145/1988

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1988

Asetus luontaiselinkeinoasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan 19 päivänä lokakuuta 1984 annetun luontaiselinkeinoasetuksen (715/84) 4§:n 2 momentti, 17§:n 1 momentti, 28, 32 ja 35§, sekä

lisätään 28§:ään uusi 2 ja 3 momentti, seuraavasti:

4 §

Muita kuin 1 momentissa tarkoitettuja etuuksia annettaessa noudatettavista ikärajoista on soveltuvin osin voimassa, mitä maatila-asetuksen (385/77) 53§:ssä ja 112§:n 1 momentissa on säädetty maatilalain mukaisten etuuksien osalta.


17 §

Käyttösuunnitelmatoimituksen kokouksista, toimituksen pöytäkirjasta, vaadittavista omistusselvityksistä, tiloilla suoritettavista tarkastuksista, toimituksen lopettamisesta, käyttösuunnitelman julkistamisesta, muistutusten tekemisestä, niiden käsittelystä ja muista käyttösuunnitelman käsittelyä koskevista seikoista on vastaavasti voimassa, mitä suunnittelutoimikunnan laatiman käyttösuunnitelman osalta on maatila-asetuksen 17-19, 21 ja 24§:ssä säädetty.


28 §

Lainojen hakemiseen luottolaitoksilta, lainoja tarkastamaan määrättyjen henkilöiden palkkioihin, luottolaitosten hoitopalkkioihin ja antamiin velkakirjoihin sekä mainittuihin asioihin liittyviin toimenpiteisiin nähden on noudatettava vastaavasti, mitä maatila-asetuksen 54, 56-58, 64 ja 85§:ssä on säädetty.

Luottolaitoksen on hankittava lainahakemuksista asianomaisen maatalouslautakunnan lausunto. Maanosto- ja sisarosuuslainan saamista koskevista hakemuksista ja, jos maatilahallitus on niin päättänyt, muistakin lainahakemuksista on lisäksi hankittava asianomaisen maatalouspiirin lausunto.

Lainan myöntämisestä luottolaitoksen on ilmoitettava asianomaiselle maatalouspiirille ja maatalouslautakunnalle.

32 §

Luontaiselinkeinolain 26§:n 4 momentissa tarkoitetusta maatalouspiirin avustuspäätöksestä tehdyn valituksen johdosta annettuun maatilahallituksen päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

35 §

Maatalouspiiri vahvistaa rakennusavustuksen lopullisen määrän pitäen perusteena todellisia hyväksyttäviä rakentamiskustannuksia töiden aloittamisen aikana vallinneen kustannustason mukaan laskettuina. Jos rakentamistyö kuitenkin hyväksyttävästä syystä huomattavasti viivästyy ja rakentamiskustannukset tämän vuoksi muodostuvat kustannusarviossa edellytettyjä kustannuksia olennaisesti suuremmiksi, voidaan avustusta korottaa enintään kustannusten nousua vastaavasti.

Muutoksenhausta 1 momentissa tarkoitetussa asiassa annettuun päätökseen on vastaavasti voimassa, mitä 32§:ssä on säädetty.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1988.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.