179/1988

Annettu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1988

Asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

kumotaan maa- ja metsätalousministeriöstä 21 päivänä lokakuuta 1983 annetun asetuksen (804/83) 23§:n 5 momentti sellaisena kuin se on 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa asetuksessa (388/87), sekä

muutetaan 9§, 14§:n 2 momentin 5 kohta, 18§, 23§:n 3 momentti, 24§, 25§:n johtolause sekä 2 ja 3 kohta sekä 29§:n 1 momentin 6 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 14§:n 2 momentin 5 kohta ja 25§:n johtolause sekä 2 ja 3 kohta 18 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1033/87), 18§, 23§:n 3 momentti ja 24§ mainitussa 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa asetuksessa sekä 29§:n 1 momentin 6 kohta 14 päivänä helmikuuta 1986 annetussa asetuksessa (164/86) sekä

lisätään 27§:ään uusi 4 kohta sekä asetukseen uusi 27 a, 27 b ja 27 c§ seuraavasti:

9 §

Eläinlääkintöosastossa on eläintautitoimisto, elintarvikehygienian toimisto ja eläinlääkintötoimisto.

14 §

Ministeriössä on seuraavat peruspalkkaiset virat:


5)toimistopäälliköitä, joista yksi toimii kansainvälisten asiain toimiston, yksi vesitoimiston, yksi eläintautitoimiston, yksi elintarvikehygienian toimiston ja yksi eläinlääkintötoimiston päällikkönä ja joista eläintautitoimiston, elintarvikehygienian toimiston ja eläinlääkintötoimiston toimistopäälliköillä on eläinlääkintöneuvoksen arvonimi;


18 §

Neuvottelevan virkamiehen tulee kansliapäällikön lähimpänä apuna johtaa ja valvoa maa- ja metsätalouden harjoittajien tulotason kehittymistä koskevien asioiden sekä muuta kansainvälistä toimintaa kuin kauppapolitiikkaa ja kahdenvälisiä suhteita koskevien asioiden valmistelua ja toteuttamista samoin kuin osallistua muiden ministeriön kannalta tärkeiden ja laajakantoisten asioiden valmisteluun.

23 §

Vahvistetusta työnjaosta huolimatta on kukin virkamies velvollinen tarvittaessa suorittamaan ne tehtävät, jotka ministeri, kansliapäällikkö tai asianomainen osasto- tai toimistopäällikkö määrää.


24 §

Kansliapäällikön ollessa estynyt hoitamasta virkaansa toimii hänen sijaisenaan yleisen osaston osastopäällikkö tai tämänkin ollessa estynyt se osastopäällikkö, jonka ministeri määrää, taikka neuvotteleva virkamies. Osastopäällikön sijaisena toimii ministerin määräämä saman osaston virkamies. Muun virkamiehen ollessa estynyt, määrää tehtävien hoidosta asianomainen osastopäällikkö.

25 §

Kansliapäällikön oikeudesta ratkaista ministeriössä päätettäviä asioita on voimassa, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä on säädetty, jollei tästä asetuksesta muuta johdu. Sen lisäksi kansliapäällikkö ratkaisee, mikäli tässä asetuksessa ei ole toisin säädetty, asiat, jotka koskevat:


2)muuta kuin sellaista virkavapautta, johon virkamiehellä on oikeus lain tai asetuksen taikka valtion virkaehtosopimuslain mukaisen virkaehtosopimuksen nojalla sellaisesta virasta tai tehtävästä, johon kansliapäällikkö nimittää tai ottaa;

3)haettavaksi julistettavien virkojen hakuajan pituuden määräämistä;


27 §

Osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:


4)valtion virkamieslain 49§:n 4 momentissa tarkoitetun todistuksen antamista irtisanoutumisesta ja lain 50§:n 3 momentissa tarkoitetun todistuksen antamista virkasuhteen päättymisestä osaston toimialaan kuuluvan ministeriön alaisen viraston tai laitoksen virkamiehelle, mikäli irtisanoutuminen on osoitettava ministeriölle.

27 a §

Yleisen osaston osastopäällikkö ratkaisee ministeriön ja sen virkamiesten osalta asiat, jotka koskevat:

1)virkavapautta, johon virkamiehellä on oikeus lain tai asetuksen taikka valtion virkaehtosopimuslain mukaisen virkaehtosopimuksen nojalla, sekä tätä virkavapautta vastaavan vapautuksen myöntämistä työsopimussuhteiselle henkilökunnalle;

2)myöhästyneinä esitettyjen matkalaskujen maksamista;

3)kaluston ja muun siihen verrattavan omaisuuden poistamista; sekä

4)tileistä poistoa.

27 b §

Yleisen osaston hallinnollisen toimiston toimistopäällikkö ratkaisee ministeriön virkamiesten osalta asiat, jotka koskevat:

1)ikälisiä; sekä

2)todistuksen antamista irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä.

27 c§

Viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta avoinna olevaan virkaan ja viran hoitamisesta virkavapauden aikana päättää se, joka päättää muun kuin 27 a§:n 1 kohdassa mainitun virkavapauden myöntämisestä.

29 §

Eläinlääkintöosaston osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:


6)rehulain (376/86) 16§:n 1 momentissa ja lannoitelain (377/86) 14§:n 1 momentissa tarkoitetun luvan myöntämistä kielletyn tavaran maahantuontiin eläinlääkintöosaston toimialalla;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1988.

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.