151/1988

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1988

Asetus valtion eläinlääketieteellisestä laitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

kumotaan valtion eläinlääketieteellisestä laitoksesta 15 päivänä helmikuuta 1985 annetun asetuksen (202/85) 23§, 26§:n 2-4 momentti, 27§ ja 30§:n 2 momentti, sekä

muutetaan 7§:n 2 ja 3 momentti, 17§, 18§:n 2 momentti, 21§:n edellä oleva väliotsikko, 21§:n johdantokappale sekä 6 ja 8 kohta, 22, 24 sekä 25§, näin kuuluviksi:

7 §

Lisäksi laitoksessa on erikoistutkijan, eläinlääkärin, kemistin, tutkijan, tutkimusassistentin, pääkirjanpitäjän, laboratoriomestarin, toimistosihteerin, vahtimestarin, laborantin, laboratorioapulaisen, tutkimusapulaisen, talonmies-vahtimestarin, vahtimestari-autonkuljettajan, toimistovirkailijan, konekirjoittajan, eläintenhoitajan, siivoustoimenohjaajan, välinehuoltoapulaisen ja siivoojan virkoja.

Laitoksessa voi olla myös tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.


17 §

Johtajan poissa ollessa ei ilman painavia syitä saa päättää sellaisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä, jotka saattavat poiketa aikaisemmin noudatetuista periaatteista. Johtajan poissa ollessa ei ilman hänen suostumustaan saa täyttää virkoja tai antaa lausuntoa avoinna olevan viran täyttämisestä.

18 §

Laitoksen työjärjestyksen ja tarvittaessa erillisen työjärjestyksen aluelaboratoriota varten vahvistaa laitoksen johtokunta.

Virkamiesten kelpoisuusehdot, virkojen täyttäminen sekä virkavapauden myöntäminen
21 §

Kelpoisuusehtona laitoksen virkoihin vaaditaan sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Lisäksi vaaditaan:


6) erikoistutkijalta, että hänellä on hyväksytty laitoksen erityisalaan liittyvä tohtorin väitöskirja ja sekä tieteellistä että käytännöllistä perehtyneisyyttä tutkimustoimintaan tai että hänellä on laitoksen erityisalaan liittyvä ylempi korkeakoulututkinto sekä tieteellinen ja vähintään kolmen vuoden käytännöllinen perehtyneisyys tutkimustoimintaan jollakin laitoksen erityisalalla;


8) kemistiltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

22 §

Johtajan nimittää tasavallan presidentti laitoksen johtokunnan annettua asiasta lausunnon.

Osastonjohtajan, aluelaboratorion johtajan, toimistopäällikön ja erikoistutkijan nimittää laitoksen johtokunta.

Muut virkamiehet nimittää ja ottaa laitoksen johtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

24 §

Milloin kysymys on virkavapaudesta, jonka saamiseen virkamiehellä on laissa säädetyin tai virkaehtosopimuksin sovituin edellytyksin oikeus tai muusta enintään yhden vuoden kestävästä virkavapaudesta, myöntää johtajalle virkavapautta maa- ja metsätalousministeriö ja muille virkamiehille laitoksen johtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun virkavapauden myöntää johtajalle valtioneuvosto, osastonjohtajalle, aluelaboratorion johtajalle, toimistopäällikölle ja erikoistutkijalle laitoksen johtokunta sekä muille virkamiehille laitoksen johtaja.

Viran hoidosta virkavapauden aikana päättää se viranomainen, joka myöntää siitä virkavapautta.

25 §

Avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan ottaa se viranomainen, joka myöntää siitä virkavapautta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1988.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.