166/1988

Annettu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1988

Valtioneuvoston päätös valtion ydinjätehuoltorahaston varoista annettavien lainojen yleisistä ehdoista

Valtioneuvosto on 11 päivänä joulukuuta 1987 annetun ydinenergialain (990/87) 52§:n nojalla kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Valtion ydinjätehuoltorahastosta myönnettäviin lainoihin sovelletaan jäljempänä tässä päätöksessä mainittuja yleisiä ehtoja.

2 §
Korko

Valtion ydinjätehuoltorahastosta jätehuoltovelvolliselle tai tämän osakkeenomistajalle annetusta lainasta peritään korkoa, jonka määrä on Suomen Pankin kulloinkin voimassa oleva peruskorko lisättynä kahdella prosenttiyksiköllä.

Mikäli kuluttajahintojen nousu joulukuusta joulukuuhun laskettuna ylittää Suomen Pankin peruskoron saman kalenterivuoden keskimääräisen tason, korotetaan edellä 1 momentissa tarkoitettua tälle kalenterivuodelle määrättyä korkoa ylityksen määrällä pyöristettynä ylöspäin lähimpään täyteen neljäsosaprosenttiin.

Muista rahastosta annetuista lainoista peritään korkoa, jonka rahaston johtokunta määrää ottaen huomioon, mitä siitä on määrätty ydinenergialain 52§:n 4 momentissa.

3 §
Koron maksu

Korko lasketaan kalenterivuosittain ja erääntyy maksettavaksi kunkin tammikuun viimeisenä päivänä.

4 §
Viivästyskorko

Jos lainan, sen osan tai koron maksua ei suoriteta siten, että se on viimeistään erääntymispäivänä valtion ydinjätehuoltorahaston tilillä, velallinen on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa kuusitoista prosenttia.

5 §
Velan maksu

Laina on maksettava valtion ydinjätehuoltorahastolle velkakirjassa mainittuna päivänä.

Valtion ydinjätehuoltorahastolla on oikeus irtisanoa jätehuoltovelvolliselle annettu laina tai sen osa erääntymään maksettavaksi ennen edellä tarkoitettua erääntymispäivää ylijäämän palauttamiseksi rahastosta tälle velalliselle tai milloin irtisanominen on tarpeen rahaston tälle velalliselle myöntämien eri lainojen yhdistämiseksi.

6 §
Maksut ja palkkiot

Velallinen on velvollinen maksamaan valtion ydinjätehuoltorahastolle kaikki ne kulut, joita rahasto on joutunut ulkopuolisille suorittamaan lainan myöntämisestä, siihen liittyvistä vakuuksista tai lainan takaisinmaksamisesta.

7 §
Muut lainaehdot

1. Koron laskeminen. Korkoa laskettaessa kerrotaan lainan määrä kulloinkin voimassaolevan koron määrällä ja niiden päivien lukumäärällä, jolloin korko on ollut samansuuruinen, ja jaetaan 365:llä. Näin tehdään kullekin koron määrälle erikseen ja saadut tulokset lasketaan yhteen.

2. Erityiset erääntymisperusteet. Jos lainan korkoa, lainaa tai sen irtisanottua osaa ei makseta erääntymispäivänä tai jos velallinen on antanut valtion ydinjätehuoltorahastolle harhaanjohtavia tietoja lainan myöntämiseen olennaisesti vaikuttaneista seikoista taikka jos velallinen kuolee, joutuu selvitys- tai konkurssitilaan, hakee akordia tai lakkauttaa maksunsa, laina erääntyy heti maksettavaksi, ellei valtion ydinjätehuoltorahasto erityisistä syistä muuta päätä.

Jos annettua vakuutta ei enää voida katsoa riittäväksi tai jos muuten havaitaan, että lainan tai sen koron sopimuksenmukainen suorittaminen vaarantuu, on velallisen valtion ydinjätehuoltorahaston määräämässä vähintään yhden kuukauden ajassa ja sen hyväksymällä tavalla lisättävä vakuutta tai lyhennettävä lainaa niin, että vakuudet vastaavat velvoitteita. Muutoin laina maksamattomine korkoineen erääntyy heti maksettavaksi.

3. Perimiskulut. Velallinen vastaa lainan ja sen korkojen perimisestä sekä vakuuden rahaksimuutosta aiheutuneista kustannuksista ja palkkioista.

8 §
Lainojen vakuudet

Valtion ydinjätehuoltorahastosta myönnettävien lainojen vakuudeksi ei voida hyväksyä kiinteistökiinnitystä, joka on vahvistettu ydinlaitoskiinteistöön.

9 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1988.

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1988

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Toimistopäällikkö
Ilkka Mäkipentti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.