163/1988

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 198

Asetus ydinenergianeuvottelukunnasta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 11 päivänä joulukuuta 1987 annetun ydinenergialain (990/87) 56§:n 1 ja 3 momentin nojalla:

1 §

Ydinenergian käyttöön liittyvien asioiden valmistavaa käsittelyä varten toimii kauppa- ja teollisuusministeriön yhteydessä neuvoa-antavana elimenä ydinenergianeuvottelukunta.

2 §

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) seurata ydinenergia-alalla tapahtuvaa kehitystä sekä tehdä aloitteita ja ehdotuksia toimenpiteistä, joihin ydinenergia-alalla olisi ryhdyttävä;

2) antaa lausuntoja ydinenergian käyttöön liittyvistä kysymyksistä ja ydinenergian käyttöä koskevista lupahakemuksista;

3) tehdä tarpeellisiksi katsomiaan ehdotuksia ydinenergia-alaa koskevan tutkimuksen ja koulutuksen kehittämisestä ja järjestämisestä;

4) pitää yllä yhteyksiä ydinenergialain (990/87) 56§:n 2 momentissa ja säteilysuojauslain (174/57) 7§:ssä tarkoitettuihin neuvottelukuntiin; sekä

5) käsitellä muita valtioneuvoston tai kauppa- ja teollisuusministeriön neuvottelukunnalle antamia asioita sekä tehdä neuvottelukunnan toiminnan kannalta tarpeellisia aloitteita ja ehdotuksia.

3 §

Neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä enintään neljä muuta jäsentä, jotka valtioneuvosto kutsuu kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

4 §

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta taikka milloin vähintään kaksi jäsenistä on sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytänyt.

5 §

Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi muuta jäsentä on saapuvilla.

6 §

Neuvottelukunta voi asettaa keskuudestaan jaostoja.

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi, asian oltua valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsiteltävänä, antaa neuvottelukunnalle luvan kutsua neuvottelukunnan jaostoihin jäseniksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, neuvottelukuntaan kuulumattomia henkilöitä. Näillä jaostojäsenillä on jaoston kokouksissa sama asema kuin neuvottelukunnan jäsenillä.

Jaostojäsenille suoritettavista palkkioista sekä matkakustannusten korvauksesta ja päivärahasta on voimassa, mitä valtion komitean jäsenille suoritettavista palkkioista ja korvauksista on määrätty.

7 §

Neuvottelukunnalla voi olla enintään kaksi pysyvää asiantuntijaa, jotka kauppa- ja teollisuusministeriö neuvottelukuntaa kuultuaan kutsuu, asian oltua valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsiteltävänä. Asiantuntijoilla on neuvottelukunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

8 §

Neuvottelukunnalla voi olla yksi sivutoiminen pääsihteeri ja yksi muu sivutoiminen sihteeri, jotka kauppa- ja teollisuusministeriö neuvottelukuntaa kuultuaan tähän tehtävään määrää.

9 §

Neuvottelukunnasta on muutoin voimassa, mitä komiteoista 18 päivänä heinäkuuta 1974 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (606/74) on määrätty.

10 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1988.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.