136/1988

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1988

Asetus ammattikasvatushallinnon koulutuskeskuksesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään ammattikasvatushallinnon koulutuskeskuksesta 12 päivänä helmikuuta 1988 annetun lain (135/88) 3§:n nojalla:

Tehtävät
1 §

Ammattikasvatushallinnon koulutuskeskuksen tehtävänä on:

1) järjestää ammattikasvatushallinnon ja sen alaisen opetustoimen tehtäviä hoitaville ja tarvittaessa myös muille henkilöille lisäkoulutusta;

2) tarjota oppilaitoksille asiantuntijapalveluja lisäkoulutuksen järjestämisessä;

3) huolehtia lisäkoulutuksen kehittämisestä ja ajan tasalla pitämisestä;

4) tehdä selvityksiä ja tutkimuksia lisäkoulutuksesta ja sen tarpeesta; sekä

5) tehdä aloitteita ja esityksiä lisäkoulutuksen sekä tarvittaessa myös ammatillisen koulutuksen yleisestä kehittämisestä.

Hallinto
2 §

Koulutuskeskuksessa on johtajan virka. Lisäksi koulutuskeskuksessa voi olla koulutussuunnittelijan ja muita virkoja, tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteista henkilökuntaa.

3 §

Koulutuskeskuksella on johtokunta, johon ammattikasvatushallitus määrää kolmeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kahdeksan muuta jäsentä sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla ammattikasvatushallituksesta. Muista jäsenistä kolmen tulee edustaa keskeisiä henkilöstöjärjestöjä ja yhden kuntien keskusjärjestöjä. Lisäksi johtokuntaan kuuluu koulutuskeskuksen johtaja. Johtokunnassa tulee myös maan molempien kieliryhmien olla edustettuina.

Johtokunnan jäsenten palkkioihin noudatetaan valtion komiteoista annettuja määräyksiä.

4 §

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja neljän muun jäsenen ollessa saapuvilla. Johtokunnan päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin arpa.

5 §

Johtokunnan tehtävänä on:

1) ohjata ja valvoa koulutuskeskuksen toimintaa;

2) päättää koulutuskeskuksen työjärjestyksestä;

3) tehdä esitykset koulutuskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä tulo- ja menoarvioksi;

4) päättää koulutuskeskuksen vuotuisesta koulutus- ja toimintasuunnitelmasta; sekä

5) päättää muut koulutuskeskusta ja sen toimintaa koskevat tärkeät ja laajakantoiset asiat.

6 §

Johtajan tulee johtaa, valvoa ja kehittää koulutuskeskuksen toimintaa sekä huolehtia johtokunnalle esiteltävien asioiden valmistelusta ja johtokunnan päätösten täytäntöönpanosta.

Tarkemmat määräykset virkamiesten ratkaistaviin kuuluvista asioista annetaan koulutuskeskuksen työjärjestyksessä.

Johtajan ollessa estynyt hänen sijaisenaan toimii johtokunnan määräämä virkamies.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset
7 §

Yleisenä kelpoisuusvaatimuksena koulutuskeskuksen virkoihin on aikaisemmalla toiminnalla tai muutoin osoitettu sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Lisäksi vaaditaan:

1) johtajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyyttä ammatilliseen koulutukseen ja hallinnon tuntemusta; sekä

2) koulutussuunnittelijalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä koulutussuunnitteluun.

Virkojen täyttäminen ja virkavapauden myöntäminen
8 §

Johtajan nimittää opetusministeriö johtokunnan esityksestä ja ammattikasvatushallituksen annettua asiasta lausuntonsa.

Koulutussuunnittelijan nimittää johtokunta.

Muun virkamiehen nimittää sekä tilapäisen virkamiehen ja työsopimussuhteisen henkilökunnan ottaa johtaja.

9 §

Koulutuskeskuksen johtajalle myöntää virkavapautta ammattikasvatushallitus. Yli yhden vuoden kestävän harkinnanvaraisen virkavapauden myöntää johtajalle kuitenkin opetusministeriö.

Muille virkamiehille myöntää virkavapautta koulutuskeskuksen johtaja. Yli yhden vuoden kestävän harkinnanvaraisen virkavapauden koulutussuunnittelijalle myöntää kuitenkin johtokunta.

Väliaikaisen hoitajan ottamisesta avoinna olevaan virkaan päättää se, joka myöntää virkavapauden.

Erinäisiä säännöksiä
10 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa opetusministeriö.

11 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1988.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.