnollisiin tehtäviin,


6) hallintotoimiston, oikeudellisen toimiston, tavaramerkkitoimiston, kansliatoimiston ja rekisteritoimiston toimistopäälliköltä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyyttä hallinnollisiin tehtäviin, yrityskiinnitystoimiston toimistopäälliköltä oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä perehtyneisyyttä hallinnollisiin tehtäviin ja kokemusta tuomarin tehtävissä tai hallintolainkäytössä, mallioikeustoimiston toimistopäälliköltä oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai muu virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä hallinnollisiin tehtäviin sekä taloustoimiston toimistopäälliköltä virkaan soveltuva korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä taloushallinnon tehtäviin,


7 a) kirjastonhoitajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kirjasto- tai tietopalvelualan tuntemusta sekä perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin,


41 §

Apulaisosastopäällikön, toimistopäällikön, apulaistoimistopäällikön, kirjastonhoitajan, vanhemman lakimiehen, yli-insinöörin, neuvontainsinöörin, vanhemman tutkijainsinöörin ja erikoistutkijan nimittää patentti- ja rekisterihallitus.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1988.

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.