129/1988

Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1988

Asetus opetusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan opetusministeriöstä 22 päivänä helmikuuta 1974 annetun asetuksen (171/74) 13 §:n 9 kohta ja 39§,

näistä 13 §:n 9 kohta sellaisena kuin se on 7 päivänä syyskuuta 1984 annetussa asetuksessa (661/84),

muutetaan 2§, 3§:n 1 momentin 3 kohta, 7§:n 5 ja 6 kohta, 16§:n 5 kohta, 23§:n edellä oleva väliotsikko, 23§, 24§:n 1 momentin 3, 8 ja 18-21 kohta ja 2 momentti, 25-27, 29 ja 32§, 33§:n 2-5 kohta, 34§:n 2-6 kohta ja 38§,

sellaisina kuin niistä ovat 2§, 3§:n 1 momentin 3 kohta ja 16§:n 5 kohta 29 päivänä helmikuuta 1980 annetussa asetuksessa (163/80), 23§ 21 päivänä helmikuuta 1986 ja 20 päivänä helmikuuta 1987 annetuissa asetuksissa (169/86 ja 188/87), 24§:n 1 momentin 3 kohta 20 päivänä helmikuuta 1987 annetussa asetuksessa (188/87), 8 kohta 29 päivänä kesäkuuta 1983 annetussa asetuksessa (582/83) ja 18-21 kohta 20 päivänä helmikuuta 1981 annetussa asetuksessa (157/81), 25§ osittain muutettuna mainitulla 20 päivänä helmikuuta 1987 annetulla asetuksella, 26§ osittain muutettuna 19 päivänä helmikuuta 1982 annetulla asetuksella (150/82), 29§ osittain muutettuna 30 päivänä marraskuuta 1979 annetulla asetuksella (861/79) ja 33§:n 5 kohta mainitussa 20 päivänä helmikuuta 1981 annetussa asetuksessa, sekä

lisätään 7§:ään uusi 7 kohta, 24§:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 20 päivänä helmikuuta 1981, 29 päivänä kesäkuuta 1983, 7 päivänä syyskuuta 1984 ja 20 päivänä helmikuuta 1987 annetuilla asetuksilla, uusi 8 a ja 22-25 kohta, 28§:n 1 momenttiin uusi 2 a kohta, asetukseen uusi 26 a, 26 b ja 31 a§, 33§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 20 päivänä helmikuuta 1981 annetulla asetuksella, uusi 5 a ja 9-12 kohta, 34§:ään uusi 7-10 kohta sekä asetukseen uusi 34 a ja 34 b§ seuraavasti:

2 §

Ministeriön alaisia ovat:

1)tuomiokapitulit;

2)ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallitus;

3)valtion audiovisuaalinen keskus;

4)yliopistot ja muut korkeakoulut;

5)kuvataideakatemia;

6)valtion opintotukikeskus;

7)kouluhallitus;

8)näkövammaisten kirjasto;

9)ammattikasvatushallitus;

10)rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos;

11)Suomen Akatemia;

12)kotimaisten kielten tutkimuskeskus;

13)taiteen keskustoimikunta, valtion taidetoimikunnat ja läänien taidetoimikunnat;

14)Suomenlinnan hoitokunta;

15)valtionarkisto;

16)museovirasto;

17)Suomen elokuva-arkisto;

18)valtion elokuvatarkastamo ja elokuvalautakunta; sekä

19)Neuvostoliittoinstituutti.

3 §

Yleinen osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:


3) ministeriön ja sen alaisten virastojen ja laitosten virkanimityksiä sekä muita virkamiesoikeudellisia kysymyksiä samoin kuin työehtosopimustoimintaa opetushallinnon alalla, mikäli asia ei lain, asetuksen tai ministeriön työjärjestyksen mukaan kuulu virastolle tai laitokselle taikka ministeriön muulle osastolle tai virkamieslautakunnalle;


7 §

Kouluosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:


5)yleistä kirjastotointa;

6)valtion audiovisuaalista keskusta; sekä

7)näkövammaisten kirjastoa.

16 §

Taideosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:


5)taideopetuslaitoksia, niihin mukaan luettuina myös musiikkioppilaitokset, Sibelius-Akatemia, taideteollinen korkeakoulu, teatterikorkeakoulu ja kuvataideakatemia;


Ministeriön henkilöstö
23 §

Ministeriössä on kansliapäällikkö, joka on ministeriön virka-asemaltaan ylin virkamies. Kunkin osaston päällikkönä on osastopäällikkö ja hänen apunaan kouluosastolla kolme ja kansainvälisten asiain osastolla kaksi apulaisosastopäällikköä.

Kunkin toimiston päällikkönä on toimistopäällikkö. Korkeakouluja tiedeosaston toimistojen päällikköinä on kuitenkin korkeakouluneuvos toimistopäällikkönä, yleisen osaston hallinnollisen toimiston toimistopäällikkönä tämän osaston hallitusneuvos ja viestintäkulttuuri- ja tekijänoikeusasiaintoimiston toimistopäällikkönä saman osaston neuvotteleva virkamies sekä välittömästi kansliapäällikön alaisen suunnittelusihteeristön päällikkönä suunnittelupäällikkö.

Lisäksi ministeriössä voi olla:

1)hallitusneuvoksia, neuvottelevia virkamiehiä ja korkeakouluneuvoksia, joista yksi toimii korkeakoulu- ja tiedeosaston suunnitteluryhmän päällikkönä, sekä opetusneuvoksia;

2)vanhempia ja nuorempia hallitussihteereitä, kulttuuriasiainneuvoksia ja kirjastoasiainneuvoksia;

3)ylitarkastajia, yli-insinöörejä, vanhempia kulttuurisihteereitä, kulttuurisihteereitä, toimistoinsinöörejä, taloussihteereitä, tiedesihteereitä, erikoistutkijoita, tutkijoita, suunnittelijoita, esittelijöitä, kamreereita, taloustarkastajia, kielenkääntäjiä ja reviisoreita; sekä

4)rakennustarkastajia, vanhempi toimistorakennusmestari, apulaiskamreereita, osastosihteereitä, kirjaajia, arkistonhoitajia, ministerin sihteereitä, notaareja, pääkirjanpitäjä, apulaisreviisoreita, toimistosihteereitä, kirjanpitäjiä, ylivirastomestari, virastomestareita, puhelinkeskuksenhoitajia, konekirjoittajia, toimistovirkailijoita sekä muuta virkasuhteessa ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

Yleisen osaston osastopäälliköllä on hallitusneuvoksen arvonimi ja kouluosaston sekä korkeakoulu- ja tiedeosaston osastopäälliköillä ylijohtajan arvonimi.

24 §

Kelpoisuusehtona vaaditaan:


3)hallitusneuvoksen ja hallitussihteerin virkaan, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä (995/43) on säädetty;


8)kouluosaston:

osastopäällikön virkaan siihen soveltuva korkeakoulussa suoritettu tutkinto, hyvä perehtyneisyys osaston toimialaan kuuluviin asioihin sekä hallinnollista kokemusta;

apulaisosastopäällikön virkaan siihen soveltuva korkeakoulussa suoritettu tutkinto, hyvä perehtyneisyys osaston toimialaan kuuluviin asioihin sekä hallinnollista kokemusta;

kirjastoasiainneuvoksen virkaan siihen soveltuva korkeakoulussa suoritettu tutkinto, kirjastoasioiden hyvä tuntemus sekä hallinnollista kokemusta;

8 a)opetusneuvoksen virkaan siihen soveltuva korkeakoulussa suoritettu tutkinto sekä hallinnollista kokemusta;


18)ylitarkastajan, kulttuurisihteerin, taloussihteerin, tiedesihteerin, erikoistutkijan, tutkijan, suunnittelijan, esittelijän, taloustarkastajan ja kielenkääntäjän virkaan siihen soveltuva korkeakoulussa suoritettu tutkinto sekä kielenkääntäjältä lisäksi viran hoitamiseen tarvittava kielitaito;

19)yli-insinöörin virkaan siihen soveltuva korkeakoulussa suoritettu diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinto;

20)pääkirjanpitäjän virkaan ylioppilas- tai kauppaopiston tutkinto sekä perehtyneisyyttä kirjanpitoon ja valtion tililaitoksen tuntemusta;

21)arkistonhoitajan virkaan siihen soveltuva korkeakoulututkinto tai ylioppilastutkinto ja arkistotutkinto;

22)notaarin virkaan varanotaarin tutkinto tai muu virkaan soveltuva korkeakoulututkinto;

23)rakennustarkastajan ja vanhemman toimistorakennusmestarin virkaan teknillisessä koulussa suoritettu tutkinto;

24)ministerin sihteerin ja apulaiskamreerin virkaan siihen soveltuva tutkinto; sekä

25)muihin virkoihin sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Kansainvälisten asiain osaston virkamiehiltä vaaditaan muiden kelpoisuusehtojen lisäksi viran hoitamisen edellyttämä kielitaito.

25 §

Ministeriön asiana on 23 ja 24§:stä ilmenevin rajoituksin määrätä, miten virkamiehet sijoitetaan eri toimintayksiköihin tai niiden yhteisiksi, jollei virkamiestä ole erikseen nimitetty jonkin osaston tai toimiston virkaan tai jollei valtion virkamieslain (755/86) 5 ja 8§:stä muuta johdu.

26 §

Tasavallan presidentti nimittää valtioneuvoston esityksestä 23§:n 1 momentissa mainitut virkamiehet virkaa haettavaksi julistamatta. Lisäksi tasavallan presidentti nimittää valtioneuvoston esityksestä 23§:n 2 momentissa ja 3 momentin 1 ja 2 kohdissa mainitut virkamiehet.

Ministeri nimittää 23§:n 3 momentin 3 kohdassa mainitut virkamiehet.

Kansliapäällikkö nimittää 23§:n 3 momentin 4 kohdassa mainitut sekä muut heihin rinnastettavat virkamiehet. Kansliapäällikkö ottaa palvelukseen tilapäiset virkamiehet ja työsopimussuhteisen henkilökunnan.

Kansliapäällikkö määrää toimiston päällikön ja sitä alempien virkojen hakuajan pituuden.

26 a §

Virkavapauden, johon virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus, sekä tätä virkavapautta vastaavan vapautuksen työsopimussuhteiselle henkilöstölle myöntää yleisen osaston osastopäällikkö kuitenkin siten, että 33§:n 11 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa virkavapauden myöntää asianomainen osastopäällikkö.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun virkavapauden tai vapautuksen myöntää:

1)tasavallan presidentin nimittämälle virkamiehelle enintään yhdeksi vuodeksi ministeri ja yli yhdeksi vuodeksi valtioneuvosto;

2)ministerin nimittämälle virkamiehelle enintään yhdeksi vuodeksi kansliapäällikkö ja yli yhdeksi vuodeksi ministeri;

3)kansliapäällikön nimittämälle virkamiehelle kansliapäällikkö; sekä

4)tilapäisille virkamiehille ja työsopimussuhteiselle henkilöstölle se, joka on heidät ottanut.

26 b §

Avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta ja viran hoitamisesta virkavapauden aikana päättää se, joka 26 a§:n 2 momentin mukaan myöntää virkavapauden.

27 §

Kansliapäällikön tehtävänä on sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä on säädetty:

1)sovittaa yhteen eri osastojen työtä;

2)osallistua laajakantoisten tai muuten tärkeiden ratkaisujen suunnitteluun ja toteuttamiseen;

3)seurata ministeriön hallinnonalaan kuuluvien virastojen ja laitosten toimintaa;

4)ratkaista toimivaltaansa kuuluvat asiat; sekä

5)käsitellä ne asiat, jotka ministeri niiden tärkeyden tai erityisen laadun vuoksi on antanut hänen valmisteltavikseen ja esiteltävikseen.

Kansliapäällikkö voi pidättää esiteltäväkseen asian, joka tämän asetuksen tai ministeriön työjärjestyksen mukaan kuuluisi ministeriön muulle virkamiehelle.

28 §

Osastopäällikön tulee:


2 a) ratkaista toimivaltaansa kuuluvat asiat;


29 §

Kansliapäällikön ollessa vuosilomalla tai estyneenä hoitamasta virkaansa, hoitaa hänen tehtäviään ministeriön määräämä osastopäällikkö tai muu tasavallan presidentin nimittämä virkamies.

Osasto- ja apulaisosastopäälliköiden, toimistopäälliköiden sekä suunnittelupäällikön sijaiset määrätään työjärjestyksessä.

31 a §

Kansliapäällikkö, osastopäällikkö ja toimistopäällikkö sekä muut virkamiehet ratkaisevat ministeriössä päätettävät 32-37§:ssä mainitut asiat, jollei asiaa ole valtioneuvoston ohjesäännön 32§:n perusteella alistettava ministerin ratkaistavaksi taikka jollei ministeri, kansliapäällikkö tai osastopäällikkö ole pidättänyt asiaa ratkaistavakseen.

32 §

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1)lausunnon antamista, silloin kun asia kuuluu useamman kuin yhden osaston toimialaan;

2)virkavapauden myöntämistä ministeriön alaisen viraston tai laitoksen päällikölle tai johtajalle enintään yhdeksi vuodeksi sekä tässä tarkoitettujen virkojen väliaikaisen hoitajan ottamista enintään vuodeksi tai hoitamista enintään vuoden kestävän virkavapauden aikana; sekä

3)valtion virkamieslain (755/86) 49§:n 4 momentissa ja 50§:n 3 momentissa tarkoitettujen todistusten antamista sekä todistuksen antamista työsuhteen päättymisestä irtisanoutumisen johdosta.

Kansliapäällikkö ratkaisee 26 §:n 3 ja 4 momentissa, 26 a§:n 2 momentissa ja 26 b§:ssä mainittujen asioiden lisäksi ministeriön sisäiseen hallintoon kuuluvat asiat, jotka koskevat:

1)ministeriön yhteiseen käyttöön osoitettuja määrärahoja ja niiden jakamista osastojen käytettäväksi, jollei jäljempänä ole toisin säädetty;

2)edellä 23§:n 3 momentin 4 kohdassa mainittujen virkamiesten ja työsopimussuhteisen henkilökunnan palvelussuhteen päättämistä;

3)edellä 23§:n 3 momentin 4 kohdassa tarkoitetun työsopimussuhteisen ja tilapäisen henkilöstön palkkauksen vahvistamista;

4)palkkauksen maksamista ministeriön virkamiehille ja työsopimussuhteiselle henkilöstölle harkinnan mukaan sellaisia opintoja varten, jotka ovat omiaan edistämään ministeriön tehtävien suorittamista;

5)sivutoimilupia ja -ilmoituksia;

6)ulkomaille tehtäviä virkamatkoja koskevien määräysten antamista ministeriön virkamiehille ja työsopimussuhteiselle henkilökunnalle;

7)osastopäälliköiden, suunnittelupäällikön sekä heidän sijaistensa vuosilomajärjestystä ja vuosilomia;

8)lakkautuspalkalle asettamista; sekä

9)sisäistä järjestystä ja muuta ministeriön sisäistä hallintoa, jos asia on periaatteellisesti tärkeä.

33 §

Osastopäällikkö ratkaisee osaston toimialaan kuuluvat asiat, jotka koskevat:


2)kotimaassa tehtäviä virkamatkoja koskevien määräysten antamista osaston virkamiehille ja työsopimussuhteiselle henkilöstölle;

3)ministeriön alaisen viraston tai laitoksen sekä näiden virkamiesten osalta valtioneuvoston ohjesäännön 35§:n 4-8 kohdassa mainittuja asioita, matkamääräyksiä, matkalaskujen hyväksymistä, sivutoimilupia ja -ilmoituksia sekä, viraston tai laitoksen päällikköä tai johtajaa lukuun ottamatta, virkavapauden myöntämistä, viran väliaikaisen hoitajan ottamista ja viran hoitamista virkavapauden aikana;

4)komitean, toimikunnan ja muun komiteoista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (606/74) tarkoitetun toimielimen jäsenen, asiantuntijan ja sihteerin palkkioita, kustannusten korvausta, virkamatkoja ja muita toimielimen käytettäväksi osoitettuja varoja päätoimisen henkilöstön palkkausta lukuunottamatta;

5)määrärahojen käyttämistä, ei kuitenkaan silloin, kun käyttötarve tai valtionavustus yksittäistapauksessa ylittää 50 000 markkaa, mikäli ministeri ei ole hyväksynyt määrärahan jakosuunnitelmaa;

5 a) erityismenoarviossa nimettyjen yhteisöjen toiminnan tukemiseen myönnettäviä valtionavustuksia;


9)osaston käytettäväksi asetettujen varojen käyttämistä;

10)osaston henkilökunnan vuosilomajärjestystä ja vuosilomia, lukuunottamatta osastopäällikön ja hänen sijaistensa lomia;

11)lyhytaikaisen, enintään seitsemän arkipäivää kestävän virkavapauden tai vapautuksen työstä myöntämistä osaston virkamiehille tai työsopimussuhteiselle henkilöstölle sairauden tai valtion yleisessä virkaehtosopimuksessa tarkoitetun lähiomaisen tai lapsen sairauden perusteella; sekä

12)alaisensa virkamiehen estyneenä tai vuosilomalla ollessa tämän ratkaistavaksi muutoin kuuluvia asioita.

34 §

Yleisen osaston osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:


2)ikälisien myöntämistä ministeriön alaisten viranomaisten virkamiehille sekä heille lain mukaan tulevaa palkkausta koskevia muita kysymyksiä;

3)ministeriön virkamiesten ja työsopimussuhteisen henkilöstön matkalaskujen hyväksymistä samoin kuin heidän myöhästyneinä esitettyjen matkalaskujensa maksamista;

4)ministeriön muihin kulutusmenoihin sekä kaluston ja konttorikoneiden hankintaan osoitettujen jakamattomien määrärahojen käyttämistä;

5)virkavapauden tai vapautuksen myöntämistä työstä ministeriön virkamiehille ja työsopimussuhteiselle henkilöstölle edellä 26 a§:n 1 momentissa mainituissa tapauksissa, sekä osastojen ulkopuolisen henkilökunnan ja suunnittelusihteeristön osalta myös 33§:n 11 kohdassa mainitusta syystä;

6)vuosilomia ja vuosilomajärjestystä ministeriön osastojen ulkopuolisen henkilökunnan ja suunnittelusihteeristön osalta;

7)lupaa oman auton käyttämiseen virkamatkoilla ministeriön virkamiehille ja työsopimussuhteiselle henkilöstölle;

8)ministeriön kaluston ja muun siihen verrattavan omaisuuden poistamista;

9)tileistä poistoa ministeriön ja ministeriön alaisten virastojen ja laitosten kirjanpidosta; sekä

10)ministeriön muuta sisäistä hallintoa ja järjestystä, jollei asia kuulu kansliapäällikön ratkaistavaksi.

34 a §

Yleisen osaston hallinnollisen toimiston päällikkönä oleva hallitusneuvos ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1)ministeriön virkamiehille ja työsopimussuhteiselle henkilökunnalle myönnettäviä ikälisiä tai palvelusvuosilisiä, vuosilomakorvauksia sekä muita virka- ja työehtosopimuksiin ja palvelussuhteen ehtoja koskeviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvia palkanlisiä ja lisäpalkkioita;

2)asiakirjojen kirjaamista, lähettämistä ja arkistointia sekä ministeriössä tarpeellisten lomakkeiden vahvistamista; sekä

3)sairausvakuutuslaista ministeriölle aiheutuvia tehtäviä.

34 b §

Yleisen osaston hallinnollisen toimiston päällikkönä oleva hallitusneuvos ja saman toimiston hallitussihteerit ratkaisevat ilman esittelyä asiat, jotka koskevat uskonnollisten yhdyskuntain rekisteriin tehtävää merkintää.

38 §

Jollei tässä asetuksessa ole toisin säädetty, sovelletaan valtioneuvoston ohjesääntöä.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1988. Asetuksen 13 §:n 9 kohta kumoutuu kuitenkin 1 päivästä maaliskuuta 1988 lukien.

Täytettäessä virkaa, jonka hakuaika päättyy ennen 15 päivää helmikuuta 1988, sovelletaan hakuajan päättyessä voimassa olleita kelpoisuusvaatimuksia.

Tämän asetuksen virkavapauden ja vastaavan vapautuksen myöntämistä koskevia säännöksiä sovellettaessa katsotaan virkaan nimittäjäksi tai tehtävään ottajaksi se viranomainen tai virkamies, jolle ratkaisuvalta nimittämisessä tai tehtävään ottamisessa tämän asetuksen mukaan kuuluu.

Korkeakoulu- ja tiedeosaston tiedetoimistossa vireillä olevat, asetuksen 13 §:n 9 kohdassa tarkoitetut asiat siirtyvät mainitun kohdan kumoutuessa ympäristöministeriölle.

Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.