164/1988

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 198

Asetus ydinturvallisuusneuvottelukunnasta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 11 päivänä joulukuuta 1987 annetun ydinenergialain (990/87) 56§:n 2 ja 3 momentin nojalla:

1 §

Ydinenergian käytön turvallisuutta koskevien asioiden valmistavaa käsittelyä varten toimii säteilyturvakeskuksen yhteydessä neuvoa-antavana elimenä ydinturvallisuusneuvottelukunta.

2 §

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) seurata ydinenergian käytön turvallisuuden kehitystä sekä alan tutkimusta ja tehdä aloitteita tarpeellisiksi toimenpiteiksi;

2) antaa lausuntoja ydinlaitosten rakentamista ja käyttöä koskevista lupahakemuksista sekä muista merkittävistä ydinenergian käyttöä koskevista hakemuksista;

3) antaa lausuntoja ydinenergian käytön turvallisuuden valvonnan kannalta merkittävistä kysymyksistä;

4) antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä ydinenergian käytön turvallisuusvalvontaa koskevan lainsäädännön kehittämisestä;

5) käsitellä ja arvioida säteilyturvakeskuksen ja muiden viranomaisten valmistelemia ydinenergian käytön turvallisuutta koskevia säännöksiä, määräyksiä ja ohjeita; sekä

6) osaltaan ylläpitää ja edistää ydinenergian käytön turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä käsittelevien viranomaisten ja yhteisöjen yhteistoimintaa.

3 §

Neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä enintään viisi muuta jäsentä, jotka valtioneuvosto kutsuu kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunnan jäseniksi kutsuttavien henkilöiden tulee edustaa korkeatasoista ydinturvallisuusalan asiantuntemusta.

4 §

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta taikka milloin vähintään kaksi jäsenistä on sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytänyt.

5 §

Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme muuta jäsentä on saapuvilla.

6 §

Neuvottelukunnan pysyvänä asiantuntijana toimii säteilyturvakeskuksen pääjohtaja.

7 §

Neuvottelukunnalla voi olla yksi sivutoiminen pääsihteeri ja yksi muu sivutoiminen sihteeri, jotka säteilyturvakeskus neuvottelukuntaa kuultuaan tähän tehtävään määrää.

8 §

Neuvottelukunnasta on muutoin voimassa, mitä komiteoista 18 päivänä heinäkuuta 1974 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (606/74) on määrätty, kuitenkin niin, että valtioneuvoston asiana on tarpeen vaatiessa päättää neuvottelukunnan jäsenille suoritettavasta palkkiosta sanotun valtioneuvoston päätöksen 32§:n säännöksistä poiketen.

9 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1988.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.