148/1988

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1988

Asetus kotieläintuotannon ohjaamisesta eräissä tapauksissa annetun asetuksen 1 ja 2§:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan kotieläintuotannon ohjaamisesta eräissä tapauksissa 31 päivänä tammikuuta 1985 annetun asetuksen (117/85) 1§ ja 2§:n 4 ja 5 kohta, ja

lisätään 2§:ään uusi 6 kohta, seuraavasti:

1 §

Kotieläintuotannon ohjaamisesta eräissä tapauksissa 28 päivänä joulukuuta 1984 annetussa laissa (1011/84), jota tässä asetuksessa sanotaan kotieläintuotannon ohjaamislaiksi, tarkoitettua nautakarja-, sika- tai kanatalousyrityksen harjoittamisen aloittamista tai laajentamista koskeva lupahakemus on toimitettava maatalouslautakunnalle. Maatalouslautakunnan puolesta maataloussihteerin, tai jos kunnassa ei sellaista ole, maatalouslautakunnan puheenjohtajan on toimitettava hakemus lausuntonsa seuraamana maatalouspiirille. Milloin asia on maatilahallituksen ratkaistava, maatalouspiirin on toimitettava hakemus lausuntonsa seuraamana maatilahallitukselle.

2 §

Hakemuksesta, joka on laadittava maatilahallituksen vahvistaman kaavan mukaiselle lomakkeelle, tulee ilmetä seuraavat tiedot:


4) yrityksen sijaintikunta ja osoite, tiedot yrityksen eläinmäärästä ja omistussuhteista sekä, jos hakija on samalla osakkaana nautakarja-, sika- tai kanatalousyrityksen harjoittamista varten perustetussa yhtymässä, vastaavat tiedot myös sanotusta yhtymästä taikka, jos hakijana on mainitunlainen yhtymä, tiedot myös osakkaiden maatiloilla mahdollisesti erikseen pidettävien nautojen, sikojen ja kanojen määristä;

5) tiedot yrityksen toiminnan arvioidusta aloittamis- tai laajentamisajankohdasta; sekä

6) muut maatilahallituksen määräämät seikat.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1988. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleisiin lupahakemuksiin sovelletaan kuitenkin aikaisempia säännöksiä.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.