142/1988

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1988

Asetus ulkomaalaisasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

kumotaan 16 päivänä maaliskuuta 1984 annetun ulkomaalaisasetuksen (252/84) 9§:n 5 momentti,

muutetaan 7 ja 12§ sekä

lisätään asetukseen uusi 9 a ja 12 a§ ja 13§:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

7 §
Rajalta käännyttämisestä luopuminen

Vaikka ulkomaalaisen rajalta käännyttämiseen on jokin ulkomaalaislain 8§:n 1 momentissa mainituista perusteista, hänen maahantulonsa voidaan kuitenkin sallia, jos:

1)kysymyksessä on tärkeä liike- tai kokousmatka taikka maahantulon salliminen on Suomen kannalta merkittävää poliittisesti tai taloudellisesti;

2)käännyttäminen olisi kohtuutonta ulkomaalaisen oman tai hänen lähisukulaisensa terveydentilan vuoksi; taikka

3)käännyttäminen olisi kohtuutonta muun edellä mainittuihin rinnastettavan syyn vuoksi.

Passintarkastaja voi antaa 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa sisäasiainministeriön ohjeiden mukaan kertaviisumin 14 vuorokaudeksi tai kauttakulkuviisumin 4§:n 4 momentissa mainituksi ajaksi.

9 a §
Oleskeluluvan antaminen

Ulkomaalaiselle, jolla maahan saapuessaan on ulkomaalaisasetuksen 5§:n 2 momentissa tarkoitettu viisumi, voidaan antaa oleskelulupa, jos hän haluaa jatkaa oleskeluaan Suomessa viisumiin merkityn ajan kuluttua umpeen.

Ulkomaalaiselle, jolla ei maahan saapuessaan ole 1 momentissa tarkoitettua viisumia, voidaan Suomessa antaa oleskelulupa, jos:

1) hän on entinen Suomen kansalainen tai ainakin toinen hänen vanhemmistaan on tai on ollut Suomen kansalainen;

2) hän on ennen Suomeen saapumista solminut Suomessa pysyvästi asuvan henkilön kanssa avioliiton, joka on pätevä Suomessa;

3) hän esittää lääkärinlausunnon, jonka mukaan matkustamisesta on hänelle terveydellistä haittaa; taikka

4) oleskeluluvan epääminen muissa tapauksissa olisi ilmeisen kohtuutonta.

12 §
Lupahakemusmenettely ja lupien merkitseminen

Viisumi-, oleskelulupa- ja työlupahakemus on tehtävä sitä varten tarkoitetulla lomakkeella. Lupahakemus jätetään ulkomailla Suomen ulkomaanedustustoon.

Ensimmäistä työlupaa on haettava siinä maassa, missä hakija pysyvästi asuu. Jos työn luonne tai hakijan henkilökohtaiset olosuhteet huomioon ottaen työluvan hakeminen pysyvästä asuinmaasta käsin olisi kohtuutonta, työlupaa voidaan hakea myös siinä maassa, missä hakijalla on voimassa oleva oleskelulupa.

Maassa oleskelevan ulkomaalaisen on jätettävä sisäasiainministeriölle osoitettu oleskelu- tai työlupahakemus oleskelupaikkakunnan poliisille.

Viisumi, oleskelulupa sekä työlupa merkitään ulkomaalaisen passiin. Edellä 4§:n 6 momentissa tarkoitettu viisumi ja 10§:n 5 momentissa tarkoitettu työlupa merkitään erilliseen luetteloon.

Ulkomaalaisen, joka on saanut uuden passin, tulee hankkia siihen aikaisemmassa passissa ollut lupamerkintä, jotta hän säilyttäisi oikeutensa.

12 a §
Ensimmäisen työluvan hakeminen Suomessa

Ulkomaalaislain 14§:ssä tarkoitettuna erityisenä syynä työluvan myöntämiseen maahan jo saapuneelle ulkomaalaiselle voidaan edellä 9 a§:ssä mainittujen syiden lisäksi pitää:

1)sitä, että hakija on saanut oleskeluluvan pysyvää asumista varten Suomessa; taikka

2)sitä, että hakija on saanut oleskeluluvan opiskellakseen suomalaisessa oppilaitoksessa ja työvoimaministeriö puoltaa työluvan myöntämistä.

13 §

Sisäasiainministeriö voi työvoimaministeriötä kuultuaan päättää, missä 1 momentissa mainittuihin tapauksiin rinnastettavissa tapauksissa ulkomaalainen voidaan vapauttaa työlupavelvollisuudesta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1988.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.